Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bartosz SERZYSKO"

Zastosowanie transformacji Hilbert Vibration Decomposition do analizy sygnałów parasejsmicznych w dziedzinie czasu DOI:10.15199/48.2015.08.02

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących zastosowania transformacji HVD (ang. Hilbert Vibration Decomposition) do analizy sygnałów parasejsmicznych. Przeprowadzono dekompozycję sygnałów na sumę quasi-harmonicznych składowych (modów), których amplitudy oraz częstotliwości są parametrycznymi funkcjami czasu. W przeciwieństwie do stosowanych aktualnie w diagnostyce transformacji Fouriera DFT oraz STFT nadaje się ona do analizy zjawisk o charakterze zarówno nieliniowym jak i niestacjonarnym. Abstract. The article reports on investigation results of Hilbert Vibration Decomposition transformation (HVD) utilization for a paraseismic signals. The main HVD parameters are considered in the explored area. We performed signals decomposition for a sum of a quasi harmonic components that amplitudes and frequencies are parametric time functions. In contrast to commonly used in diagnostic's DFT and STFT transformations, proposed method is suitable for non-stationary and nonlinear phenomenon's. (The application of HVD transformation for paraseismic signals analysis in the time domain). Słowa kluczowe: dekompozycja sygnałów, sygnały parasejsmiczne, transformacja Hilberta, transformacja HVD. Keywords: signals decomposition, paraseismic signals, Hilbert transform, HVD transform. Wprowadzenie Badania wpływu drgań gruntu działających na liniowe obiekty budowlane (rurociągi gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłociągi) są niezbędne do oceny stopnia zagrożenia bezpieczeństwa rurociągów położonych na terenach o niestabilnym podłożu (np. tereny górnicze, obszary nasilonego ruchu komunikacyjnego itp.). Nieregularne i o losowym przebiegu obciążenia dynamiczne mogą być przyczyną niskocyklowego zmęczenia materiału, czego skutkiem może być rozwój i propagacja mikropęknięć prowadzących do awarii rurociągu. Z drugiej strony przenoszone na grunt i rurociąg drgania pochodzące od wstrząsów wpływają na zmiany wartości sił tarcia, powodując zmien[...]

 Strona 1