Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Kowalczyk"

EFEKTYWNA TECHNIKA POSZUKIWANIA MIEJSC ZEROWYCH FUNKCJI ZESPOLONYCH WYSTĘPUJĄCYCH W ZAGADNIENIACH PROPAGACYJNYCH DOI:10.15199/59.2015.4.106


  Artykuł dotyczy zastosowania nowatorskiego algorytmu poszukiwania miejsc zerowych (na płaszczyźnie zespolonej) do badania własności propagacyjnych prowadnic mikrofalowych. Problemy tego typu występują nie tylko przy analizie struktur stratnych, ale również w badaniu zjawisk związanych z wypromieniowaniem (rodzaje wyciekające i zespolone). Proponowany algorytm jest prosty w implementacji, a jednocześnie "odporny" na osobliwości i cięcia płaszczyzny zespolonej, często występujące w tego typu zagadnieniach. 1. WSTĘP Rozwiązywanie różnego typu zagadnień propagacyjnych często sprowadza się do problemu wyznaczenia miejsc zerowych funkcji zespolonych. Sytuacja taka ma miejsce nie tylko w analizie struktur stratnych, ale również w badaniu szczególnych typów fal - rodzajów zespolonych i wyciekających w układach otwartych. Niekiedy dziedzina funkcji jest czysto rzeczywista (wtedy problem jest znacznie prostszy), jednak w wielu przypadkach ograniczenie takie nie jest możliwe. W literaturze znaleźć można szereg algorytmów dotyczących tego typu zagadnień (metoda Newtona [1], Mullera [2], Simplex [3]). Niestety, najczęściej są to metody lokalne, pozwalające jedynie poprawić dokładność rozwiązania, przy wstępnej znajomości jego lokalizacji. Najbardziej popularne aktualnie metody globalne są efektywne wyłącznie dla funkcji wielomianowych lub funkcji, które można w ten sposób aproksymować na zadanym obszarze [4,5]. Jednakże, w większości problemów propagacyjnych przybliżenie takie nie jest możliwe, gdyż otrzymywane funkcje posiadają liczne osobliwości i cięcia na płaszczyźnie zespolonej (często w bliskim sąsiedztwie miejsc zerowych). Skutecznie uniemożliwia to zastosowanie wymienionych wcześniej metod. Jedyny wolny od wymienionych powyżej ograniczeń jest globalny algorytm iteracyjny, oparty o triangulacje Delaunaya [6]. Pomimo wysokiej efektywności działania, jego implementacja jest stosunkowo prosta i łatwa do zrównoleglenia. Sugerowa[...]

Zmodyfikowany algorytm poszukiwania kontaktu w zagadnieniach tłoczenia blach


  Niniejsza praca dotyczy procedury poszukiwania kontaktu w symulacji numerycznej procesu tłoczenia blach. W pracy zaproponowano poprawkę do standardowego algorytmu poszukiwania kontaktu, pozwalającą na wyeliminowanie możliwych błędów polegających na źle wskazanym elemencie kontaktowym, bądź wskazaniu braku takiego elementu, co w konsekwencji prowadzi do błędnych wyników symula- cji. Ponadto w pracy przeanalizowano koszt numeryczny przedstawionego algorytmu. The presented text concerns algorithm for detecting contact in numerical simulations of sheet metal forming. In this work, an amendment to a standard contact searching algorithm is proposed that allows to eliminate errors leading to a wrong solution results. Furthermore, this paper discusses numerical cost of the presented algorithm. Słowa kluczowe: analiza kontaktu, tłoczenie blach Key words: contact analysis, sheet metal forming.1. Wprowadzenie. Standardowa procedura poszukiwania kontaktu pomiędzy węzłami zdyskretyzowanej blachy i elementami powierzchni sztywnej [1, 2] zakłada, że element kontaktowy to jeden z elementów zawierających węzeł najbliższy do danego węzła blachy. Dla pewnych topologii siatek elementów skończonych powierzchni, stwierdzenie takie może się okazać fałszywe. Jedną z takich sytuacji pokazano na rys. 1. Dla tak zadanej dyskretyzacji powierzchni elementami trójkątnymi, wynikiem działania procedury standardowej dla punktu P będzie jeden z elementów zawierających węzeł K, podczas gdy w rzeczywistości rzut punktu należy do elementu Nmin . W celu prawidłowego wyznaczenia elementu kontaktowego zaproponowano alternatywny sposób jego poszukiwania. W odróżnieniu od poprzedniego, proponowany algorytm polega na znalezieniu na powierzchni sztywnej elementu leżącego najbliżej rozpatrywanego węzła blachy. Procedura ta przebiega w sposób następujący. Węzeł blachy rzutowany jest ortogonalnie na kole[...]

Badanie adsorpcji dynamicznej par tert-butylobenzenu na komercyjnych węglach aktywnych D43/1 i D55/2 pod kątem zastosowania ich w sprzęcie ochrony układu oddechowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań adsorpcji dynamicznej par tert-butylobenzenu (TBB) dla komercyjnych węgli aktywnych D43/1 i D55/2 o znacznie zróżnicowanej strukturze porowatej, wyprodukowanych przez niemiecką firmę Carbo- Tech, Essen. Wyznaczono krzywe wyjścia par TBB dla próbek otrzymanych z tych węgli po ich rozdrobnieniu i rozsianiu na sitach standardowych. Otrzymane krzywe wyjścia interpret[...]

 Strona 1