Wyniki 1-10 spośród 28 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH ŚCIĘŻOR"

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA NA ZIMNO ORAZ OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁASNOŚCI ALUMINIUM O RÓŻNYCH ZAWARTOŚCIACH Al‐Ti5‐B1


  Modyfikacja struktury aluminium jest znaną i powszechnie stosowaną praktyką w przemyśle. Jej wpływ na własności mechaniczne, podatność do przeróbki plastycznej oraz strukturę jest pozytywny. W praktyce przemysłowej, najczęściej stosowane zaprawy modyfikujące dla aluminium to: Al-Ti, Al-Ti-B bądź Al-Ti-C. Rozpatrywana problematyka modyfikacji stopów aluminium znajduje swoje odzwierciedlenie w bogatej bibliografii. Znany jest również jakościowy i ilościowy wpływ modyfikacji na strukturę aluminium bezpośrednio po krystalizacji. Brak jednak w literaturze tematu badań dotyczących ilościowego opisu zachowania się materiału po modyfikacji z różnym początkowym rozmiarem ziaren w procesach walcowania na zimno. W pracy zbadano wpływ modyfikatora na własności materiału po odkształceniu na zimno oraz obróbce cieplnej z pominięciem procesu walcowania na gorąco. Wyniki potwierdzają, że zastosowana zaprawa Al-Ti5-B1 pozwala na silne rozdrobnienie struktury już przy niewielkich jej zawartościach w stopie. Dodatkowo prowadzi ona do poprawy własności mechanicznych bez znacznej utraty własności elektrycznych. Słowa kluczowe: aluminium, modyfikacja, odkształcenie, walcowanie, obróbka cieplna EFFECT OF STRAIN AND HEAT TREATMENT ON PROPERTIES OF ALUMINIUM WITH DIFFERENT AMOUNTS OF Al-Ti5-B1 Inoculation of the structure of aluminum is well known and common practice in industry. This process has a positive effect on the structure, mechanical properties and formability of materials. In the industrial practice, the most commonly used master alloys for aluminum are: Al‐Ti, Al-Ti-B and Al-Ti-C. Considered problem of modification of aluminum alloys is reflected in the variety bibliography. The qualitative and quantitative effects of inoculation of the structure of aluminum after the crystallization are well known. In the literature, there is no detailed researches on the quantitative d[...]

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA NA ZIMNO ORAZ OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁASNOŚCI MECHANICZNE ORAZ ELEKTRYCZNE TAŚM Z ALUMINIUM SERII 1XXX ORAZ 8XXX ODLEWANYCH W SPOSÓB CIĄGŁY


  Konwencjonalny proces produkcji i przetwórstwa taśm z aluminium i jego stopów zawierający odlewanie, gorące oraz zim-ne walcowanie jak i opcjonalną obróbkę cieplną, nie jest w pełni efektywny ekonomicznie wobec dużych nakładów inwe&-stycyjnych i operacyjnych. Nowoczesne, alternatywne technologie produkcji tych materiałów składają się z ciągłego odle-wania, walcowania na zimno i obróbki cieplnej. Główną zaletą tej technologii jest wyeliminowanie procesu walcowania na gorąco. Określenie przydatności materiałów otrzymywanych tą metodą jest więc ważnym problemem badawczym. W ar-tykule przedstawiono wpływ dodatków stopowych na strukturę aluminium, zbadano twardość oraz przewodność elek-tryczną a także jakość powierzchni wyrobów produkowanych metodą odlewania ciągłego. Zbadano wpływ odkształcenia na zimno oraz obróbki cieplnej na poszczególne parametry materiałów. Taśmy produkowane w ten sposób spełniały wy-magania i mogą być stosowane przemysłowo. Słowa kluczowe: aluminium, odlewanie ciągłe, walcowanie na zimno, obróbka cieplna INFLUENCE OF STRAIN AND HEAT TREATMENT ON MECHANICAL AND ELECTRICAL PROPERTIES OF ALUMINIUM STRIPS 1XXX AND 8XXX SERIES AFTER CONTINUOUS CASTING The conventional process of production and processing of aluminium and aluminium alloy strips involves DC casting, hot and cold metal forming and optional heat treatment. This process is not economically effective towards high investment and operating costs. Modern and alternative manufacturing technologies of those materials include continuous casting material, cold rolling and heat treatment. The main advantage of this technology is eliminating the hot rolling process. Dr inż. Andrzej Mamala, mgr inż. Wojciech Ściężor - AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. Rudy Metale R57 2012 nr 9 Determinate the suitabilit[...]

OCENA WPŁYWU WYBRANYCH DODATKÓW STOPOWYCH NA EWOLUCJĘ WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH ALUMINIUM PODCZAS OBRÓBKI CIEPLNEJ


  Nowoczesne stopy aluminium znajdują coraz szersze zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu. Przekłada się to na poszukiwanie nowych składów chemicznych materiałów oraz opracowywanie nowych, najczęściej zintegrowanych technologii ich przetwarzania. Niezwykłą popularnością w ostatnich latach cieszą się stopy aluminium serii 8XXX ze względu na możliwość otrzymywania ich ze złomów aluminiowych, dzięki czemu znacznie ogranicza się koszty produkcji. Z utylitarnego punktu widzenia istotna jest identyfikacja wpływu poszczególnych dodatków stopowych i domieszek obecnych w stopach 8XXX na ich własności użytkowe, a w szczególności na ewolucję własności mechanicznych materiału podczas obróbki cieplnej. W pracy przebadano wpływ wybranych dodatków stopowych charakterystycznych dla serii stopów aluminium 8XXX, tj. Fe, Si, Mn, Mg, Cu, Zn na twardość po różnych wariantach wygrzewania. Słowa kluczowe: aluminium, odlewanie, walcowanie, obróbka cieplna, twardość ANALYSIS OF THE SELECTED ALLOYING ELEMENTS EFFECT ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF ALUMINIUM STRIPS DURING HEAT TREATMENT Modern aluminium alloys are important object of interest in various fields of industry. New chemical compositions of materials and integrated processing technologies are key issues. 8XXX aluminium alloys series are very popular over the last few years due to the possibility of aluminium scrap recycling and significantly reduction of the production costs. It is important to identify the effects of individual alloying additives in 8XXX alloy series on the operational properties, in particular on the evolution of the material mechanical properties during the heat treatment. The paper presents the research results of the impact of typical for 8XXX alloy series selected alloying additives like Fe, Si, Mn, Mg, Cu, Zn on the material hardness after different heat treatments. Keywords: aluminium, casting, rolling, heat treatement, hardness Wprowadzenie Czynniki o charakterze ekonomic[...]

Analiza przyczyn uszkodzeń przewodów napowietrznych powodowanych przez wzajemne zacieranie drutów w warunkach drgań wiatrowych


  Przewody elektroenergetyczne podczas eksploatacji podlegają różnorodnym oddziaływaniom atmosferycznym. Struga wiatru opływająca wiszący w przęśle przewód, generuje w nim drgania. W konsekwencji w poszczególnych drutach przewodu powstają cyklicznie zmienne naprężenia gnące, które podlegają superpozycji z naprężeniami statycznymi pochodzącymi od siły naciągu. Równocześnie podczas drgań dochodzi do wzajemnych mikroprzemieszczeń drutów oddziałujących na siebie. Powoduje to zacieranie się drutów w obszarach ich wzajem- nego kontaktu pod obciążeniem. Overhead conductors during operation are exposed to different climatic factors. Wind flows react with sagged in span conductors and causes vibrations. As a consequence of conductor vibrations in each wire cyclic stresses appear and modify static stresses caused by conductor tension. During vibrations microdeformations of wires are observed. Those microdeformations causes in fretting of wires at areas of its contacts under load. Słowa kluczowe: przewody, druty, stop AlMgSi, drgania, fretting Key words: conductor, wires, AlMgSi alloy, vibrations, fretting Wstęp. Linie napowietrzne stanowią największą część elektroenergetycznej infrastruktury przesyłowej, od której wymaga się ponadstandardowej niezawodno- ści. Jednym z najważniejszych czynników [...]

Ocena anizotropii własności mechanicznych drutów ze stopu AlMgSi generowanej podczas procesu ciągnienia


  Anizotropia własności mechanicznych obserwowana jest powszechnie w wyrobach po przeróbce plastycznej, w tym w drutach po ciągnieniu. W drutach tych występuje zjawisko anizotropii normalnej wskutek czego dochodzi do zróżnicowania własności materiału na kierunku osi drutu i na kierunkach prostopadłych. Ilościowa ocena poziomu anizotropii własności jest więc ważnym problemem badawczym, ponieważ anizotropia taka ma wpływ na kolejne operacje ciągnienia i następujące po nich inne operacje kształtowania, jak np. zagęszczanie żył wie- lodrutowych. W pracy zidentyfikowano parametry siłowe procesu ciągnienia i własności mechaniczne uzyskanych drutów ze stopu AlMgSi oraz zróżnicowanie oporu płynięcia tych drutów w zależności od kierunku badania. Anisotropy is an important problem of cold-drawn products. The material properties of cold-drawn wires are not the same in the drawing direction as in the radial direction, i.e. transverse anisotropy is observed. Determination of the material anisotropy is an important research problem due to fact that anisotropy affects subsequent forming operations. In the paper drawing stresses and mechanical properties of wires are determined. Significant differences in the material flow stress due to compression test direction are observed. Słowa kluczowe: anizotropia, ciągnienie, stop AlMgSi Key words: anisotropy, drawing, AlMgSi alloy.Wprowadzenie. Proces ciągnienia drutów gene- ruje w materiale anizotropię własności mechanicz- nych. Jest to klasyczny przykład anizotropii normalnej, w której własności mierzone wzdłuż osi drutu są inne niż mierzone w kierunku promieniowym. Do analizy plastycznego płynięcia takiej grupy materiałów wy- korzystuje się najczęściej kryterium kwadratowe Hil- la [1]. Anizotropia własności drutów przekłada się na ich zachowanie w procesie wieloetapowego ciągnienia oraz w oper[...]

ANALIZA PORÓWNAWCZA WŁASNOŚCI STOPÓW ALUMINIUM SERII 1XXX, 8XXX ORAZ 3XXX UZYSKANYCH W LINII TRC


  Technologia twin roll casting (TRC) staje się coraz popularniejsza ze względu na możliwość otrzymywania przy jej wykorzystaniu taśm aluminiowych mogących służyć, jako wsad do bezpośredniego procesu walcowania na zimno. Dodatkowo taśmy te charakteryzują się korzystnym połączeniem własności mechanicznych i elektrycznych oraz tolerancji wymiarowych. Określenie własności materiałów otrzymywanych przy zastosowaniu metody TRC jest ważnym z użytkowego punktu widzenia problemem badawczym. W ramach niniejszego artykułu przedstawiono badania nad laboratoryjną technologią wytwarzania taśm metodą TRC oraz badania wpływu parametrów procesowych, ilości i rodzaju dodatków stopowych charakterystycznych dla grupy stopów 1XXX, 3XXX i 8XXX na strukturę oraz własności mechaniczne i elektryczne otrzymanych materiałów. Słowa kluczowe: aluminium, odlewanie ciągłe, twin roll casting, własności elektryczne i mechaniczne taśm odlewanych COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PROPERTIES OF 1XXX, 8XXX AND 3XXX ALUMINUM ALLOYS OBTAINED BY TRC CONTINUOUS CASTING METHOD Twin-roll casting technology of (TRC) is currently very popular due to the as cast strips manufacturing possibility for cold rolling process. In addition, these strips are characterised by a favourable combination of mechanical and electrical properties and dimension tolerances. Identification of the TRC cast material properties is an important practical and technological issue. The paper describes research on TRC laboratory technology of strip manufacturing. Process parameters, the quantity and type of alloying additives to aluminium (typical for 1XXX, 3XXX and 8XXX aluminium alloy series) were investigated and its effect on the macrostructure and the mechanical and electrical properties were analysed. Keywords: aluminium, continuous casting, twin roll casting, casts mechanical and electrical properties Wprowadzenie W celu obniżenia kosztów produkcji wyroby walcowane z aluminium oraz jego stopów coraz częściej w[...]

BADANIA WŁASNOŚCI ORAZ STRUKTURY TAŚM Z ALUMINIUM OTRZYMYWANYCH METODĄ TWIN ROLL CAST


  W ostatnich latach zauważalny jest wyraźny rozwój technologii wytwarzania różnych produktów na bazie aluminium i jego stopów do różnych zastosowań. Wiele jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw pracuje nad nowymi materiałami, które sprostałyby coraz to bardziej rygorystycznym wymaganiom stawianym przez odbiorców. Z punktu widzenia zarówno producentów jak i odbiorców, niezwykle ważne jest otrzymanie wyrobu wysokiej jakości po jak najniższej cenie. Możliwość taką daje zastosowanie technologii twin roll casting, a więc procesu jednoczesnego odlewania połączonego z częściową przeróbką plastyczną materiału na gorąco. Dzięki temu możliwe jest wyeliminowanie z procesu produkcji walcowania na gorąco. W ramach niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań własności mechaniczno-elektrycznych oraz analiz strukturalnych dwóch wybranych stopów aluminium otrzymanych metodą twin roll casting. Słowa kluczowe: aluminium, odlewanie ciągłe, twin roll casting RESEARCH OF THE PROPERTIES AND STRUCTURE OF ALUMINUM STRIPS OBTAINED BY TWIN ROLL CASTING METHOD In recent years, it is clearly noticeable continuous development of manufacturing technology of various products based on aluminum and its alloys for different applications. Many scientific institutions and companies works on new materials to cope the increasingly stringent requirements of the customers. From the point of view of both, producers and consumers, it is essential to obtain a high quality product at the lowest price. The possibility of this gives the twin roll casting (TRC) method. Application of TRC technology allows to eliminate hot-rolling process from the manufacturing process. The paper presents influence of alloying elements on the structure and mechanical properties of two different aluminum alloy from twin roll casting process. Keywords: aluminium, continuous casting, twin roll casting Wprowadzenie Obecnie najpopularniejsze tradycyjnie stosowane metody produkcji taśm aluminiowych obejmu[...]

ANALIZA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH BLACH Z ALUMINIUM ORAZ JEGO STOPÓW OTRZYMANYCH Z WSADU Z LINII TRC DOI:10.15 199/67.2015.12.14


  Współczesne technologie przetwórstwa metali nieżelaznych, a w szczególności aluminium i jego stopów w coraz większym stopniu opierają się na technologiach zintegrowanych łączących większą ilość operacji w jednej linii technologicznej. Jednym z coraz częściej stosowanych procesów produkcyjnych wyrobów płaskich zimnowalcowanych jest metoda twin roll casting (TRC). Dzięki niej istnieje możliwość wyeliminowania z procesu walcowania na gorąco. Wsad z linii TRC w postaci taśmy może być bowiem poddany bezpośredniemu procesowi walcowania na zimno. Artykuł przedstawia wyniki parametrów procesowych walcowania na zimno taśm z linii TRC. Dodatkowo przebadano własności mechaniczne blach w stanie po walcowaniu. Słowa kluczowe: twin roll casting, odlewanie, walcowanie, aluminium ANALYSIS OF MECHANICAL AND ELECTRICAL PROPERTIES OF ALUMINIUM AND ITS ALLOYS OBTAINED IN TRC PROCESS Modern metal processing technologies of non-ferrous metals, particularly aluminum and its alloys are increasingly based on integrated technologies, which combine more operations in one technological line. Twin roll casting process (TRC) is one of the most frequently used technologies in flat cold-rolled products manufacturing. TRC method allows to eliminate the hot rolling process. The metal strip produced in TRC process may be subjected directly to cold rolling process. The paper presents parameters of cold rolling process of metal strips obtained in TRC line. Additionally, mechanical properties of sheet after rolling process were tested. Keywords: twin roll casting, casting, rolling, aluminium Wprowadzenie Współczesne technologie przetwórstwa metali nieżelaznych, a w szczególności przetwórstwa aluminium i jego stopów, w coraz większym stopniu opierają się na technologiach zintegrowanych, łączących większą ilość operacji w jednej linii technologicznej. Konwencjonalna technologia wytwarzania płaskich wyrobów walcowanych z aluminium i jego stopów obejmuje proces przygotowani[...]

BADANIA NAD PROCESEM ODLEWANIA CIĄGŁEGO ORAZ WŁASNOŚCI STOPÓW ALUMINIUM W GAT. EN AW-2007 DOI:10.15199/67.2019.3.3


  WPROWADZENIE Powszechnie stosowane na świecie technologie produkcji wyrobów okrągłych ze stopów serii 2XXX dedykowanych głównie do bezpośredniego zastosowania bądź dalszej obróbki mechanicznej, obejmują procesy: odlewania wlewków (zazwyczaj średnic 200-250 mm) i ich studzenie, homogenizację i studzenie, nagrzewanie do wyciskania, wyciskanie na gorąco, studzenie, wygrzewanie ujednorodniające i przesycanie, starzenie naturalne na stan T4. Stosowanie tak skomplikowanej, wielooperacyjnej oraz wysokoenergetycznej technologii wytwarzania tych produktów, odpady produkcyjne (piętka z wlewka) oraz koszty towarzyszące (koszt wytworzenia matryc, ich nagrzewanie, regeneracja, wybijanie i oczyszczenie) są powodem zwiększenia ceny produktu finalnego. Inną ścieżką otrzymywania tego typu materiałów może być proces ciągłego odlewania profili o średnicach z zakresu 10-90 mm, do ich bezpośredniego zastosowania lub na wyroby poddawane obróbce mechanicznej. Proces ten jest jednak niezwykle trudny, ponieważ wiąże się z syntezą stopu oraz koniecznością nieprzerwanego ujednorodniania ciekłego metalu począwszy od chwili rozpoczęcia syntezy, aż po sam proces krystalizacji odlewów. Główny problem istnieje w pierwiastku stopowym, którym jest ołów, a którego normowana zawartość w wybranych stopach wspomnianej serii wynosi zazwyczaj 0,8-1,5% wag. Po wprowadzeniu tego pierwiastka do ciekłego aluminium, pod wpływem ciężaru własnego oraz wobec faktu, że w zasadzie nie rozpuszcza się on w aluminium, z czasem opada on na dno tygla, zubożając odlew w ten pierwiastek. Jak wynika z przeprowadzonych analiz i wstępnyc[...]

BADANIA ZANIECZYSZCZEŃ ZŁOMÓW PRZEWODÓW JEZDNYCH ORAZ LIN NOŚNYCH PRZED I PO PROCESIE ICH SYNTEZY METALURGICZNEJ DOI:10.15199/67.2019.4.5


  WSTĘP W wysoko rozwiniętych gospodarkach państw świata, a w tym w Polsce, system transportu kolejowego stanowi jedną z najważniejszych arterii komunikacyjnych o charakterze publicznym oraz towarowym. Związana z tym wysoka eksploatacja oraz stała potrzeba zwiększania wydajności szlaków kolejowych, generuje ciągłą potrzebę rozwijania tego sektora transportu, co następuje poprzez modernizację istniejących linii oraz tworzenie nowych magistrali kolejowych.Trend ten przekłada się bezpośrednio na konieczność dostarczenia nowych materiałów do produkcji różnego typu elementów górnej sieci trakcyjnej, a także zagospodarowanie wyeksploatowanego osprzętu wchodzącego w skład sieci kolejowych tj. m.in. lin nośnych i przewodów jezdnych. Ponadto obecne systemy kolejowe na terenie Polski zostały opracowane i wdrożone do użytku kilkadziesiąt lat temu, a ich przewidywany okres eksploatacyjny określa się na minimum 30 lat pracy, co także generuje konieczność ich modernizacji [3, 4, 8] BADANIA ZANIECZYSZCZEŃ ZŁOMÓW PRZEWODÓW JEZDNYCH ORAZ LIN NOŚNYCH PRZED I PO PROCESIE ICH SYNTEZY METALURGICZNEJ WSTĘP W wysoko rozwiniętych gospodarkach państw świata, a w tym w Polsce, system transportu kolejowego stanowi jedną z najważniejszych arterii komunikacyjnych o charakterze publicznym oraz towarowym. Związana z tym wysoka eksploatacja oraz stała potrzeba zwiększania wydajności szlaków kolejowych, generuje ciągłą potrzebę rozwijania tego sektora transportu, co następuje poprzez modernizację istniejących linii oraz tworzenie nowych magistrali kolejowych. Rudy Metale 2019, R. 64, nr 4 27 Rozwój zelektryfikowanych linii kolejowych na przestrzeni lat pozwolił na stworzenie wielu systemów sieci trakcyjnych, które niosą za sobą duże zapotrzebowanie materiałowe, a ich głównym zadaniem jest przekazanie energii elektrycznej do elektrowozu. W obecnie stosowanych w Polsce systemach kolejowej sieci trakcyjnej można wyróżnić dwie składowe, tj. dolną sieć trak[...]

 Strona 1  Następna strona »