Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Rusiecki"

Measurement of the Shielding Effectiveness of Slotted Enclosure Within 30-1000 Mhz Range Using GTEM Cell

Czytaj za darmo! »

Measurements of a small slotted enclosure shielding effectiveness using a comb generator and a GTEM cell within the frequency range from 30 MHz up to 1000 MHz are described. The results of measurements are compared with the numerical simulation output obtained using the WIPL-D computer code. Streszczenie. Przedstawione zostały wyniki pomiarów skuteczności ekranowania małej obudowy ze szczeliną. Pomiary wykonane zostały z użyciem komory GTEM i wykonanego na potrzeby pomiaru generatora grzebieniowego w zakresie od 30 MHz do 1 GHz. Wyniki pomiarów porównane zostały z wynikami analizy numerycznej wykonanej z użyciem programu WIPL-D. (Pomiary skuteczności ekranowania małej obudowy ze szczeliną z użyciem komory GTEM i generatora grzebieniowego w zakresie od 30 MHz do 1 GHz). Keywords: shi[...]

Analiza skuteczności ekranowania obudowy ze szczeliną z wykorzystaniem zaburzania wewnętrznego rozkładu pola


  Ekranowanie jako metoda redukcji natężenia pola elektromagnetycznego jest stosowana od początków wykorzystania fal elektromagnetycznych w komunikacji. O ile reguły związane ze zjawiskiem ekranowania są relatywnie proste, o tyle rozwiązania analityczne mogą być w praktyce stosowane jedynie dla bardzo prostych przypadków rzeczywistych obudów, mających redukować natężenie pola elektromagnetycznego [1]. Reguły te są podstawą do zgrubnego oszacowania skuteczności ekranowania (SE) obudów urządzeń elektronicznych wykonanych z różnych materiałów, o różnej grubości ścian, jak również zawierających otwory o różnych rozmiarach i kształtach. W przypadku rzeczywistych obudów SE można uzyskać praktycznie jedynie przez jej pomiar lub analizę numeryczną. Skuteczność ekranowania jest miarą redukcji natężenia pola elektromagnetycznego przez obudowę. Jest ona obliczana, jak i mierzona, zwykle z wykorzystaniem dwóch wartości: natężenia pola - występującego w danym urządzeniu bez obudowy ochronnej, jak i mierzonego/obliczanego w obecności obudowy. Działa to obustronnie, to znaczy obudowa może również chronić otoczenie przed emisją z wnętrza urządzenia. Można mówić o SE, korzystając z mocy (W), natężenia pola elektrycznego (V/m) lub magnetycznego (A/m). W zależności od tego można rozważać SEP, SEE lub SEH. Ponieważ występuje duża różnica między tymi wartościami natężenia pola - stosuje się tu miarę decybelową według równania: SEP = 10 log10(P1/P2), gdzie P1 - to moc promieniowana przez urządzenie bez obudowy, P2 - moc promieniowana przez urządzenie zamknięte w obudowie. SEE = 20 log10(E1/E2), tu podobnie E1 - wartość składowej elektrycznej w wybranym miejscu przestrzeni, np. w odległości 10 cm od urządzenia bez obudowy, E2 - wartość składowej elektrycznej w tym samym miejscu, jednak już w sytuacji, gdy urządzenie jest zamknięte w obudowie. Analogicznie jest dla SEH, z tym że są uwzględniane wówczas wartości natężenia składowej magnetycznej H. P[...]

Calculations and measurements of shielding effectiveness of slotted enclosure with built-in conductive stirrer

Czytaj za darmo! »

Numerical analysis of shielding effectiveness (SE) of a slotted enclosure with built-in conductive stirrer has been presented. SE was calculated using two different methods: the Finite Element Method (FEM) and the Method of Moments (MoM). Results of calculations using two different electromagnetic simulators, COMSOL and FEKO, have been compared and experimentally validated using a GTEM cell test setup. Streszczenie. Przedstawione zostały wyniki obliczeń skuteczności ekranowania obudowy ze szczeliną i wprowadzonym do wnętrza metalowym mieszadłem. Obliczenia wykonane zostały przy użyciu dwóch różnych metod tj. Metody Elementów Skończonych (FEM) jak również Metody Momentów (MoM). Wyniki analizy numerycznej w programach COMSOL i FEKO zostały porównane z wynikiem pomiaru w komorze GTEM (Obliczenia i pomiary skuteczności ekranowania obudowy ze szczeliną z zastosowaniem wbudowanego mieszadła przewodzącego). Keywords: GTEM cell, shielding effectiveness, slotted enclosure, stirrer. Słowa kluczowe: GTEM - komora, skuteczność ekranowania, obudowa z szczeliną, mieszadło. Introduction Theory behind shielding has been studied in detail long before numerical techniques for calculation of electromagnetic fields had been popularized. Analytical solutions for SE c[...]

WPŁYW WYBORU METODY OBLICZENIOWEJ NA WYZNACZANIE CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ CHARAKTERYSTYKI SKUTECZNOŚCI EKRANOWANIA OBUDOWY ZE SZCZELINĄ DOI:10.15199/59.2015.4.97


  Przedstawiono wpływ wyboru metody analizy na rezultaty wyznaczania częstotliwościowej charakterystyki skuteczności ekranowania (SE) obudowy ze szczeliną. Charakterystyki uzyskane metodami numerycznymi zostały porównane z wynikami pomiarów na stanowisku z komorą GTEM. Wskazane zostały zakresy zgodności charakterystyk uzyskanych numerycznie z wynikami pomiarów. 1. WSTĘP Skuteczność Ekranowania (SE) obudowy jest miarą określającą tak stopień ochrony zabudowanego w jej wnętrzu urządzenia, jak i redukcji poziomu zaburzeń elektromagnetycznych wprowadzanych przez nie do otoczenia. SE prezentowana jest zwykle w postaci częstotliwościowej charakterystyki przedstawiającej w skali logarytmicznej poziom redukcji natężenia pola dla poszczególnych częstotliwości. Kształt tej charakterystyki zależy w znacznej mierze od konstrukcji obudowy ekranującej [14]. W oderwaniu od informacji o sposobie jej uzyskania, charakterystyka taka w przypadku małogabarytowych obudów urządzeń elektronicznych, dla których nie istnieją znormalizowane metody pomiarowe, nie pozwala na jej praktyczne wykorzystanie. Sposób wykonywania pomiaru lub analizy numerycznej SE obudowy ma istotny wpływ na wynikowy kształt uzyskanej częstotliwościowej charakterystyki skuteczności ekranowania [6-8]. W niniejszej pracy przedstawione zostały wyniki analizy numerycznej SE obliczone z wykorzystaniem kilku wybranych metod takich jak analiza natężenia pola w wybranych punktach strefy bliskiej, uśredniona wartość natężenia pola w objętości obudowy jak również całkowita moc promieniowana przez zabudowane źródło. Wyniki obliczeń zestawione zostały z wynikami pomiarów wykonanych na stanowisku z komorą GTEM. 2. METODY ANALIZY SKUTECZNOŚCI EKRANOWANIA OBUDÓW W numerycznej analizie SE obudów, stosuje się zarówno metody polegające na oświetlaniu badanego modelu obudowy falą płaską o znanym natężeniu, jak również wykorzystujące umieszczane wewnątrz obudowy źródła pola [1, 2, 4, 9-10,[...]

Selektywna walidacja wyników pomiarów i obliczeń skuteczności ekranowania obudowy z wbudowanym mieszadłem


  METODA SELEKTYWNEJ WALIDACJI WYNIKÓW Podczas wielu badań, w tym z dziedziny kompatybilności elektromagnetycznej, niezbędne jest porównanie rezultatów różnych pomiarów lub obliczeń. W części przypadków zgodność otrzymanych wyników może być oceniana z użyciem metod statystycznych (np. test Kołmogorowa-Smirnowa, badanie korelacji). Jednakże w wielu sytuacjach bywa dokonywana ocena wzrokowa, na podstawie porównania wykresów otrzymanych zależności. Ocena wzrokowa jest z natury subiektywna: ta sama para wykresów może być przez jedną osobę oceniona jako zgodna, a inna osoba może podkreślać istotność różnic między nimi. Stosunkowo niedawno opracowano metodę selektywnej walidacji wyników FSV (Feature Selective Validation) [1, 2], służącą do obiektywizowanego kwalifikowania podobieństw i różnic między porównywanymi zestawami wyników badań. Twórcy algorytmu FSV zmierzali do uzyskania możliwie najlepszej zgodności z ocenami wzrokowymi, wystawianymi różnym zestawom testowym przez grupy ekspertów z danej dziedziny. W metodzie tej zastosowano złożoną procedurę analizy porównywanych zestawów liczbowych, która prowadzi do uzyskania jakościowych deskryptorów zgodności: doskonała, bardzo dobra, dobra, dostateczna, słaba, bardzo słaba (EX - Excellent, VG - Very Good, G - Good, F - Fair, P - Poor, VP - Very Poor). Końcowa ocena może być wykonana z użyciem jednego deskryptora, ale zwykle jest przedstawiana w postaci histogramów ufności, zawierających informację, jaki procent porównywanych zestawów liczb jest zgodny w stopniu doskonałym, bardzo dobrym, itd. Dokładny opis metody FSV znajduje się w [1, 2]. Tutaj zostanie ona przedstawiona jedynie w sposób bardzo uproszczony. Załóżmy, że porównywane są dwa ze[...]

 Strona 1