Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"FELIKS REJMUND"

Metody mikroskopowe w badaniach właściwości struktury ceramicznych tworzyw elektrotechnicznych

Czytaj za darmo! »

Praca przedstawia współczesne możliwości wykorzystania technik mikroskopowych w badaniach porcelan elektrotechnicznych. Opisano procedurę wycięcia próbki z większego elementu oraz przygotowanie powierzchni do analizy mikroskopowej. Porównano możliwości klasycznej mikroskopii optycznej (MO) oraz skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) w badaniach struktur porcelan elektrotechnicznych. Przedst[...]

Badania procesów starzeniowych w krystobalitowej porcelanie izolatorów długopniowych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawione zostały ultradźwiękowe, mechaniczne i strukturalne badania tworzywa krystobalitowego izolatorów długopniowych linii 110 i 220 kV, produkcji wschodnioniemieckiej z lat 1960-tych i 1970-tych. Takie izolatory od lat wykazują wysokie współczynniki awaryjności. Do tej pory sądzono, że było to związane z podatnością tworzywa krystobalitowego na procesy degradacji starzeniowej. Ko[...]

Mechanical-acoustic study of degradation processes of ceramic structure illustrated by corundum material

Czytaj za darmo! »

The paper presents the results of microscopic, ultrasonic and acoustic emission (AE) investigations of corundum ceramic material C 799 kind samples, exposed to compressive stress. On the basis of AE measurements of slowly compressed samples, the successive stages of structural degradation have been recognized. Investigations revealed that differences registered for the strength and the mechanica[...]

Foundations of mechanoacoustic method of material degradation research

Czytaj za darmo! »

The paper presents the concept of mechanoacoustic testing of degradation processes of ceramic electrotechnical materials. Samples of small dimensions were subjected to slowly increasing compressive loading with simultaneous recording of acoustic emission descriptors. The process was continued to the destruction or it was stopped at various stages of degradation of the material structure. Microscopic analysis of samples enabled determining the effects of stress action. Streszczenie. W pracy została przedstawiona koncepcja mechaniczno-akustycznych badań procesów degradacji ceramicznych tworzyw elektrotechnicznych. Małogabarytowe próbki poddawane były wolno narastającemu obciążeniu ściskającemu z jednoczesną rejestracją deskryptorów emisji akustycznej. Proces prowadzono do zniszczenia lub zatrzymania na różnych etapach degradacji struktury. Analiza mikroskopowa próbek pozwoliła określić efekty oddziaływania naprężeń. (Podstawy mechanoakustycznej metody badań degradacji materiałów). Keywords: acoustic emission (AE), material degradation, electrotechnical ceramics. Słowa kluczowe: emisja akustyczna, degradacja materiału, ceramika elektrotechniczna. Introduction Ceramic materials, especially electrotechnical porcelains, are widely applied to fabricate reliable electroinsulating elements. Porcelain is used to produce line, post and traction insulators as well as hollow insulators of high parameters. For these products, besides high mechanical strength, a long period of exploitation without breakdown is required. Increasing tendency for production of aluminous porcelain of high mechanical strength (C 130 type) has been observed for several years. This is the result not only of the present requirements concerning the shortterm mechanical strength of the electroinsulating elements. This material is suitable to guarantee the reliability of power supply, which is determined by the durability, i.e. by the long-term mechanical strength of the ce[...]

Experimental evaluation of resistance to degradation of modern C 120 type porcelain

Czytaj za darmo! »

The paper presents mechanoacoustic and microscopic testing of degradation processes of modern C 120 electrotechnical porcelain of domestic medium voltage line insulator. Samples of small dimensions, cut off from the rod of insulator, were subjected to compressive loading, with recording of acoustic emission descriptors. Microscopic analysis enabled determining the advancement of degradation effects. Results of experiments revealed high long-term mechanical resistance of tested material, when compared to typical C 120 porcelains. Streszczenie. W pracy przedstawiono mechanoakustyczne i mikroskopowe badania procesów degradacji w nowoczesnym tworzywie porcelanowym rodzaju C 120 liniowego izolatora SN. Małogabarytowe próbki, wycięte z pnia izolatora, były quasi-statycznie ściskane z jednoczesną rejestracją deskryptorów emisji akustycznej. Badania mikroskopowe ściskanych próbek wykorzystano do opisu mechanizmu degradacji tworzywa. Stwierdzono wysoką krótko- i długotrwałą odporność materiału izolatora w porównaniu do typowych tworzyw rodzaju C 120. (Eksperymentalna ocena odporności nowoczesnej porcelany rodzaju C 120 na procesy degradacji). Keywords: ceramic insulators, porcelain degradation, acoustic emission (AE), microscopic analysis. Słowa kluczowe: izolatory ceramiczne, degradacja tworzyw porcelanowych, emisja akustyczna, badania mikroskopowe. Introduction The aluminous porcelain of C 120 type has at present wide application in the production of reliable electroinsulating elements of power systems. Line and station MV insulators, hollow insulators as well as bushings are produced using this kind of ceramic material. The reliability of power supply is determined primarily by the durability, closely connected with the long-term mechanical strength of insulators. That is why these properties are the most important in the case of such objects. The evaluation of operating time of the porcelain material is based mainly on the analysis of the [...]

Rola fazy mulitowej w podwyższeniu odporności elektroporcelan na procesy starzeniowe

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono badania wpływu fazy mulitowej na krótko- i długotrwałą wytrzymałość mechaniczną elektroporcelan rodzaju C 110, C 112, C 120 oraz C 130. Rozpatrywana była sumaryczna zawartość fazy mulitowej, wielkość i rozłożenie jej wydzieleń oraz niezaglomeryzowanych kryształów w osnowie szklistej. W badaniach wykorzystano metodę mechanoakustyczną, techniki mikroskopowe (MO i SEM) oraz metodę ultradźwiękową. Przedstawiono rolę fazy mulitowej w podwyższeniu odporności na procesy starzeniowe porcelany elektrotechnicznej różnego rodzaju. Abstract. The paper presents the research of the influence of the mullite phase on the short- and long-term mechanical strength of the electrotechnical porcelain of different types (C 110, C 112, C 120 and C 130). The total mullite phase content, size and distribution of precipitates and dispersed single crystals in the glassy matrix were considered. During investigation mechanoacoustic and microscopic techniques as well as ultrasonic testing were used. The role of the mullite phase in the increase of resistance to aging processes of electrical porcelain of various types was described. (Influence of the mullite phase on the increase of resistance to aging processes of different types of electrotechnical porcelain). Słowa kluczowe: porcelana elektrotechniczna, degradacja tworzyw porcelanowych, emisja akustyczna, badania mikroskopowe. Keywords: electrotechnical porcelain, porcelain degradation, acoustic emission, microscopic analysis. Wstęp Prowadzone od XIX wieku badania wytrzymałości mechanicznej tworzyw porcelanowych doprowadziły do wyróżnienia kilku najważniejszych hipotez dotyczących możliwości podwyższenia właściwości mechanicznych materiału. Niezależnie od wad, które mają bardzo istotny wpływ na wytrzymałość, wyróżnia się trzy zasadnicze teorie. Opisują one zależność właściwości mechanicznych porcelany od budowy fazowej czerepu [1, 2]. Pierwsza teoria - mulitowa jest tematem niniejszej pracy.[...]

Influence of microstructure on the properties of siliceous electrical porcelain DOI:10.12915/pe.2014.10.28

Czytaj za darmo! »

The paper presents the microscopic and mechanoacoustic study of degradation processes of the porcelain material C 110 type. Smallsized samples, derived from the low voltage insulator, were subjected to a slow, quasi-static compression, with simultaneous recording of acoustic emission descriptors. There were distinguished consecutive stages of the material degradation. Obtained results were compared with the images of the microstructure of low-voltage insulator materials after many years of operation. On this basis, there were distinguished the factors determinant of the short-term strength of porcelain and its resistance to ageing processes under operating conditions. Streszczenie. W pracy przedstawiono mikroskopowe oraz mechanoakustyczne badania procesów degradacji w tworzywie porcelanowym rodzaju C 110. Próbki małogabarytowe, pochodzące z elementu elektroizolacyjnego niskiego napięcia, poddawane były powolnemu, quasi-statycznemu ściskaniu, z jednoczesną rejestracją deskryptorów emisji akustycznej. Na podstawie badań mikroskopowych ściskanych próbek wyróżniono etapy degradacji materiału. Wyniki konfrontowano z obrazami mikrostruktury tworzywa izolatorów niskonapięciowych po wieloletniej eksploatacji. Wyróżniono czynniki mające wpływ na wytrzymałość krótkotrwałą oraz odporność tworzywa na starzenie się w warunkach eksploatacyjnych. (Wpływ mikrostruktury na właściwości kwarcowej porcelany elektrotechnicznej). Keywords: electrical porcelain, microscopic analysis, acoustic emission, degradation of the porcelain. Słowa kluczowe: porcelana elektrotechniczna, badania mikroskopowe, emisja akustyczna, degradacja tworzyw porcelanowych. doi:10.12915/pe.2014.10.28 Introduction The composition of European hard porcelain - with a high content of clay minerals - was finally developed around 1720. Besides clay raw materials - in the amount of about 50% - there is used about 25% of feldspar fluxes and the same quantity of quartz as a filler. These propo[...]

 Strona 1