Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Stefan Molęda"

Mgr inż. Czesław Padzik (1922-2010)

Czytaj za darmo! »

Czesław Padzik urodził się we wsi Wiciejów (powiat Mińsk Mazowiecki). W 1936 r. ukończył szkołę powszechną w Mińsku Mazowieckim. Naukę rozpoczął w gimnazjum im. Bolesława Prusa w Siedlcach. W okresie okupacji pracował na wsi i częściowo kontynuował naukę na tajnych kompletach. W styczniu 1945 r. został przyjęty do drugiej klasy liceum ogólnokształcącego w Mińsku Mazowieckim. W lipcu otrzymał świadectwo dojrzałości, a w październiku rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej. Podczas studiów magisterskich od września 1948 r. do końca lipca 1949 r. pracował jako wykładowca w Państwowej Szkole Techniczno-Przemysłowej w Łodzi. W grudniu 1950 r. otrzymał dyplom magistra inżyniera nauk technicznych. 1 października 1950 r. rozpoczął p[...]

120 lat pracy elektroenergetycznego trójfazowego systemu przesyłowego w Europie


  Ponad 2500 lat temu powstało słowo "elektron-elektryczność", ale praktyczny wymiar osiągnęło w początkach XIX w. Dla uzmysłowienia przebiegu procesu historycznego niżej podaję kilka nazwisk twórców, którzy mieli znaczący wpływ na rozwój nauki i techniki związany z elektrycznością. Są to m.in.: - Tales z Miletu - odkrył elektryczność statyczną (625-546 r. p.n.e), - Wiliam Gilbert - w 1600 r. prowadził pierwsze badania właściwości elektrycznych ciał przy użyciu versorium igły magnetycznej, - Nollet - w 1747 r. zbudował elektroskop do pomiaru ilości ładunku elektrycznego, - pierwszą książką w całości poświęconą elektryczności "Experiments and Observations on Electricity" napisał Benjamin Franklin w Londynie w 1769 r., - autorem pierwszej polskiej książki o elektryczności "Fizyka doświadczeń potwierdzona" był znakomity nauczyciel ks. Józef H. Osiński. Powstała w 1777 r. Jeden z rozdziałów nosił tytuł "Elektryczność". Jego staraniem został założony pierwszy piorunochron na Zamku Królewskim w lipcu 1785 r., - ogniwo galwaniczne jako źródło prądu stałego odkryte zostało przez Aleksandra Volta w 1800 r., - wykorzystanie prądu elektrycznego do celów gospodarczych rozpoczęło się od telegrafu opracowanego przez Samuela Morsa w 1837 r. wraz z uruchomieniem pierwszej linii telegraficznej w 1844 r. między Waszyngtonem a odległym od niego o 63 km miastem Baltimore. Wkrótce linie telegraficzne zaczęto budować w innych krajach, - Humphry Davy - odkrył zasady działania lampy łukowej w 1808 r., ale jej praktyczne zastosowanie do oświetlenia ulic nastąpiło dopiero w 1841 r., - A.G. Bell - wynalazł słuchawkę elektroakustyczną w 1876 r., która jednocześnie była używana jako mikrofon, a w 1882 r. przeprowadzono po linii napowietrznej pierwszą rozmowę międzynarodową między Paryżem a Brukselą (odległość 300 km), - Tomasz Edison - skonstruował żarówkę w 1879 r. Pierwszym obiektem oświetlonym przy zastosowaniu żarówki był statek-parowiec Columbia w[...]

Moje wspomnienie o inż. Kazimierzu Szpotańskim DOI:

Czytaj za darmo! »

Pierwsze spotkanie z inż. Kazimierzem Szpotańskim nastąpiło we wrześniu 1964 r. na posiedzeniu Klubu Seniora Oddziału Warszawskiego SEP. Na to spotkanie zaproszony zostałem przez mgr. inż. Bolesława Haca z Z akładu Energetycznego Warszawa Miasto, który w tym czasie zajmował stanowisko kierownika Wydziału Techniki. Do jego zadań należało planowanie rozwoju sieci energetycznej m.st. Warszawy. Ja w tym czasie zajmowałem stanowisko kierownika Wydziału Ruchu w R ejonie Sieci Najwyższych Napięć. Do moich obowiązków należało: prowadzenie ruchu i eksploatacji stacji 220/110 kV i 110/30/15 kV oraz linii NN, szkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzeń stacyjnych i sieci elektroenergetycznych oraz udział w odbiorach urządzeń przekazywanych z inwestycji do eksploatacji. Tematem posiedzenia w K lubie Seniorów była koncepcja rozwoju sieci elektroenergetycznych na terenie Zakładu Energetycznego Warszawa Miasto. Otwarcia dokonał inż. Kazimierz Szpotański, przedstawiając krótko swoją działalność zawodową, następnie przedstawili się pozostali uczestnicy. Referowanie rozpoczął inż. B. Hac omawiając "Układ sieci najwyższy[...]

 Strona 1