Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Bartnicki"

Gęstość ciepła jako wskaźnik w planowaniu zaopatrzenia w ciepło

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono możliwość wykorzystania metod wskaźnikowych do planowania zaopatrzenia w ciepło z systemów scentralizowanych. Wskazano na potrzebę korzystania z tego typu metod zarówno przy planowaniu polityki energetycznej gmin, jak i działań rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych. W OSTATNICH dwóch dekadach w naszym kraju można wyróżnić kilka charakterystycznych okresów, w których [...]

Rzeczywista charakterystyka energetyczna systemu zaopatrzenia w ciepło

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów i analiz dotyczących zużycia ciepła na potrzeby c.o. oraz przygotowania c.w.u. w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Na podstawie dostępnych danych określono wartość efektywności energetycznej lokalnego systemu zaopatrzenia w ciepło. KRYZYS energetyczny lat 70. XX w. skupił uwagę na problemie wyczerpywania się konwencjonalnych zasobów energii. Sp[...]

Problemy eksploatacyjne źródeł ciepła na przykładzie kotłowni gazowej

Czytaj za darmo! »

Od stycznia 2009 r. weszły w Polsce w życie przepisy wprowadzające do naszego systemu prawnego zasady wynikające z Dyrektywy EPBD [1]. Niestety regulacje prawne nie rozwiążą wszystkich spraw, jakie dotyczą projektowania, budowy i eksploatacji systemów zaopatrzenia w ciepło i instalacji wewnętrznych. W artykule, na konkretnym przykładzie kotłowni omówiono problemy, jakie mogą dotyczyć lokalnych źródeł ciepła i ich użytkowania. Przyczyny badań W [2] przedstawiono ogólne zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej kotłowni lokalnej, wskazując, że pomimo stosowania wysokiej klasy urządzeń, poprawnych rozwiązań projektowych, całoroczna sprawność systemu zaopatrzenia w ciepła może być niewielka i znacząco odbiegać od typowych wartości przyjmowanych w różnego rodzaju an[...]

Nie tyle punkty, co ciekawość świata

Czytaj za darmo! »

Otrzymaliśmy od Redakcji Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacj tekst polemiczny do naszego artykułu [1], napisany przez Pana Jana Bylickiego, a zatytułowany "Odkrywcze rewelacje za 4 punkty", z prośbą o zajęcie w tej sprawie stanowiska. Nie podejmując tonu i stylu tej polemiki, postaramy się do niej odnieść, wskazując, że artykuł [1] jest jednak przydatny i prezentuje w sposób poprawny efekty naszej pracy. Wprowadzenie Polacy od wieków doskonale potrafią wyrażać niezadowolenie, krytykować lub narzekać. Dużo trudniej jest nam tworzyć nową jakość, budować, chwalić czy okazywać radość z tego, co już osiągnęliśmy. Bardziej nas interesuje epoka romantyzmu niż pozytywistyczna postawa budowania od podstaw nowego, lepszego społeczeństwa. Nie oznacza to wcale, że należy negowa[...]

Zużycie ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych budynku wielorodzinnego


  W artykule przedstawiono analizę i wyniki pomiarów zużycia ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych wielolokalowych na terenie Wrocławia. Na podstawie pomiarów, wyznaczono jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody użytkowej w odniesieniu do mieszkania oraz przeanalizowano wielkość i strukturę zużycia ciepłej wody.ZUŻYCIE c.w.u. w budownictwie mieszkaniowym zależy od wielu czynników, trudnych lub wręcz niemożliwych do określenia w fazie projektowania instalacji. Warunkiem poprawnego zaprojektowania instalacji jest przyjęcie takich założeń, które uwzględniają większość z tych czynników i zapewniają zarówno poprawne warunki korzystania, jak i efektywność stosowanych rozwiązań technicznych. Zagadnienie to jest również ważne w fazie oceny efektywności energetycznej budynków. Niezbędna jest bowiem możliwość porównań obserwowanego w analizowanym budynku zużycia ciepła z wyznaczanym, jako pewien standard, poziomem odniesienia. Metody obliczeniowe stosowane w Polsce wykorzystują zależności i modele opracowane jeszcze w ubiegłym wieku, często na podstawie historycznych już pomiarów i badań [13]. Czy są to metody w obecnym czasie jeszcze skuteczne, potwierdzają warunki użytkowania projektowanych w ten sposób instalacji, do których użytkownicy nowo zasiedlanych budynków nie zgłaszają zazwyczaj zastrzeżeń. Zarówno zmiany kulturowe zachodzące w społeczeństwie, jak i postęp w wyposażeniu mieszkań (np. zmywarki do naczyń, kabiny natryskowe z hydromasażem, wyposażenie w natrysk+wanna, nawet w małych mieszkaniach itp.), powodują konieczność coraz bardziej wnikliwego zainteresowania się tą tematyką. Nie jest to problem z punktu widzenia niezawodności dostawy Ciepłownictwo , Ogrz ewnictwo , Wentylacja 42/7-8 (2011) 317÷319 www.cieplowent.pl Słowa kluczowe: ciepła woda użytkowa, budynek wielorodzinny Streszczenie W artykule przedstawiono analizę i wyniki pomiarów zużycia ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych wielolokalowych n[...]

Liczba użytkowników instalacji jako parametr w analizach dotyczących wielkości poboru c.w.u.


  Omówiono problemy związane z założeniami do obliczeń instalacji c.w.u. Zazwyczaj w tych obliczeniach podstawowym parametrem jest liczba mieszkańców budynku (użytkowników instalacji). Autorzy proponują stosowanie innych wskaźników pomocnych przy doborze źródeł ciepła oraz metody ich wyznaczania, których podstawą są wyniki badań obiektów rzeczywistych.ZUŻYCIE ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w budownictwie mieszkaniowym zależy od wielu czynników, często trudnych lub wręcz niemożliwych do określenia w fazie projektowania instalacji. Zaliczyć do nich można, m.in. wielkość mieszkań, standard wyposażenia sanitarnego, sposób rozliczenia zużycia wody, wielkość i strukturę demograficzną rodziny, wiek mieszkańców, poziom dochodów rodziny, nawyki higieniczne i normy kulturowe lokatorów, sposób spędzania dni wolnych od pracy, tryb życia i charakter wykonywanej przez mieszkańców pracy zawodowej, porę dnia i tygodnia itd. [1, 2]. Stosowane w Polsce metody obliczeniowe wykorzystują do wyznaczenia projektowych przepływów wody w instalacji przede wszystkim liczbę osób [1, 2, 3, 4]. Jest to jednak bardzo nieprecyzyjne pojęcie. W czasie wdrażania do stosowania tych metod było rozumiane przede wszystkim, jako normatywna liczba mieszkańców, a w trakcie użytkowania budynku, jako liczba osób zameldowanych. Obecnie, w czasach gdy takie normatywy nie obowiązują, jest to raczej liczba użytkowników instalacji wodociągowej i/lub mieszkania. W takich uwarunkowaniach bardziej istotna staje się wielkość mieszkania niż trudna do określenia w fazie planowania inwestycji liczba osób, które będą w przyszłości mieszkać w budynku. Zmiany społeczne, ekonomiczne oraz formalnoadministracyjne powodują, że wykorzystywane w obliczeniach projektowych pojęcie może być na różne sposoby wyznaczane i definiowane, a tym samym ich niejednoznaczność. Wpływa to też na wynik końcowy obliczeń [5]. Jest to o tyle istotne, że przepisy określające warunki stawiane instalacji c.[...]

Estymatory jądrowe jako narzędzie opisu jednostkowego rocznego zużycia ciepła w lokalach mieszkalnych


  W artykule przedstawiono teoretyczne podstawy wykorzystania estymatorów jądrowych jako narzędzia matematycznego do analizy danych pomiarowych. Zastosowano je następnie do opracowania danych pomiarowych dotyczących sezonowego zużycia ciepła w budownictwie mieszkaniowym w postaci jednostkowego, rocznego zużycia ciepła do ogrzewania odniesione do powierzchni mieszkania. Zaprezentowano wyniki uzyskane na podstawie pomiarów w latach 2008-2011.WSPÓŁCZESNA nauka powszechnie korzysta ze statystyki matematycznej, która zajmuje się, m.in. metodami badania prawidłowości występujących w zjawiskach masowych. Znajduje ona zastosowanie w dziedzinach wiedzy, w których mamy do czynienia z analizą danych. Techniki statystyczne umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na wiele istotnych pytań, ujawnienie prawidłowości i zależności, które w inny sposób trudno byłoby wykryć lub udowodnić. Zgromadzone dane pomiarowe mają wymierną wartość dopiero wtedy, gdy można na ich podstawie sformułować określone wnioski lub uogólnienia. Łatwość pomiaru i rejestracji danych pomiarowych i w efekcie ich bardzo duża liczba, wymagają sprawnych narzędzi analitycznych. Szczególnie przydatne są takie metody analizy, które pozwalają spojrzeć na dane z możliwie szerokiej perspektywy. Klasyczne miary, takie, jak np. liczność, mediana, wartość średnia, mają skończoną wartość poznawczą i wnioskowanie tylko na ich podstawie nie zawsze jest efektywne. Warto zatem wówczas wykorzystać bardziej zaawansowane techniki, dzięki którym możliwe jest graficzne przedstawienie badanych danych oraz opisanie ich określonym modelem matematycznym. Ze strukturą danych pomiarowych nierozłącznie związana jest funkcja gęstości, która stanowi naturalny opis rozkładu zmiennej losowej. Model ten może być wykorzystany do przeprowadzenia badań symulacyjnych oraz analiz i porównań. Z tego też powodu znaczenie tej charakterystyki funkcyjnej jest szczególnie podkreślane w literaturze [1, 2, 3]. Znajomość[...]

 Strona 1  Następna strona »