Wyniki 1-10 spośród 32 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard STRZELECKI"

Nowe książki - Roman Barlik, Mieczysław Nowak Energoelektronika - elementy, podzespoły, układy Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014, s.573, rys.344 rys.)

Czytaj za darmo! »

Prezentowany podręcznik w zasadniczej swojej części jest poświęcony podstawowym elementom i podzespołom wchodzącym w skład układów energoelektronicznych. Jest on ostatnią pozycją z trzytomowej serii "Energoelektronika", której inicjatywa została zgłoszona przed kilkoma laty przez Prof. M. P. Kaźmierkowskiego w ramach działalności Sekcji Energoelektroniki i Napędu Elektrycznego Komitetu Elektrotechniki PAN. Poprzednie podręczniki o tytułach "Energoelektronika. Układy energoelektroniczne o komutacji sieciowej i o komutacji twardej" (Uczelniane Wydawnictwo Naukowo - Dydaktyczne Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2006) oraz "Energoelektronika. Układy wysokiej cz[...]

New Control System of the Shunt Active Power Filter

Czytaj za darmo! »

The paper presents the control system of shunt active power filter (APF) with predictive reference current calculation and model based predictive current control. The novel estimator and predictor of grid emf is proposed for AC voltage sensorless operation of APF. Proposed control system provides control of APF current with high precision and dynamics limited only by APF circuit parameters. Ther[...]

Comparison of 2- and 3-level Half-Bridge DC/DC Converters for High-Voltage High-Power Applications

Czytaj za darmo! »

This paper is focused on the high-voltage (> 2 kV) high-power (> 20 kW) isolated DC/DC converters. The 3.3 kV IGBT based three-level half-bridge inverter topology was analyzed as an alternative to the two-level half-bridge with 6.5 kV IGBTs. The properties of primary switches, theirs selection procedure as well as inverter loss distribution, design challenges, costs of semiconductors and passive components of both concurrent topologies were evaluated and compared. The overall feasibility of two- and three-level inverter topologies was compared for the selected application and final recommendations are given. Streszczenie. Artykuł dotyczy wysokonapięciowych (>2 kV) izolowanych przekształtników DC/DC dużej mocy (>20 kW). Dokonano analizy topologii półmostkowej, trójpoziomowej z tranzys[...]

Nowoczesne układy energoelektroniczne w systemach dystrybucji energii elektrycznej.

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono najważniejsze obszary zastosowań układów energoelektronicznych w systemach elektroenergetycznych, w szczególności w systemach dystrybucyjnych. Przytoczone przykłady unaoczniają zarazem celowość i konieczność, oraz wskazują kierunki dalszych prac badawczo-aplikacyjnych w tych obszarach, w tym prac koniecznych do przeprowadzenia w Polsce. Możliwość wykorzystania w tym celu potencjału krajowych ośrodków badawczo-rozwojowych ilustrują przedstawione rozwiązania praktyczne układów energoelektronicznych, dedykowanych bądź z możliwością adaptacji do systemów dystrybucyjnych. Abstract. The paper discusses the most important areas of application of power electronics arrangements in electrical power systems; especially in distribution systems. Presented examples demonstrate [...]

Przekształtniki podwyższająco - obniżające DC-AC z kaskadowymi obwodami typu qZ

Czytaj za darmo! »

Osiągnięcie wysokiej sprawności przetwarzania energii elektrycznej, zwiększenie zakresu zastosowań oraz poprawa właściwości funkcjonalno-regulacyjnych stanowią zasadnicze cele prowadzonych badań w zakresie nowych rozwiązań układów energoelektronicznych. Celem referatu jest pokazanie możliwości rozszerzenia zakresu pracy i zastosowań falownika typu qZ poprzez kaskadowe łączenie elementów niesterowanych jego wejściowego czwórnika impedancyjnego. Abstract. The aims of the latest research on new power electronics topologies and systems are to obtain maximum efficiency to improve control properties and to extend the range of application. Authors propose new topologies of cascaded quasi-Z-source inverters to improve the range of operated voltages particularly in renewable source applicatio[...]

Models of the qZ-Converters

Czytaj za darmo! »

This paper presents enhanced static and small signal dynamic models of the unconventional qZ-converters family. Static models give consideration to impact of additional non shoot-through mode with zero current separation diode, occurring in case of weak load current, and losses in dissipative components of the converter. Small signal dynamic models of the qZ-converter allow to immediately evaluate the impact of its elements on control process. Presented here dependencies and results become helpful when designing qZ-converters that work in wide load change interval as well as when designing their controllers. Streszczenie. W artykule przedstawiono rozszerzone modele statyczne oraz małosygnałowy model dynamiczny niekonwencjonalnych przekształtników typu qZ. Modele statyczne uwzględniają zarówno tryb pracy z impulsowym prądem diody separującej w stanie aktywnym, występującym w przypadku małych obciążeń, jak również straty w poszczególnych elementach przekształtnika. Model małosygnałowy pozwala ocenić wpływ tych elementów na proces sterowania. Przedstawione wyniki są pomocne przy projektowaniu qZ- przekształtników działających w szerokim zakresie zmian obciążenia oraz równiez projektowaniu ich sterowników (Modele przekształtników typu qZ). Keywords: Power electronics, DC/AC converter, qZ-converters, impedance input network Słowa kluczowe: Energoelektronika, przekształtniki DC/AC, przekształtniki typu qZ, wejściowy obwód impedancyjny Introduction Inverters with variable voltage that have an input from a low voltage DC source (eg., a PV battery) are mostly realized on the basis of three topologies: a) PWM VSI + DC/DC boost converter without transformer; b) PWM VSI + DC/DC converter with transformer; c) PWM CSI. None of these solutions is fully satisfactory. A more interesting solution is a Z-source converter (ZSC) [1],[2]. The distinguishing feature of this inverter is its input LC lattice network [3]. The ZSC circuit provides the single-sta[...]

Model symulacyjny energooptymalnego układu regulacji asynchronicznego napędu trakcyjnego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono model symulacyjny zrealizowany w środowisku MATLAB-SIMULINK®, oraz wyniki badań symulacyjnych asynchronicznego napędu trakcyjnego regulowanego wektorowo, wyposażonego w dodatkowy regulator, wykonany w technice fuzzy logic, zapewniający energooptymalną regulację napędu. W napędach trakcyjnych rozwijających mniejsze wartości sił trakcyjnych możliwe jest uzyskanie większej sprawności napędu (mniejszych strat) przez odpowiednie zmniejszenie strumienia magnetycznego w silniku trakcyjnym. Abstract. The paper presents the simulation model created in the MATLAB-SIMULINK® environment and simulation results of a vector-controlled traction drive with induction motors with an additional fuzzy logic controller for energy optimal control of the drive. In traction drives under partial loads, there is a possibility of increasing the efficiency (i.e. smaller power losses) by decreasing the traction motor flux properly. (Simulation Model of Energy Optimal Control of Traction Drive with Induction Motors). Słowa kluczowe: asynchroniczna napędy trakcyjne, modele symulacyjne, regulacja energooptymalna, regulatory fuzzy logic. Keywords: traction drives with induction motors, simulation models, energy optimal control, fuzzy logic controllers. Wstęp W ostatnich latach, w miarę rozwoju technik komputerowych, pełnoprawnym następcą analitycznych oraz numerycznych metod obliczeniowych stały się symulacje komputerowe interesujących nas zjawisk. Modele symulacyjne dają tym dokładniejsze wyniki, im dokładniejszy model zastosowano do symulacji interesujących nas przebiegów. Od modeli symulacyjnych napędów trakcyjnych żąda się wyznaczania dwóch typów zmiennych występujących w pojazdach trakcyjnych. Pierwszy typ to zmienne globalne pojazdu trakcyjnego, takie jak: prędkość i przyspieszenie pojazdu, prąd i moc pobierane z sieci trakcyjnej, zadana i realizowana wartość siły trakcyjnej, bieżąca wartość oporów jazdy pojazdu itp. Przy ana[...]

Udary mocy czynnej w okrętowych sieciach zasilających. Cz. I. Przegląd zagadnienia


  Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza porusza tematykę zagadnień związanych z chwilowymi udarowymi zmianami wartości mocy czynnej występujących w izolowanych sieciach zasilających takich jak sieci okrętowe. Przedstawia także wyniki pomiarów zarejestrowanych na statku, analizowanych w różnych stanach eksploatacyjnych. Część druga omawia metodę wyznaczania mocy kompensujących bazującą na przekształceniach falkowych. Wprowadzenie i zdefiniowanie problemu udarów mocy w sieciach okrętowych Problematyka jakości energii elektrycznej to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi naukowych w dyscyplinie elektrotechniki [1]. Dotychczas jednak tematyka ta dotyczyła głównie analizy i sposobu eliminacji zaburzeń związanych z zapadami napięcia i częstotliwości, a także sposobu redukcji zawartości harmonicznych w przebiegach napięć i prądów [2]. Znacznie mniejszą uwagę przywiązywano za to do tematyki udarów mocy czynnej, zwłaszcza występujących w izolowanych okrętowych sieciach zasilania (rys. 1). Wynikało to z faktu, że dostępna technologia materiałowa nie pozwalała na budowanie wystarczająco dużych magazynów energii, które mogły znaleźć aplikację w układach kompensacji udarów mocy [2]. Jednak w ciągu ostatnich kilku lat opracowane zostały różnego typu nowoczesne urządzenia magazynujące, cechujące się dużymi pojemnościami energetycznymi i wysoką dynamiką. Eliminuje to dotychczasowe ograniczenia w budowie systemowych kompensatorów udarów mocy typu PSS (power smoothing system). Analizując pracę izolowanych okrętowych systemów zasilania, reprezentujących systemy o wysokiej centralizacji i o coraz większych wartościach mocy zwarciowych zauważono, że wszelkiego typu zaburzenia napięciowe lub częstotliwościowe występujące w systemie, są efektem poprzedzających je udarowych zmian wartości mocy czynnej (udarów mocy). Zauważyć zatem można, że podniesienie bezpieczeństwa energetycznego izolowanego systemu zasilającego można uzyska[...]

Udary mocy czynnej w okrętowych sieciach zasilających. Cz. II. Metoda wyznaczania mocy kompensujących


  Artykuł porusza tematykę zagadnień, związanych z chwilowymi udarowymi zmianami wartości mocy czynnej występujących w izolowanych sieciach zasilających, np. takich jak sieci okrętowe. Jak przedstawiono w cz. I artykułu - kompensacja udarów mocy w sieciach okrętowych możliwa jest po zastosowaniu rozwiązania sprzętowego w postaci sprzęgu energetycznego: zasobnik energii - system energetyczny, a także odpowiedniemu sterowaniu kompensatora PSS. Część II artykułu poświęcona została szczegółowemu opisowi zaproponowanego falkowego algorytmu wyznaczania mocy kompensujących. Propozycja metody wyznaczania mocy kompensujących dla algorytmu sterowania kompensatora PSS Do kształtowania kierunku przepływu mocy oraz wartości mocy kompensujących, niezbędne jest wprowadzenie do algorytmu sterowania, układu realizującego tzw. "wygładzenie" mocy (power smoothing). Z literatury znanych jest kilka sposobów realizacji tego zadania, m.in. na podstawie teorii mocy chwilowej [1]. W przedstawionej propozycji metody sterowania kompensatora udarów mocy, algorytm sterowania wykorzystuje przekształcenia falkowe. Wykorzystanie transformat falkowych do wyznaczania "wygładzanych" krzywych mocy uzasadnione jest możliwością zmiany rozdzielczości dekompozycji falkowej, a tym samym dowolnym kształtowaniem krzywej ( ) sieci p t . W proponowanym rozwiązaniu do dekompozycji wykorzystano ortogonalną falkę Meyera (1) [2]. Wartość mocy kompensującej Δpkomp(t) określana jest na podstawie rzeczywistego pomiaru mocy odbiorów obciążających system zasilania podb(t) oraz "wygładzonej" krzywej mocy podb(t), która w wyniku działania układu PSS stanowi docelową krzywą obciążającą system ( ) sieci p t (rys. 7): (1) Stosując funkcję pomo[...]

 Strona 1  Następna strona »