Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Karol Grochalski"

Research on mechanical properties of aluminum alloys used in automotive industry DOI:10.15199/28.2017.3.1


  1. INTRODUCTION Aluminium alloys are commonly used in numerous fields of industry. The main advantages of their usage include: good thermal conductivity, low density, good specific strength (tensile strength divided by the density), adequate corrosion resistance, easy processes of machining and joining, ability to recycle and cost-effectiveness. Therefore, the automotive, which includes the heat exchangers division is one of the major users of aluminium alloys [1, 2]. Alloys from the aluminium-manganese and aluminum-silicon series, such as 3003, 3004, 3005, 3103, 3203 and 4045, 4047, 4343 have often been used in mentioned sector. The most popular solution for these materials, regarding brazing sheets, is a core alloy (3xxx series) rolled with a clad alloy (4xxx series). Thanks to the layered combination of these materials, brazed joints can be formed using several brazing techniques [3÷9]. Aluminium alloys used in the automotive industry should meet a number of quality requirements. The important ones are appropriate mechanical properties, such as hardness, plastic deformation, indentation creep, elastic modulus and fracture toughness. Thus, their analysis is significant in the product control stage [5, 10÷12]. Numerous publications about the mechanical properties of aluminium alloys used in the automotive sector of industry have been written in the last years. For example, Kahl et al. [13] presented the results of fatigue, tensile and creep properties of the above materials measured at different temperatures. Dubey [14] compared features such as reliability, performance, weight and cost-effectiveness of aluminium and copper alloys. Takagi et al. [15] discussed the effects of creep phenomenon of an aluminium- magnesium alloy using the microindentation technique. Further scientific papers correlated the residual strain with the hardness value by the nanoindentation method [16] while another presented evaluation of the elastic m[...]

DIAGNOSTYCZNE METODY DETEKCJI WAD W POŁĄCZENIACH KLEJOWYCH MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH DOI:

Czytaj za darmo! »

Zwiększanie wymagań jakościowych gotowych wyrobów wprowadza konieczność kontroli połączeń elementów, także połączeń klejowych części odpowiedzialnych za bezpieczeństwo użytkowania i bezawaryjność produktu. Klasyczne metody kontroli połączeń klejowych, oparte na diagnostyce ultradźwiękowej, umożliwiają punktowe sprawdzanie spoiny, a także wymagają bezpośredniego styku sondy pomiarowej z mierzonym elementem, co w przypadku powierzchni delikatnych jest niepożądane. Wprowadzenie optycznych metod diagnostycznych umożliwia kontrolę jakości połączeń klejowych w sposób bezkontaktowy, szybszy i obejmujący widok całej mierzonej powierzchni. Cel i metodyka badań Celem pracy było porównanie bezkontaktowych metod detekcji wad spoiny klejowej. Przedstawiono metody optyczne, oparte na aktywnej termografi i w podczerwieni, wykorzystującej m.in. wymuszenia optyczne (okresowo zmienne i impulsowe) oraz pobudzenia mechaniczne wysokiej częstotliwości generowane przez sonotrodę [8], [3]. W badaniach wykorzystano kamerę termowizyjną FLIR X6540sc oraz FLIR T620 wraz z oprogramowaniem FLIR ResearchIR MAX i IrNdt, współpracującym ze sterownikiem fi rmy Automation Technology. Uzyskane rezultaty z analizy dystrybucji ciepła na powierzchni badanej porównano z wynikami z tomografu GE phoenix v|tome|x S 240. Metodę wykorzystującą tomograf należy uznać za metodę referencyjną z uwagi na możliwość detekcji wad w całej objętości spoiny bez względu na głębokość jej występowania oraz dokładność odwzorowania defektu [1], [4], [5]. Badaniu poddano klejone próbki kompozytowe z wadami występującymi w spoinie klejowej, znajdującej się pomiędzy łączonymi materiałami. Meto[...]

WPŁYW ROZKŁADU TEMPERATURY I ODKSZTAŁCEŃ LUTOWANYCH POŁĄCZEŃ MONTAŻOWYCH NA TRWAŁOŚĆ CHŁODNIC SAMOCHODOWYCH DOI:

Czytaj za darmo! »

W pracy omówiono ważniejsze czynniki determinujące trwałość połączeń lutowanych w chłodnicach samochodowych. Szczególną uwagę zwrócono na powstające (podczas ich eksploatacji) naprężenia cieplne, wynikające z nierównomiernego rozkładu temperatury w materiale. W tym celu przedstawiono wyniki tensometrycznych pomiarów ich odkształceń, uzupełnione pomiarami temperatury za pomocą termoelementów. Badania realizowano w różnych warunkach eksploatacyjnych, zmieniając głównie temperaturę cieczy chłodzącej, przepływającej w układzie chłodzenia silnika oraz powietrza opływającego kabinę samochodu. Porównano wyniki pomiarów temperatury i odkształceń połączeń lutowanych, uzupełniając je obserwacjami mikroskopowymi pęknięć zmęczeniowych. Podsumowanie zawiera uzasadnienie celowości badań lutowanych połączeń montażowych. S ł o w a k l u c z o w e: pomiary temperatury, pomiary odkształceń, chłodnice samochodowe A b s t r a c t: The paper contains the major factors determining the durability of brazed joints used in automotive radiators. Particular attention was paid to the thermal stresses which are caused by uneven temperature distribution in the material during their exploitation. For this, the results of measurements of stresses in radiators, supplemented by temperature measurements by the thermocouples, were presented. The research was conducted in different exploitation conditions, mainly by changing the temperature of the air fl owed over the car cabin. Moreover, was compared the obtained results of measurements of brazed joints, complemented by observations and measurements of tightness. The summary contained a justifi cation of expediency analysis of assembly brazed joints. K e y w o r d s: temperature measurements, stresses measurements, automotive radiators.Wprowadzenie Chłodnice cieczy stosowane w układzie chłodzenia silnika muszą spełniać liczne wymagania eksploatacyjne, związane z warunkami ich pracy. Narażone są one na działanie szoków cie[...]

 Strona 1