Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław Parciak"

Badania odbiorcze i eksploatacyjne sieci kablowych średniego i wysokiego napięcia w odniesieniu do najnowszych krajowych i światowych standardów badań realizowanych w praktyce DOI:10.15199/74.2016.9.2


  Examination of technical and exploitation acceptance of medium and high voltage grids in relation to the latest Polish and worldwide standards realized in practice W 2008 r. Polski Komitet Normalizacyjny przyjął do stosowania Polską Normę PN-EN 60060-3:2008 - Część 3: Definicje i wymagania dotyczące prób w miejscu zainstalowania opartą na oryginale IEC 60060-3 w języku angielskim High-voltage techniques, Part 3: Definitions and requirements for on-site testing. Ta polska już norma od ponad 8 lat definiuje sygnały napięciowe do prób kabli w miejscu ich zainstalowania jako następujące i równoważne: - próba napięciem stałym (DC), - próba napięciem przemiennym (AC) o częstotliwości pomiędzy 10-500 Hz, - próba napięciem udarowym (aperiodycznym lub oscylacyjnym), - próba napięciem łączeniowym (aperiodycznym lub oscylacyjnym), - próba napięciem wolnozmiennym (VLF) o częstotliwości 0,01-1 Hz (o kształcie sinusoidalnym lub prostokątnym), - próba napięciem przemiennym tłumionym (DAC) o częstotliwości pomiędzy 20-1000 Hz. Przytoczona norma określa 6 różnych typów napięć testowych. Z tym, że na świecie w praktyce, nie stosuje się prób napięciem udarowym i łączeniowym, nie spotyka się urządzeń do tego typu badań i nie istnieją procedury badań terenowych tego typu sygnałami probierczymi. Wspomniany normatyw określa parametry takie jak: kształt napięcia czy częstotliwość, nie podaje natomiast takich parametrów jak chociażby wartość napięć probierczych czy czasów trwania prób. Tego typu parametry określają tzw. "dokumenty dedykowane", czyli normatywy badań kabli średniego czy też wysokiego napięcia, instrukcje eksploatacji, wytyczne prób i pomiarów. Z praktycznego punktu widzenia próby napięciami: DC, AC, VLF i DAC są popularne w Polsce od wielu lat. Z wiadomych przyczyn na poziomie kabli dystrybucyjnych najstarsze próby to próby DC, gdzie później, w latach 90. ub.w. wdrożono próby napięciem DAC i VLF, najpierw VLF o kształcie prostokątnym[...]

Rola badań eksploatacyjnych kabli transmisyjnych wysokiego napięcia z zastosowaniem czułych metod diagnostycznych

Czytaj za darmo! »

Poza pomiarami powykonawczymi nowo ułożonych kabli wysokiego napięcia szczególnej wagi nabierają pomiary i diagnostyka kabli eksploatowanych, ulegających procesom starzenia, których celem jest określenie bieżącego stanu technicznego sieci kablowej i jej zachowania w przyszłości. W artykule przedstawiono przegląd metod pomiarowych kabli oraz szeroki zakres zagadnień dotyczących diagnostyki wyładowań niezupełnych w kablach wysokiego napięcia, z uwzględnieniem zasad stosowania napięć probierczych i pomiarowych oraz możliwości badań nowych i eksploatowanych kabli elektroenergetycznych. Dr inż. Edward Gulski - Delft University of Technology, Holandia; Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej dr hab. inż. Aleksandra Rakowska, prof. PP - Instytut Elektroenergetyki Politechn[...]

Znaczenie monitorowanych prób napięciowych w badaniach odbiorczych linii kablowych średniego i wysokiego napięcia DOI:10.15199/74.2015.4.5


  Jak powszechnie wiadomo, przebicie elektryczne izolacji kabli elektroenergetycznych wysokiego napięcia może wystąpić zarówno w czasie normalnej eksploatacji, tzn. gdy kabel znajduje się pod napięciem roboczym, jak i podczas krótkotrwałych przepięć piorunowych lub łączeniowych - na skutek istnienia różnych defektów, jak to pokazano na rys. 1. Przebicie może wystąpić wtedy, gdy lokalne natężenie pola elektrycznego w pewnym obszarze izolacji przekracza wartość wytrzymałości elektrycznej materiału izolacyjnego w tym obszarze lub izolacja ulegnie zdegradowaniu (zestarzeniu) do stanu, w którym nie wytrzymuje napięcia roboczego.Dlatego oprócz badań typu wykonywanych u wytwórcy, powinny być także wykonywane badania okresowe kabli w miejscu ich zainstalowania, składające się z prób napięciem wytrzymywanym oraz badań diagnostycznych, np. pomiaru intensywności wyładowań niezupełnych (wnz) i/lub pomiaru współczynnika strat dielektrycznych tangens delta, co w efekcie zwiększa niezawodność eksploatacji linii kablowych [1-17]. Badania kabli w miejscu ich zainstalowania, zwane badaniami onsite, stosowane są w celu: sprawdzenia poprawności procesu układania linii kablowej, gotowości do eksploatacji i niezawodności działania. Próby odbiorcze linii kablowej po jej ułożeniu lub po wykonaniu naprawy polegają na wykonaniu jednego z dwóch działań: badania napięciem wytrzymywanym o wartości wyższej od znamionowej (np. 70 lub 100% wyższym), przykładanym w czasie np. godziny lub rozruchu próbnego przy napięciu przemiennym znamionowym (1×U0) utrzymywanym przez co najmniej 24 godziny.W pierwszym przypadku zakłada się, że izolacja kabla wolnego od defektów i niezestarzanego może wytrzymać podwyższone napięcie probiercze bez przebicia. Jeżeli natomiast wewnątrz izolacji znajdują się osłabione miejsca lub defekty - to przebicie może wystąpić w czasie próby napięciem podwyższonym. Próba taka, znana też pod nazwą niemonitorowanej próby wytrzymałości napięciow[...]

Badania w miejscu zainstalowania oraz diagnostyka rozdzielczych i przesyłowych linii kablowych z zastosowaniem tłumionych napięć AC DOI:10.15199/74.2015.5.1


  Wśród pracowników zakładów energetycznych na świecie panuje przekonanie, że poza oczywistą próbą wytrzymałości napięciowej w miejscu zainstalowania, również nieniszczące techniki pomiarowe takie jak, np. pomiar wyładowań niezupełnych lub współczynnika strat stają się ważnymi instrumentami zarządzania majątkiem przesyłowym. Na podstawie doświadczeń międzynarodowych z ostatnich 8 lat z różnych sieci energetycznych artykuł ten skupia się na kilku podstawowych i stosowanych aspektach badań w miejscu zainstalowania oraz diagnostyce nowych i zestarzałych w czasie eksploatacji, rozdzielczych i przesyłowych energetycznych kablach WN. Na podstawie powyższych rozważań oraz szacunków popartych systematycznymi doświadczeniami w terenie, z zastosowaniem badań z tłumionym napięciem AC (DA C), omówione zostaną w artykule zalecenia i procedury badań oraz diagnostyki. Omówione zostaną także różne ważne aspekty badania nowych instalacji, jak również oceny stanu kabli energetycznych do 220 kV zestarzałych podczas eksploatacji, wsparte praktycznymi przykładami. Sinusoidalne napięcie tłumione DA C zostało stworzone 20 lat temu jako komplementarna i/lub alternatywna metoda wobec sinusoidalnych napięć ciągłych AC [1-4]. Metoda DA C została w ostatnich latach zaakceptowana do badań w miejscu zainstalowania wraz ze znormalizowanym pomiarem wyładowań niezupełnych (PD) dla wszystkich typów i długości kabli energetycznych [5-7]. Ponadto, w porównaniu z konwencjonalnym badaniem napięciem ciągłym AC, systemy DA C mają charakterystykę nowoczesnych metod wymaganych dla badań w miejscu zainstalowania: - lekki i o dużym stopniu mobilności system probierczy, czyli niższe koszty transportu i logistyki, - kompaktowość systemu probierczego w stosunku do wydajności napięciowej - dostępność dla dużych (długich) instalacji kablowych, - łatwy montaż systemu i niskie koszty zabudowy, tzn. niższe koszty wykonania badania, - niskie zapotrzebowanie na moc potrzebną do [...]

Badania odbiorcze i diagnostyczne w miejscu zainstalowania energetycznych rozdzielczych i przesyłowych linii kablowych przy zastosowaniu technologii probierczej tłumionym napięciem AC DOI:10.15199/74.2017.9.1


  Nowoczesne badania i diagnostyka w miejscu zainstalowania linii energetycznych na napięcie do 230 kV składają się z próby napięciowej z pomiarem wyładowań niezupełnych oraz z pomiaru współczynnika strat dielektrycznych. W ciągu ostatnich 15 lat [14, 15], oprócz napięcia zmiennego AC, światową uwagę przyciąga coraz bardziej zastosowanie napięć o niskiej częstotliwości VLF (dla kabli średniego napięcia) oraz napięć zmiennych tłumionych AC (DAC). 4 Rok LXXXV 2017 nr 9 ANALIZY - BADANIA - PRZEGLĄDY Ponieważ większość norm IEC dotyczy zagadnień produkcyjnych, postępy w tej dziedzinie są technicznie dobrze opisane w kilku wytycznych organizacji IEEE: - IEEE 400-2012, IEEE Przewodnik IEEE do testów terenowych i oceny izolacji ekranowanych systemów kablowych na napięcie 5 kV i powyżej, - IEEE 400.2-2013, IEEE Przewodnik IEEE do badania w terenie ekranowanych systemów kablowych przy użyciu napięcia probierczego o bardzo niskiej częstotliwości (VLF - poniżej 1 Hz), - IEEE 400.4-2015, IEEE Przewodnik IEEE do badania w terenie napięciem przemiennym tłumionym (DAC) ekranowanych systemów kablowych na napięcie 5 kV i powyżej. Rys. 1. Przykłady uszkodzenia izolacji w kablach i osprzęcie, kable rozdzielcze SN: a) złe umiejscowienie elementu sterowania polem elektrycznym, b) duże pęknięcie w środku mufy z żywicy epoksydowej, c) uszkodzenie powierzchni granicznej w głowicy, d) ostre krawędzie konektora wewnątrz głowicy kabla o izolacji papier+syciwo, kable przesyłowe WN: e) zanieczyszczenie i wilgoć w głowicy kabla 132 kV XLPE z nieuszczelnioną pokrywą dolną, f), h) przebicie w wyniku przesuwania się kabla na skutek rozszerzania termicznego oleju - bezpośrednio skutkującym powstawaniem pęknięć i pustych przestrzeni w mufie, g) drzewienie elektryczne powodujące długotrwałą degradację izolacji i w końcu przebicie kabla w kablach 150 kV z ciśnieniową izolacją gazową [11] Fig. 1. Examples of Insulation Defects in Power Cables [11] Distribution c[...]

Doświadczenia z badań odbiorczych i eksploatacyjnych linii kablowych wysokiego napięcia DOI:10.15199/48.2018.10.07

Czytaj za darmo! »

Wydaje się, że bezdyskusyjnym faktem jest konieczność rozbudowy sieci elektroenergetycznych - zarówno w technologii linii napowietrznych, jak i linii kablowych. Jednakże uzyskanie akceptacji społecznej dla budowy nowych linii napowietrznych jest bardzo trudne. W coraz większej liczbie rozwiązań nowych linii elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć jedyne akceptowalne rozwiązanie to linia kablowa. Wszelkie problemy związane z budową linii napowietrznych oraz zdecydowanie wyższe wskaźniki SAIDI dla państw, w których jest bardzo niski stopień skablowania sieci elektroenergetycznej - coraz częściej będą wpływały na decyzje inwestorów aby, w miarę możliwości technicznych oraz ekonomicznych, budować linie kablowe. Po problemach z zapewnieniem ciągłości zasilania odbiorców w energię elektryczną po wystąpieniu różnego rodzaju klęsk żywiołowych, różne gremia decyzyjne również wskazują na konieczność silniejszego rozwoju sieci kablowych. Operatorzy sieci w naszym kraju w strategii działania także wskazują na konieczność rozwoju linii kablowych. Dlatego nie tylko elektroenergetyków cieszy wiadomość o oddawanej do eksploatacji kolejnej wysokonapięciowej linii napowietrznej lub kablowej. W ciągu ostatnich kilkunastu lat [1-18] oprócz napięcia zmiennego AC, światową uwagę przyciąga coraz bardziej zastosowanie napięć o niskiej częstotliwości VLF (dla kabli średniego napięcia) oraz napięć przemiennych tłumionych (DAC - Damped Alternating Current voltage). Ponieważ większość norm IEC dotyczy zagadnień produkcyjnych, postępy w tej dziedzinie są technicznie dobrze opisane w kilku wytycznych organizacji IEEE. Zalecenia dla badań linii kablowych wykonywanych w miejscu zainstalowania Awarie izolacji w energetycznych kablach i osprzęcie kablowym mogą wystąpić zarówno w warunkach normalnej ich eksploatacji, jak i podczas działania napięć przemijających, powstałych na skutek wyładowań atmosferycznych lub przepięć łączeniowych. Przykł[...]

Piętnaście lat doświadczeń z badań i diagnostyki elektroenergetycznych linii kablowych tłumionym AC w miejscu zainstalowania DOI:10.15199/74.2019.9.7


  Biorąc pod uwagę, że niezawodny transport energii ma fundamentalne znaczenie dla infrastruktury lądowej i morskiej, ważne są aspekty prawidłowego i optymalnego prowadzenia kontroli jakości dla nowo instalowanych oraz będących już w eksploatacji linii kablowych. W rezultacie ważna dla operatorów sieci przesyłowych (OSP) jest odpowiedź na kilka pytań dotyczących opracowania, stosowania i dokonywania aktualizacji wewnętrznych procedur i standardów dla niezawodnego działania eksploatowanej sieci elektroenergetycznej. Operator sieci musi znaleźć odpowiedź na dwa najważniejsze pytania: ● Jak w sposób czuły i nieniszczący wykryć niewielkie wady związane z błędami montażowymi w nowo zainstalowanych liniach kablowych? ● W jaki sposób przeprowadzić nieniszczącą diagnostykę linii kablowych będących w eksploatacji, aby określić ich rzeczywisty stan? Zgodnie z obecnymi normami IEC, badania odbiorcze linii kablowych na napięcie do 150 kV i powyżej [2, 3], są swoim zakresem ograniczone do minimalnych zaleceń producenta, a zatem nie obejmują obecnych wymagań, aby zapobiegać uszkodzeniom linii kablowych podczas eksploatacji. W związku z tym, aby zapewnić niezawodną pracę sieci elektroenergetycznej i odpowiedzialnie zarządzać majątkiem sieciowym, operator danej sieci powinien uwzględnić określone i ważne cele badań odbiorczych linii kablowych. Prof. dr hab. inż. Edward Gulski (e.gulski@onsitehv.com), dr inż. Rogier Jongen - onsite hv solutions ag, Luzern, Switzerland, mgr inż. Jarosław Parciak - onsite hv solutions Central Europe, Warsaw, Poland, prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska, prof. dr hab. inż. Krzysztof Siodla - Poznan University of Technology, Poznan, Poland Słowa kluczowe: kable zasilające, testy w miejscu zainstalowania, testy po ułożeniu, testy diagnostyczne, tłumione napięcie AC, DAC, WNZ - wyładowania niezupełne, lokalizacja defektów, współczynnik strat dielektrycznych, tgδ Wiadomo, że podczas standardowych [...]

 Strona 1