Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Fojutowski "

Zabezpieczanie konstrukcji drewnianych

Czytaj za darmo! »

Podczas eksploatacji konstrukcje drewniane są narażone na działanie abiotycznych i biotycznych czynników niszczących. Ważniejsze czynniki fizyczno-chemiczne to: - zmienna wilgotność otoczenia, wpływająca na zawartość wilgoci w drewnie, i zmienne warunki termiczne, powodujące m.in. pęcznienie i kurczenie drewna oraz jego pękanie na różną głębokość; - promieniowanie (świetlne - światło [...]

Odporność termo-olejowo modyfi kowanego drewna na działanie grzybów pleśniowych

Czytaj za darmo! »

Drewno o wysokiej wilgotności łatwo ulega zapleśnieniu. Grzyby strzępkowe (pleśniowe) pogarszają estetykę wyglądu drewna oraz stwarzają zagrożenie dla środowiska i zdrowia osób. Jest to jedna z przyczyn niechętnego stosowania wyrobów z drewna w budownictwie w warunkach potencjalnego narażenia na oddziaływanie wysokiej wilgotności. W celu zmniejszenia tych zagrożeń wprowadza się do drewna fungicydy, ograniczające możliwości zaatakowania drewna przez grzyby. Fungicydy mogą jednak także stwarzać zagrożenia ekotoksykologiczne w fazie użytkowania drewna, a także recyklingu. Alternatywą jest termomodyfi kacja drewna, doprowadzona w ostatnich latach do fazy produkcji przemysłowej. Drewno modyfi kowane termicznie, wykazuje korzystne cechy użytkowe jak np. mniejsza higroskopijność, większa stabilność wymiarowa niż drewno naturalne, a także poprawa odporności na działanie grzybów podstawczaków, rozkładających drewno. Zmiany właściwości drewna zależą silnie od warunków prowadzenia procesu termicznej modyfi kacji. Celem pracy było rozpoznanie wpływu wykonanej w Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu termomodyfi kacji oraz modyfi kacji termicznej i nasycenia olejem naturalnym drewna bielu sosny i brzozy na jego odporność na działanie grzybów pleśniowych. Badaniami mikologicznymi objęto laboratoryjne rozpoznanie działania na badane drewno czystych kultur gatunków grzybów wywołujących głównie zmiany estetyczne tj. powodujących pleśnienie drewna. Odporność drewna na działanie grzybów pleśniowych badano metodą stosowaną w budownictwie. Badawcze i kontrolne próbki, umieszczone na podłożu solno-agarowym, narażano przez 4 tygodnie na działanie dwóch zestawów grzybów tj. mieszaniny czystych kultur grzybów: Aspergillus niger, Penicillium funiculosum, Paecilomyces variotti, Trichoderma viride, Alternaria tenuis lub czystej kultury grzyba Chaetomium globosum, przy inkubacji w temperaturze 27!1oC i wilgotności względnej powietrza powyżej 90%. Stwierdzono, że te[...]

WZROST GRZYBÓW STRZĘPKOWYCH NA DREWNIE BIELU SOSNY – OCENA SUBIEKTYWNA, POMIAR ZMIANY BARWY I OZNACZENIE ERGOSTEROLU


  W ocenie odporności drewna na atak przez grzyby strzępkowe oraz ocenie skuteczności fungicydów przeciw pleśnieniu drewna istotnym jest problem kwantyfikacji i obiektywizacji wyników badań. Przeprowadzono porównawczą ocenę metodami opisową i instrumentalnymi stanu zaatakowania drewna sosny przez grzyby strzępkowe w warunkach laboratoryjnych. Stwierdzono, że oceny zagrzybienia oparte na pomiarach zmian barwy próbek drewna oraz stężenia ergosterolu wykazują większe zróżnicowanie stanu zagrzybienia próbek, niż oceny oparte na metodach opisowych. Metody instrumentalne mogą stanowić alternatywę lub uzupełnienie subiektywnych ocen wyrażonych w stopniach wzrostu grzybów. Słowa kluczowe: grzyby strzępkowe, drewno, ocena subiektywna i instrumentalna, zmiany barwy drewna, ergosterol The growth of filamentous fungi on Scots pine sapwood - subjective evaluation, changes of colour measurement and ergosterol determination Abstract Quantification and objectivization of test results is an important issue when wood resistance to filamentous (mould) fungi attack and fungicide efficacy as regards wood moulding is evaluated. A comparative evaluation, by descriptive and instrumental methods, of the state (grade) of filamentous fungi attack on Scots pine wood in laboratory conditions was carried out. It was observed that the evaluation of wood infestation by fungi, which is based on the measurements of colour changes of wood surface and ergosterol concentration, shows greater differentiation of wood infestation grades than the evaluation based on descriptive methods. Instrumental methods may be an alternative or supplement to subjective evaluations expressed in grades of fungi growth. Keywords: filamentous fungi, wood, subjective and instrumental evaluation, changes of wood samples colour, ergosterol 1. Wstęp i cel pracy Podatność drewna na stosunkowo łatwe porażenie przez grzyby strzępkowe, wpływające na jego estetykę, właściwości użytkowe, a także trwałość[...]

Możliwości ograniczenia skutków pożarów metodami inżynierii materiałowej

Czytaj za darmo! »

Rokrocznie w Polsce wybuchają liczne pożary, w których wyniku, mimo z reguły szybkiej interwencji straży pożarnej, giną ludzie albo ulegają ciężkim poparzeniom. W dniu 16.12.2009 r. w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie odbyła się narada, w której wzięła udział dyrekcja wspomnianego Centrum i zatrudnieni w nim specjaliści oraz przedstawiciele instytutów, w których są prowadzone badania, mające na celu ograniczenie palności materiałów stosowanych w budownictwie, bądź stanowiących wyposażenie wnętrz mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej - szkół szpitali, kin, hal wystawowych i in. Oprócz Gospodarzy reprezentowane były Instytut Technologii Drewna w Poznaniu i Instytut Włókiennictwa w Łodzi. W wyniku wymiany poglądów ustalono, że przyczyną nieszczęśliwych wypadków podczas pożarów jest najczęściej gwał towne rozprzestrzenianie się ognia lub emisja tlenku węgla bądź innych substancji toksycznych z ulegających pirolizie materiałów. Zdaniem specjalistów w dziedzinie pożarnictwa, decydujące znaczenie ma pierwszy okres trwania pożaru, wynoszący od kilku do ok. 20 minut. Jeśli w tym czasie mieszkańcy lub użytkownicy pomieszczeń zdołają sami albo z pomocą straży pożarnej opuścić budynek, to zwykle nie dochodzi do ich poważnych obrażeń. Jednak w wielu budynkach znajdują się duże ilości łatwopalnych materiałów włókienniczych (firanki, zasłony, obicia i wykładziny mebli, dywany, wykładziny podłogowe, pościel, odzież, ręczniki i in.). Natomiast z drewna, szczególnie w starym budownictwie, wykonane są często drzwi, okna, klatki schodowe, poddasza, podłogi, boazerie i inne elementy. W przypadku budowanych ostatnio domów jednorodzinnych niekiedy z drewna wykonana jest również konstrukcja ścian, a dach bywa pokryty trzciną. Rodzaje tych materiałów mają istotne znaczenie dla odporności ogniowej elementów wyposażeniowych i konstrukcyjnych, decydują o bezpieczeństwie pożarowym budynków. Jednak uzyskanie pozytywny[...]

 Strona 1