Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz KARCZEWSKI"

Aktywność defektów w pomiarach elektrycznych i optycznych złączy fotowoltaicznych na bazie CdTe DOI:10.15199/48.2016.09.11

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule przedstawione zostały wyniki badań defektów w strukturach fotowoltaicznych na bazie CdTe, otrzymanych techniką epitaksji z wiązek molekularnych (MBE). Do charakteryzacji defektów w badanych złączach wykorzystano różne metody pomiarowe, takie jak: charakterystyki prądowo-napięciowe, niestecjonarna spektroskopia głębokich poziomów (DLTS) i fotoluminescencja (PL), mierzone w szerokim zakresie temperatur. Pokazano, że sprawności badanych diod są stosunkowo niskie, na co mają wpływ defekty występujące w ich strukturze. W oparciu o wyniki pomiarów widm DLTS i PL wyznaczono parametry defektów oraz określono źródło ich pochodzenia. Abstract. In this article the results of investigations of defects in photovoltaic structures based on CdTe grown by the molecular beam epitaxy (MBE) technique have been presented. For the characterization of defects in the studied junctions various measurement methods have been used, such as: current-voltage characteristics, deep level transient spectroscopy (DLTS) and photoluminescence (PL), measured in a broad temperature range. It has been shown that the efficiency of the investigated diodes are relatively low, what is caused by the defects present in their structure. Based on the results of the DLTS- and PL spectra the parameters of defects have been determined and their possible origin has been discussed. (Activity of defects in the electrical- and optical measurements of photovoltaic junctions based on CdTe). Słowa kluczowe: fotowoltaika, CdTe, charakterystyki I-V, fotoluminescencja, technika DLTS. Keywords: photovoltaics, CdTe, I-V characteristics, photoluminescence, DLTS technique. Wprowadzenie Na całym świecie obserwujemy wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii. Ogromne nadzieje upatruje się w energetyce słonecznej. Jedną z metod wykorzystywania energii emitowanej przez Słońce jest konwersja fotowoltaiczna. Technologia ta jest przyjazna dla środowiska i nie wymaga zasilania[...]

 Strona 1