Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Marcin BUCZAJ"

Metody oceny wielkości schorzeń w diagnostyce endoskopowej układu pokarmowego

Czytaj za darmo! »

Badania endoskopowe mają na celu bezinwazyjne zidentyfikowanie i zdiagnozowanie schorzeń układu pokarmowego. Identyfikacja danej patologii polega na analizie otrzymanego podczas badań diagnostycznych materiału wideo. Wielkość zidentyfikowanej patologii decyduje o zastosowanej metodzie leczenia. W niniejszej pracy opisano trzy metody umożliwiające określanie wielkości patologii. Abstract. Gastro[...]

Wstępna klasyfikacja i segregacja obrazów endoskopowych jako proces wpływający na jakość dokumentacji medycznej

Czytaj za darmo! »

Pisemne opisy obrazów wykonywanych przez diagnostę podczas badań endoskopowych niekiedy nie wystarczają do prawidłowego prowadzenia przez lekarza procesu leczenia. Obecnie oprócz opisu do dokumentacji medycznej dodaje się wybrane zdjęcia wykonane podczas badań endoskopowych. Ważne jest, aby zdjęcia te charakteryzowała ich wysoka czytelność. W artykule została przedstawiona metoda wstępnej obróbki materiału wideo umożliwiająca przeprowadzenie procesu klasyfikacji i segregacji. Abstract. Sometimes the text descriptions of the endoscopic images for a doctor are insufficient to correct lead the treatment process. At preset time, moreover text descriptions the endoscopic images enter into the composition of the medical documentations. Is very important in order to placed images were characterized high readable. The paper presents the method of the introductory images processing make a classification and segregation process possible. (The endoscopic image introductory classification and segregation as the process influence to quality of the medical documentation). Słowa kluczowe: cyfrowe przetwarzanie i analiza obrazu, diagnostyka medyczna, endoskopia przewodu pokarmowego. Keywords: digital image processing and analysis, medical diagnostic, endoscopic of alimentary system. Wstęp Trafność, precyzja i jednoznaczność zamieszczanych w dokumentacji medycznej informacji ma niebagatelny wpływ na przebieg procesu leczenia pacjenta. Jest to szczególnie istotne, gdy badania diagnostyczne prowadzi inna jednostka medyczna niż jednostka lecząca pacjenta. Wtedy lekarz prowadzący musi posiadać, uzupełnioną przez diagnostę, zrozumiałą dla siebie dokumentację medyczną. Dlatego oprócz opisu słownego do dokumentacji dołączane są obrazy (zdjęcia), jakie zostały wykonane podczas badań. Zdjęcia te nie powinny być ujęciami przypadkowymi tylko pochodzić ze grupy zdjęć czytelnych niosących jak najwięcej informacji o schorzeniu. W rejestrowanym za pomocą kamery en[...]

Wpływ konfiguracji i sposobu integracji systemów alarmowych z systemami sterowania i zarządzania pracą urządzeń w budynkach na dobór wielkości zasilania rezerwowego

Czytaj za darmo! »

Integracja systemów sterowania i zarządzania pracą urządzeń elektrycznych w budynkach ma na celu zmniejszenie kosztów instalacji i użytkowania oraz podniesienie walorów użytkowych takich systemów. Cele integracji realizowane są poprzez współdzielenie elementów infrastruktury systemów, wymianę informacji między systemami lub centralne zarządzanie wszystkimi systemami. Podczas normalnej pracy, przy zasilaniu systemów sterowania z podstawowego źródła zasilania, poszczególne elementy systemów realizują założone w algorytmie sterowania procedury. W przypadku wystąpienia przerwy w dostawie energii elektrycznej do budynku systemy sterowania przechodzą na zasilanie z rezerwowego źródła energii. Zasilane w budynku są tylko systemy newralgiczne, a mniej ważne systemy zostają wyłączone. W artykule przedstawiono wyniki analiz dotyczących wpływu konfiguracji i sposobu integracji systemów sterowania i nadzoru w budynkach na wielkość dobranej baterii akumulatorów stanowiących źródło zasilania rezerwowego. Abstract. The aim of the integration of control systems and management systems of work devices in buildings is to reducti of installations and using costs and to raise a usable attributes of the systems. The aims of integrations are realized by the share of elements of the system infrastructure, the exchange of information between systems or by the central management of all systems. During a normal work of system, when control system is supply with basic source, each elements of system realize procedures which were assumed in control procedure algorithm. When power cut to building happens, the control systems turn on the supply with additional power system. In the building are powered only neuralgic systems, and the less important systems are disconnect. The results of the analysis of the influence of configuration and alarm system integration method with control and management systems of work devices in buildings on the quantity of additional power system[...]

Jednoczesne sterowanie ustawieniami wielu kamer PTZ w systemie monitoringu wizyjnego CCTV DOI:10.12915/pe.2014.04.035

Czytaj za darmo! »

Realizowane za pomocą manipulatorów sprzętowych sterowanie ustawieniami kamer obrotowych może sprawiać operatorowi systemu CCTV wiele problemów. Główną słabością tak wykonywanego procesu sterowania jest brak możliwości jednoczesnego wysterowania ustawień wielu kamer obrotowych PTZ. Problem ten narasta wraz ze wzrostem ilości kamer w systemie CCTV. Rozwiązaniem może być użycie programowych platform sterujących pracą systemu CCTV. Umożliwia to opracowanie indywidualnych algorytmów sterowania dopasowanych do konkretnego obiektu. W artykule przedstawiono algorytm jednoczesnego wysterowania przykładowej ścieżki patrolowej dla trzech kamer PTZ. Algorytm umożliwia akwizycję obrazu tych samych obszarów i stref obiektu przez kamery PTZ z różnej perspektywy w tym samym czasie. Abstract. The control of particular camera settings by using equipment manipulators can causing troubles to CCTV operator. The main defect of such this control process is no ability of many revolving PTZ cameras settings simultaneously. This problem increase with quantity of cameras in CCTV system. Resolution of this problem can be use program platform aiding PTZ cameras operator work in CCTV system. It enables to device of individual control algorithm adjusted to specific object. This paper presents the algorithm of simultaneous control of exemplary swing pattern for three PTZ cameras. This algorithm enables view activation of the same part of object by using cameras looking from different perspective. (Simultaneous control of settings of multiple PTZ camera in CCTV system). Słowa kluczowe: systemy CCTV, protokoły komunikacyjne PELCO, kamery PTZ, systemy sterowania. Keywords: CCTV system, communications protocols PELCO, PTZ cameras, control systems. doi:10.12915/pe.2014.04.35 Wstęp Systemy monitoringu wizyjnego CCTV (ang. closed circuit television) wchodzą w skład technicznych środków zabezpieczenia mienia [1, 2]. Systemy monitoringu wizyjnego CCTV służącą do obserwacji, za[...]

Wykorzystanie sterowników programowalnych PLC do budowy elektronicznych systemów alarmowych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono koncepcję budowy elektronicznego systemu alarmowego z wykorzystaniem sterownika programowalnego PLC. Do badań został użyty panel Easy MFD firmy Moeller. Pełni on w systemie rolę centrali decyzyjnej zarządzającej pracą alarmu. Celem badań było sprawdzenie przydatności sterownika programowalnego PLC w budownictwie ogólnym przy sterowaniu pracą systemu alarmowego, używanego p[...]

 Strona 1