Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Paweł PTAK"

Zastosowanie sygnałów wieloczęstotliwościowych w analizie stanu powłok ochronnych DOI:10.15199/48.2016.12.37

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zastosowanie sygnałów wieloczęstotliwościowych w pomiarach stanu powłok ochronnych elementów maszyn i konstrukcji przemysłowych. Do badań zastosowano powłoki cynkowe na podłożach stalowych. Pomiary wykonano za pomocą czujników indukcyjnych transformatorowych o zmiennej częstotliwości sygnału pomiarowego. Wyniki badań porównano z rezultatami osiągniętymi za pomocą sygnałów z pojedynczymi częstotliwościami. Abstract: Article describes the use of multi-frequency signals in the measurement of the state of protective coatings of machines and industrial structures. The study used zinc coatings on steel substrates. The measurements were made using inductive transformer with a variable measurement frequency. The results were compared with results achieved by the signals from the single frequencies. (Application of multifrequency signals in the analysis of the state of protective coatings) Słowa kluczowe: czujnik indukcyjny, badanie grubości powłok ochronnych Keywords: inductive sensor, thickness examination of protective coatings Wstęp Metalowe elementy konstrukcji lub maszyn ze względu na procesy korozyjne podlegają ochronie poprzez zastosowanie skutecznych powłok ochronnych. Często powłoki te pełnią również rolę dekoracyjną i ozdobną. Powłoki ochronne charakteryzują się odpowiednimi parametrami w zakresie odporności na szkodliwe czynniki zewnętrzne, odnośnie grubości, chropowatości i wyglądu zewnętrznego [1]. Ze względu na oddziaływanie korozyjnych czynników zewnętrznych grubość warstwy ochronnej pokrywającej elementy maszyn i konstrukcji ulega zmniejszeniu. Aby móc zastosować skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne należy zbadać, które szkodliwe czynniki środowiskowe w największym stopniu powodują degradację powłok ochronnych [2]. Najlepszą ochronę antykorozyjną zapewniają powłoki cynkowe biorąc pod uwagę właściwości warstwy ochronnej, zastosowaną grubość warstwy i związanymi z tym kosztami jej zastosowania n[...]

Przetworniki indukcyjnościowe w pomiarach grubości warstw wierzchnich

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono zagadnienia, dotyczące pomiaru grubości warstw wierzchnich, przeprowadzane z wykorzystaniem przetworników indukcyjnościowych. Opisano badania, dotyczące przetwornika indukcyjnościowego transformatorowego. Uwzględniono wstępne rozważania teoretyczne, a na ich podstawie wykonano prototypowe przetworniki pomiarowe, dla których przeprowadzono badania ich przydatności w pomiara[...]

Wzorcowanie przyrządów indukcyjnych do pomiaru grubości warstw wierzchnich

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono normy i procedury wzorcowania przyrządów indukcyjnych do pomiaru grubości warstw wierzchnich. Zbadano 3 typy grubościomierzy. Badania przeprowadzono na powłokach aluminiowych i lakierniczych na podłożach ferromagnetycznych. Wyniki badań przedstawiono na wykresach. Artykuł zakończono wnioskami i wykazem literatury. Abstract. Norms and procedures of standarding inductive instruments to measurement of top layers thickness were introduced in the article. Three types of instruments to measurement of thickness were examined. Investigations were conducted on aluminium and varnish layers on ferromagnetical substates. The results of investigations were introduced on graphs. The article was finished conclusions and the list of the literature. (Standarding inductive instruments to measurement of top layers thickness). Słowa kluczowe: wzorcowanie, grubościomierze, pomiary grubości warstw. Keywords: standarding, instruments to measurement of thickness, thickness measurements of layers. Wstęp Metody pomiarów grubości warstw wierzchnich oraz powłok określają odpowiednie normy i przepisy. Opisano w nich procedury przebiegu pomiarów oraz zawarto dokładności poszczególnych metod. W minionych latach pomiary grubości powłok metodami niszczącymi określano wg. normy PN-67/H-04605, a metodami nieniszczącymi normy PN-67/H-04623. Normy te głownie opisywały proces skalowania warstwomierzy oraz parametry folii wzorcowych. Podawany przez te normy błąd przy stosowaniu opisanych w normach metod pomiarowych, zawierał się w przedziale pomiędzy  3 % a  10 %. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej przepisy dotyczące tych pomiarów zostały zmienione i dostosowane do rozwiązań obowiązujących w krajach Wspólnoty Europejskiej. Główne wymagania dotyczące pomiarów grubości warstw znajdują się w normie EN ISO 4518:1995 a także w PN-EN ISO 2064:2002 "Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Definicje i zasady dotyczące pomiaru[...]

Diagnostyka zabezpieczeń antykorozyjnych na potrzeby elektroenergetyki

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano możliwość wykorzystania wieloczęstotliwościowego sygnału pomiarowego do badania wielowarstwowych powłok antykorozyjnych. Symulację wykonano z zastosowaniem systemu pomiarowego DasyLab. Dokonano analizy możliwości ograniczenia błędów pomiarowych oraz przedstawiono sposoby zwiększania dokładności i niezawodności pomiarów. Zaprezentowane rozwiązania mogą posłużyć do kontroli i diagnostyki osprzętu oraz konstrukcji nośnych w elektroenergetyce. Abstract. Article presents possibility of using multifrequency measuring signal for testing multilayer anticorrosion coatings. Simulation was performed using a measurement system DASYLab. Analysis of possibility of reducing measurement error and presents methods of increasing accuracy and reliability of measurement. Presented solution can be used to control and diagnostic equipment and supporting constructions in electroenergetics. (Diagnostics of anticorrosive protections for electroenergetics). Słowa kluczowe: diagnostyka, korozja, pomiar grubości. Keywords: diagnostics, corrosion, thickness measurement. Wstęp Pomimo coraz doskonalszych zabezpieczeń antykorozyjnych ubytki spowodowane korozją są często główną przyczyną uszkodzeń lub ograniczenia parametrów eksploatacyjnych wielu konstrukcji, urządzeń i instalacji. Istnieje wiele sposobów ochrony elementów metalowych przed korozją np. zabezpieczenie ich warstwami ochronnymi (cynkowymi, lakierniczymi, bitumicznymi itp.). Powłoki nakładane w celach ochronnych czy ozdobnych powinny spełniać zakładane przez projektantów parametry dotyczące ich wyglądu, jakości, grubości, wytrzymałości itd. W trakcie eksploatacji powierzchnia zewnętrzna konstrukcji i elementów urządzeń elektroenergetycznych podlega procesowi zużycia. Spowodowane jest to najczęściej działaniem czynników zewnętrznych - mechanicznych, cieplnych, chemicznych, elektrycznych czy elektrochemicznych. W warunkach rzeczywistych jest to wynikiem oddziaływania wielu cz[...]

Dobór częstotliwości i rodzaju sygnału czujnika indukcyjnego na potrzeby pomiaru grubości wielowarstwowych powłok ochronnych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań czujnika elektromagnetycznego indukcyjnego. Sprawdzono dokładność czujnika przy zastosowaniu sygnałów okresowych o różnych kształtach. Dla wybranych częstotliwości sygnału pomiarowego przeprowadzono serie pomiarów grubości w celu oceny dokładności i eliminacji błędów pomiarowych. Dobór częstotliwości i kształtu ma posłużyć zastosowaniu wieloczęstotliwościowych sygnałów binarnych, które pozwolą na pomiar wieloma częstotliwościami jednocześnie aby uniknąć szeregu źródeł błędów takich jak powtarzalność miejsca pomiaru. Abstract: Paper presents results of study of electromagnetic induction sensor. Examined accuracy of sensor using periodic signals with different shapes. For measuring frequency selected series of thickness measurements performed to evaluate accuracy and elimination of measurement errors. Selection of frequency and shape is used application multi-frequency binary signals, in order to measure many frequencies at same time to avoid a number of sources of error, such as repeatability of the measurement. (Selection of signal frequency and type of inductive sensor for measuring the thickness of multi-layer coatings) Słowa kluczowe: czujnik indukcyjny, dobór częstotliwości sygnału, powłoki ochronne Keywords: inductive sensor, frequency selection, coatings Wstęp Pomimo coraz doskonalszych zabezpieczeń antykorozyjnych ubytki spowodowane korozją są często główną przyczyną uszkodzeń i ograniczenia parametrów eksploatacyjnych wielu konstrukcji, urządzeń elektrycznych i instalacji przemysłowych. Istnieje wiele sposobów ochrony elementów metalowych przed korozją np. zabezpieczenie ich warstwami ochronnymi (cynkowymi, lakierniczymi, bitumicznymi itp.) [1,2]. W trakcie eksploatacji powierzchnia zewnętrzna elementów konstrukcji maszyn i urządzeń podlega procesowi zużycia. Znaczącym zagadnieniem jest zapewnienie szczelności zewnętrznej powłoki elementów konstrukcyjnych maszyn i urządzeń. Wady zewnętr[...]

Badanie czujników detekcji zagrożeń w systemach alarmowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań detektorów zagrożeń środowiskowych oraz obecności osób niepowołanych stosowanych w systemach alarmowych. Sprawdzono dokładność działania czujników w warunkach zakłóceń oraz w zastosowaniach odbiegających od tych zalecanych przez producenta. Opisano wykorzystanie projektu edukacyjnego EduSatel w badaniach oraz w ramach zajęć dydaktycznych w laboratoriach przez studentów uczelni technicznych. Abstract: This paper presents results of research detectors and the presence of environmental threats and unauthorized persons use in alarm systems. Checked accuracy of sensors in conditions of interference and applications different from those recommended by manufacturer. Describes use of educational project EduSatel in research and in teaching laboratories for students of technical universities (Examination threat detection sensors in alarm systems) Słowa kluczowe: czujniki detekcji zagrożeń, praca w warunkach zakłóceń, projekt EduSatel Keywords: threat detection sensors, work in disruption, project EduSatel Wstęp We współczesnym świecie otaczająca nas rzeczywistość jest źródłem różnorodnych zagrożeń mających swoje naturalne pochodzenie lub wynikających z rozwoju techniki. Aby choć częściowo przed tym się zabezpieczyć stosuje się detektory zwane też czujnikami, zaprojektowane do wykrywania wszelkiego rodzaju zagrożeń jakie pojawiają się w naszym otoczeniu. Mogą one wynikać z czynników środowiskowych, być wynikiem bezpośredniej działalności człowieka lub być spowodowane przez pracę różnorodnych urządzeń i instalacji technicznych. Detektory takie po początkowym rozpoznaniu zagrożenia przekazują sygnały alarmowe do centrali sterującej. Detektory stosowane w systemach alarmowych zaprojektowane jako czujniki ruchu, czujniki akustyczne czy zbliżeniowe wykorzystywane są do zabezpieczeń antywłamaniowych. Sensory dymu, temperatury czy wody mogą pełnić rolę zabezpieczenia pomieszczeń przed pożarem czy zalaniem [1[...]

Analiza parametrów pracy wybranych czujników pola magnetycznego DOI:10.12915/pe.2014.12.69

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono badania parametrów pracy wybranych przetworników pola magnetycznego. Przetworniki tego typu mogą służyć do pomiarów różnorodnych wielkości nieelektrycznych takich jak np. pomiary grubości warstw wierzchnich, pomiary defektoskopowe, pomiary odległości, przesunięcia czy prędkości obrotowej. Opisane przetworniki posłużyły do badania wartości indukcji pola magnetycznego. Badania przeprowadzono dla zmiennej odległości od źródła pola magnetycznego, sprawdzono odpowiedzi czujników przy zmianie częstotliwości sygnału pomiarowego oraz charakterystykę sygnału wyjściowego przy zmianie wartości badanej indukcji magnetycznej. (Analysis of selected operating parameters of the magnetic field sensors) Abstract: Article presents a study on parameters of selected magnetic field transducers. Converters of this type can be used for a variety of nonelectrical measurements such as measurements of thickness of outer layers, flaw detection measurements, distance measurements, or shift speed. Described transducers were used to study magnetic field. The study was conducted for a variable distance from source of magnetic field, sensor response was checked when changing measurement frequency and characteristics of output signal when changing value of magnetic induction test. Słowa kluczowe: przetworniki pola magnetycznego, parametry pracy, badanie pola magnetycznego Keywords: magnetic field transducers, operating parameters, magnetic field investigation doi:10.12915/pe.2014.12.69 Wstęp Przetworniki pola magnetycznego wykorzystywane są prawie w każdej gałęzi przemysłu. Posiadają szereg zalet wśród których można wymienić niewielkie rozmiary fizyczne, stosunkowo duża czułość i odporność na zakłócenia czynników zewnętrznych oraz łatwość aplikacji w układach elektronicznych [1,2]. Zwykle nie wymagają skomplikowanych układów zasilających ani wzmacniających sygnał pomiarowy. Nie wszystkie sensory magnetyczne wykorzystywane są jako czujniki pola[...]

Dokładność czujników indukcyjnych w defektoskopii warstw ochronnych urządzeń elektrycznych DOI:10.12915/pe.2014.12.70

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje wyniki badań czujnika elektromagnetycznego indukcyjnego, który będzie w stanie wykryć i zlokalizować wady oraz ich występowanie w badanych powłokach ochronnych. Dla wybranych rodzajów sygnałów przeprowadzono szereg pomiarów dobierając częstotliwość i amplitudę oraz określając dokładność czujnika indukcyjneg. Grubość warstwy ochronnej określono przy pomocy dokładnych przyrządów znanej firmy Fischer. Abstract: Article presents results of research of an electromagnetic induction sensor, which is able to detect and locate defects and their existence in tested protective coatings. For some types of signals, conducted a series of measurements by choosing the frequency, amplitude and specifying accuracy of inductive sensor. Thickness of protective layer were determined by accurate instruments known brand Fischer. (Accuracy of inductive sensors in flaw detection of protective layers of electrical equipment) Słowa kluczowe: czujnik indukcyjny, defektoskopia warstw ochronnych Keywords: inductive sensor, flaw detection protective layers doi:10.12915/pe.2014.12.70 Wstęp Powłoka to warstwa materiału, wytworzona naturalnie lub nałożona na powierzchnię przedmiotu, wykonanego z innego materiału, w celu uzyskania wymaganych własności technicznych lub dekoracyjnych. Powłoki nakładane w celach ochronnych czy ozdobnych powinny spełniać określone parametry dotyczące ich wyglądu, jakości, grubości, wytrzymałości itp. [1]. W trakcie eksploatacji powierzchnia zewnętrzna konstrukcji i elementów urządzeń elektroenergetycznych ulega zużyciu. Powodem tego jest najczęściej działanie czynników zewnętrznych - mechanicznych, cieplnych, chemicznych, elektrycznych czy elektrochemicznych. W warunkach rzeczywistych jest to wynikiem oddziaływania wielu czynników jednocześnie. Znalezienie dominującego oddziaływania pozwala zastosować odpowiednie zabezpieczenie [2]. Pomiary grubości warstw wierzchnich i powłok stosuje się w różnorodnych gałęziach [...]

Badanie wielowarstwowych powłok ochronnych DOI:10.15199/48.2015.12.54

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje wyniki badań czujnika elektromagnetycznego indukcyjnego, który będzie w stanie wykryć i zlokalizować wady oraz ich występowanie w badanych powłokach ochronnych. Dla wybranych rodzajów sygnałów przeprowadzono szereg pomiarów dobierając częstotliwość i amplitudę. Grubość warstwy ochronnej określono przy pomocy dokładnych przyrządów znanej firmy Fischer. Abstract: Article presents results of research of an electromagnetic induction sensor, which is able to detect and locate defects and their existence in tested protective coatings. For some types of signals, conducted a series of measurements by choosing the frequency, amplitude. Thickness of protective layer were determined by accurate instruments known brand Fischer. (Research of multi-layer protective coatings) Słowa kluczowe: czujnik indukcyjny, defektoskopia powłok ochronnych Keywords: inductive sensor, flaw detection protective layers Wstęp W celu ochrony lub ozdoby elementów metalowych maszyn lub konstrukcji stosuje się powłoki ochronne. Aby spełniały swoje zadanie muszą posiadać właściwe parametry odnośnie grubości, jakości, wyglądu lub wytrzymałości [1]. Pod wpływem działania szkodliwych czynników zewnętrznych powierzchnia zewnętrzna konstrukcji i elementów maszyn ulega zużyciu. Sprawdzenie dominującego szkodliwego oddziaływania pozwala zastosować skuteczne zabezpieczenia [2]. Najczęściej stosuje się powłoki ochronne cynkowe ze względu na najlepsze właściwości w stosunku do powłok stalowych lub żelaznych. Powłoki cynkowe najczęściej są nakładane za pomocą metody cynkowania ogniowego i powinny spełniać wymagania normy PN-EN ISO 1461:2000. Zgodnie z normą grubość zastosowanych powłok cynkowych jest uzależniona od grubości i rodzaju materiału podłoża [3]. Badanie wielowarstwowych powłok ochronnych cynkowych Badania przeprowadzono na próbkach z blachy stalowej o grubości 1 m, na których naniesiono ochronną warstwę cynku a następnie pokryto lakierem[...]

 Strona 1  Następna strona »