Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Vladimír KRÁL"

Software Solution of Maintenance of Power Circuit Breakers and Transformers

Czytaj za darmo! »

The paper describes the following stage of the work on the development of Reliability Centred Maintenance (RCM) software for the distribution system network elements, namely for two types of power circuit breakers 110 kV and 110 kV / MV transformers. For the determination of optimal maintenance order it is necessary to have appropriate parameters of technical condition and importance. The paper also describes the design of input databases structure. The first version of this SW comprehensively addresses this problem for 110 kV VMM power circuit breakers. Streszczenie. W artykule opisano kolejne etapy prac nad oprogramowaniem wspierającym niezwodnościową centralną obsługę (RCM) dla elementów systemu sieci dystrybucyjnej, a mianowicie dla dwóch typów wyłączników 110 kV i transformatorów 110 kV / SN. W celu określenia optymalnego porządku obsługi/konserwacji niezbędne jest posiadanie odpowiednich parametrów określających stan techniczny i ważność elementów. W pracy opisano również projekt struktury bazy danych wejściowych. Pierwsza wersja tego oprogramowania kompleksowo rozwiązuje problem dla wyłączników 110 kV VMM. (Oprogramowanie wspierające pracę wyłączników i transformatorów w sieci rozdzielczej) Keywords: Optimal order of maintenance, Technical condition, Operational importance, 110 kV VMM power circuit breakers. Słowa kluczowe: optymalny porządek konserwacji, stan techniczny, ważność operacyjna, wyłączniki 110 kV VMM. Introduction The systems of the maintenance of the distribution system elements currently used are based on the preventive maintenance order which precisely defines the intervals and extent of the different stages of maintenance (inspection, routine maintenance, overall maintenance, etc.) The intervals are determined on the basis of long-term experience of operating the equipment, recommendation of the producer, or with respect to optimisation calculations which take the failure rate and the maintenance and repair cost[...]

Software OCENS - a tool for outage costs and energy not supply calculation

Czytaj za darmo! »

This paper deals with description of Software OCENS. It is a software solution for Outage costs and Energy not Supply calculation. We describe a structure of software, input data and parameters and possibilities of presentation of results (Energy not supply, Damage function, Interrupted Energy Assessment Rate, Sensitivity analysis, etc.) in this paper. We use this software for reliability analysis in industry, but it can used as a background for distribution networks investment planning, for reconstruction of electrical networks in industrial enterprises. Streszczenie: Artykuł opisuje oprogramowanie OCENS. Oprogramowanie umożliwia wyliczenie kosztów utraty zasilania i niedostarczonej energii elektrycznej. Opisano strukturę programu, dane wejściowe i parametry oraz możliwości prezentac[...]

Software for calculation of technical losses in transmission network

Czytaj za darmo! »

Technical losses arise by known physical electricity effects and it is not possible to eliminate them effectively. The paper deals with the 1st version of software tool for technical losses of transmission system lines calculation. The inputs are line parameters and measured data databases from control system of the Czech transmission system operator (ČEPS company). Outputs are Joule’s losses, corona losses and leakage losses for each transmission line. The paper also includes description of input databases structure, calculation result files and computing algorithms. Streszczenie. Straty techniczne powstają przez znane efekty fizyczne związane z energią elektryczną i nie ma możliwości aby je skutecznie wyeliminować. W artykule opisano pierwszą wersję oprogramowania do obliczania strat technicznych w liniach systemowych. Wejściami są parametry linii oraz zmierzone dane z bazy danych systemu kontroli czeskiego operatora systemu przesyłowego (spółka CEPS). Wyjściami są straty Joule'a, straty ulotu i straty nieszczelności dla każdej z linii przesyłowych. Dokument zawiera również opis struktury bazy danych wejściowych, pliki wynikowe obliczeń i algorytmów obliczeniowych.(Oprogramowanie do obliczania strat technicznych w sieciach przesyłowych) Keywords: Transmission network, Technical losses, Joule’s losses, Corona losses, Leakage losses. Słowa kluczowe: Sieci przesyłowe, straty techniczne, straty Joule, straty ulotu, straty z tytułu nieszczelności. Introduction The issues of electricity losses on the lines of the transmission system greatly influence the operation of electricity network. Electricity losses arise in all the components of the network. They cannot be totally eliminated, only reduced. The costs of reducing the losses cannot exceed the cost of electricity savings. The below described computing software solves the issues of the technical losses on the VHV and HV lines. Such losse[...]

 Strona 1