Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Howis"

Stosowanie konstrukcji gruntowo-powłokowych jako przejść dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej

Czytaj za darmo! »

Zagadnienia dotyczące przejść dla zwierząt w budownictwie komunikacyjnym omawiane były w wielu publikacjach i na wielu konferencjach, m.in.: - Międzynarodowej Konferencji Naukowo- Technicznej Oddziaływanie infrastruktury transportowej na przestrzeń przyrodniczą. Poznań 2006; - Konferencji Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach liniowych (drogi i linie kolejowe) w Polsce. Łag[...]

Zakres eurokodów w infrastrukturze komunikacyjnej

Czytaj za darmo! »

WUE normy do projektowania konstrukcji budowlanych są określane mianem eurokodów. W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, od kilku lat normy nie są obligatoryjne. Aby zaczęły obowiązywać,muszą być przywołane każdorazowo dla danego obiektu w procesie inwestycyjnym. Takimdokumentemmogą być np. specyfikacje techniczne stanowiące fragment projektu technicznego. Jednocześnie należy nadmienić, że eurokody bazują na europejskich zbiorach norm materiałowych, zbiorach norm na wyroby budowlane i powiązanych z nimi normach wykonywania konstrukcji (rysunek). Główną przyczyną napisania tego artykułu były niedawno odbyte szkolenia na temat eurokodów, a także stosunkowo małe zainteresowanie środowiska tą tematyką w perspektywie krótkiego okresu wprowadzenia kompletu e[...]

Konstruowanie kładek dla pieszych z drewna klejonego zgodnie z eurokodami

Czytaj za darmo! »

Drewno klejone jest coraz powszechniej stosowane w obiektach infrastruktury. Wynika to z niezaprzeczalnych jego zalet, takich jak: łatwość obróbki, mały ciężar objętościowy oraz względy estetyczne, ale przede wszystkim z większej trwałości i aspektów technologicznych, które udało się rozwiązać przy drewnie klejonym. Coraz śmielej materiał ten jest stosowany do budowy kładek dla pieszych, a ostatnio również do budowy mostów drogowych. Taką spektakularną konstrukcją jest chociażby, rekordowa pod względem rozpiętości, podwieszona kładka dla pieszych nad Dunajcem zbudowana kilka lat temu na terenie gminy Czorsztyn (wg projektu zespołu ZBP Mosty-Wrocław pod kierunkiem prof. J. Biliszczuka). Zagadnienia te zostały również szerzej rozpowszechnione dzięki działalności prof. H.[...]

Trwałość przepustów komunikacyjnych


  Przepusty, wznoszone w technologii tradycyjnej bądź nowoczesnej, stanowią istotny element infrastruktury komunikacyjnej zarówno w ciągu dróg, linii kolejowych, jak i na lotniskach. Stosowane są do przeprowadzenia cieków wodnych, jako przejścia dla pieszych, przejścia gospodarcze, przepusty techniczne, a ostatnio coraz częściej jako przejścia dla zwierząt. Bardzo ważnymaspektemjest ich trwałość, szczególnie w przypadku stale rosnących potrzeb komunikacyjnych. W związku z tym ich stan techniczny i sposób utrzymania są niezwykle ważne. Rozwiązania materiałowe Przegląd materiałów stosowanych do budowy przepustów komunikacyjnych przedstawiono w tabeli. Oprócz materiałów tradycyjnych, typu kamień, cegła czy beton, wykorzystuje się materiały uszlachetniane, jak np. cienkościenne blachy faliste ze stali bądź aluminium, tworzywa sztuczne, w tym m.in. polimery zbrojone włóknemszklanymGRP, PE, PEHD, PVC, kamionka bądź beton modyfikowany dodatkami. Stosowane modyfikacje materiałów tradycyjnych znacznie polepszają ich parametry wytrzymałościowe, a w efekcie ich trwałość. Ze względu na ochronę środowiska, w infrastrukturze komunikacyjnej coraz szerzej stosowane sąmetody oceny cyklu życia konstrukcji LCA, opracowane i wdrożone w Ameryce Północnej. Obecnie powszechnie wykorzystywane są one również w Europie, w tymi w Polsce. LCA bierze pod uwagę emisję zanieczyszczeń podczas produkcji komponentów, z których wykonuje się przepusty [11].Wielkość emisji CO2 podczas produkcji rur z różnych materiałów pokazano na rysunku. Kamień i cegła jako materiały naturalne i łatwo dostępne są jednymi z najpopularniejszych materiałów, aczkolwiek w coraz mniejszym stopniu, stosowanych w budownictwie komunikacyjnym. Są stosunkowo trwałe, ale pod wpływem erozji środowiskowej z czasem ulegają powolnej destrukcji. Najmniej trwałym elementem przepustów ceglanych/kamiennych są spoiny. Konstrukcje tego typu najczęściej wykonywano jako sklepione.W[...]

Nowoczesne technologie budowy tuneli dla pieszych i rowerzystów


  Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej musi uwzględniać wymagania zrównoważonego rozwoju. Powinno się stosować rozwiązania bezkolizyjne, uwzględniające potrzeby także niezmotoryzowanych uczestników ruchu. Ma to szczególnie duże znaczenie w aglomeracjach miejskich, gdzie ruch kołowy, pieszy oraz rowerowy stale rośnie, a gęsta zabudowa uniemożliwia budowę kładek dla pieszych. Naszym zdaniem, ze względu na znaczny zakres prowadzonych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, konieczna jest budowa większej liczby obiektów zapewniających bezkolizyjne przekraczanie szlaków komunikacyjnych, a w efekcie zapewniających bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom ruchu. Wymagania dotyczące ruchu pieszego i rowerowego Podstawowymi dokumentami prawnymi określającymi wymagania dotyczące ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych są rozporządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej [8, 9]. W rozdziale 8 i 9 w dziale II rozporządzenia [8] zawarto podstawowe wytyczne dotyczące projektowania, bezpieczeństwa, trwałości oraz wyposażenia chodników i ścieżek rowerowych m.in.: ...Rozdział 8 Chodniki. § 44. 1. Chodnik powinien mieć szerokość dostosowaną do natężenia ruchu pieszych, z zastrzeżeniem ust. 3. 2. Szerokość chodnika przy jezdni lub przy pasie postojowym nie powinna być mniejsza niż 2,0 m, a w wypadku przebudowy albo remontu drogi dopuszcza się miejscowe zmniejszenie szerokości chodnika do 1,25m, jeżeli jest on przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych. 3. Szerokość chodnika powinna być odpowiednio zwiększona, jeżeli oprócz ruchu pieszych jest on przeznaczony do usytuowania urządzeń technicznych, w szczególności podpór znaków drogowych, słupów, drzew, wejść lub zjazdów utrudniających ruch pieszych. § 46. 1. Usytuowanie ścieżki rowerowej względem jezdni powinno zapewnić bezpieczeństwo ruchu… ...Rozdział 9 Ścieżki Rowerowe. § 47. 1. Szerokość ścieżki rowerowej powinna wynosić nie mniej niż: 1) 1,5m- gdy[...]

Mury oporowe z gruntu zbrojonego ze ścianami osłonowymi z pustaka skarpowego DOI:10.15199/33.2016.04.14


  WPolsce wiele obiektów komunikacyjnych jest często zlokalizowanych na terenach, gdzie występują niesprzyjające warunki gruntowo-wodne, co wynika ze złożonej i zróżnicowanej budowy geologicznej Polski [11]. Wówczas istnieje konieczność odpowiedniego zabezpieczania przekopówi nasypówprzed niekontrolowanymi osuwiskami, które są poważnym problemem w budownictwie. Aby zaprojektować skuteczne zabezpieczenie skarp, należy uwzględnić ich wysokość, nachylenie oraz warunki gruntowe występujące na danym terenie. We wcześniejszych latach stosowano w tym celu najprostsze metody biologiczne, m.in. darniowanie i hydroobsiew gatunkami traw o właściwościach ukorzeniających, w późniejszym okresie również geosyntetyki, a w przypadku skarp o dużym nachyleniu - systemowe umocnienia np. w postaci geokrat [3]. Dynamiczny rozwój infrastruktury komunikacyjnej, a w efekcie coraz większa liczba inwestycji, wiąże się z optymalizacją stosowanych rozwiązań. Obecnie występuje tendencja do projektowania nasypów w postaci konstrukcji oporowych, które eliminują konieczność wykonywania "rozległych" skarp nasypów. Szczególnie ma to znaczenie w przypadku projektowania węzłów komunikacyjnych, gdzie istniejemożliwość znacznego ograniczenia terenu inwestycji, a co za tym idzie jego optymalnego zagospodarowania. Technologia konstrukcji oporowych ulega rozwojowi, zarówno w aspekcie stosowanych materi[...]

Propozycja wytycznych dotyczących projektowania i budowy obiektów inżynierskich w technologiach bezwykopowych w infrastrukturze komunikacyjnej DOI:10.15199/33.2018.11.17


  specjali- BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 11 ’2018 (nr 555) 1) Uniwersytet Zielonogórski;Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 2) Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o. *) Adres do korespondencji: awysokowski@infra-kon.eu Streszczenie. Przy obserwowanymobecnie intensywnymrozwoju infrastruktury komunikacyjnej w naszym kraju i związanej z nim konieczności budowy dużej liczby obiektów inżynierskich coraz większą uwagę zwraca się na optymalizację technologii ich wykonania. Dotyczy to zarówno budowy obiektów w ciągu dróg kołowych, jak i linii kolejowych.Wtymcelu nieodzowne staje się wykorzystanie najnowszych osiągnięć technologicznych, mających na celu przyspieszenie robót budowlanych, przez w tym przypadku stosowanie technologii bezwykopowychNo-Dig.Wartykule zwrócono uwagę na konieczność opracowania ujednoliconych wytycznych projektowania i budowy obiektów inżynierskich w infrastrukturze komunikacyjnej realizowanych w technologiiNo- Dig, którewsposób jednoznaczny uporządkowałyby zagadnienia dotyczące tych obiektów. Słowa kluczowe: konstrukcje inżynierskie; technologie bezwykopowe No-Dig; projektowanie; wykonawstwo; wytyczne. Abstract.With the currently observed intensive development of transport infrastructure in our country and the related need to build a large number of engineering structures, more and more attention is paid to optimizing these structures. This applies to the construction of roads as well as railways structures. For this purpose, it becomes necessary to use the lates[...]

 Strona 1