Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ŁUKASZ KOŁODZIEJ"

Chemiczne i mikrostrukturalne uwarunkowania odporności betonu na działanie środowiska chlorkowego i siarczanowego


  Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 6 339 czasu z komory A następuje dyfuzja jonów chlorkowych przez badaną próbkę do komory B. Po określonym czasie zawartość jonów chlorkowych w komorze B jest mierzona. Pozorny współczynnik dyfuzji jonów chlorkowych został wyznaczony na podstawie pomiarów zmian stężenia jonów chlorkowych. Obliczeń dokonano na podstawie pierwszego prawa Ficka [9], przy założeniu, że stężenie NaCl w komorze A było stałe i wynosiło (Co = 215 g/dm3). 3. Materiały W badaniach wykorzystano popioły denne z pieca fl uidalnego z elektrociepłowni odpowiednio K - Katowice oraz T - Turoszów. Analiza XRD popiołów wykazała, że głównymi fazami krystalicznymi są: kwarc, anhydryt, kalcyt, tlenek wapnia. W tablicy 1. przedstawiono skład chemiczny użytych popiołów. Obserwacje dokonane za pomocą mikroskopu skaningowego wykazały, że popioły nie zawierały kulistych cząstek (cenosfer). Obserwowana powierzchnia ziaren popiołu była bardzo nierówna i chropowata. W celu uzyskania właściwego wypełnienia form użyto plastyfi katora Liquol BV 18 oraz superplastyfi katora Glenium SKY 591. Gdy ilość popiołu w zaprawie wynosiła 30%, mieszanina tych dwu upłynniaczy została zastosowana. W prezentowanych badaniach użyto następującego systemu oznaczania prób[...]

Układ do demonstracji zaburzeń promieniowanych w obwodach drukowanych

Czytaj za darmo! »

Artykuł poświęcono analizie zaburzeń promieniowanych w układach drukowanych. Wykonano proste urządzenie cyfrowe w trzech różnych wersjach, różniących się jedynie projektem obwodu drukowanego i rozmieszczeniem elementów. Urządzenia przebadano dla kątem emisji zaburzeń promieniowanych w komorze bezodbiciowej. Badania wykonano dla różnych konfiguracji testowanych urządzeń uwzględniających m.in. obecność zewnętrznych interfejsów sygnałowych. Abstract. In this paper the problem of radiated emission from printed circuit board (PCB) is presented. A simple digital electronic circuits in three versions were made. The devices differ only in PCB layout and elements placement. Devices were tested for radiated emission in semi-anechoic chamber. Measurements were made for different circuit configurations, e.g. taking into account the presence of external signal interfaces. (The circuit for demonstration of emission from printed boards) Słowa kluczowe: obwody drukowane, emisja zaburzeń promieniowanych. Keywords: printed circuit board (PCB), radiated emission. Wstęp Problemy wynikające z nieintencjonalnej emisji zaburzeń promieniowanych pojawiającej się wskutek przepływu prądów elektrycznych niezbędnych do prawidłowego działania urządzenia są często eliminowane w końcowej fazie produkcji. Zwykle wiąże się to jednak z dużymi nakładami finansowymi oraz znacznymi opóźnieniami we wprowadzeniu produktu na rynek [1]. Z tego powodu, zagadnienia związane z kontrolą emisji zaburzeń promieniowanych powinny być uwzględniane już na etapie projektowania obwodów drukowanych (PCB). W tym kontekście istotna staje się znajomość reguł projektowania PCB[...]

 Strona 1