Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Iluk"

Purification of the process gas from biomass gasification for piston engines Oczyszczanie gazu procesowego pochodzącego ze zgazowania biomasy w celu wykorzystania go w silnikach tłokowych DOI:10.15199/62.2015.4.4


  Results of a research conducted on a pilot installation for biomass gasification gas cleaning has been presented. Two tested concepts based on dry and wet methods together with acquired results have been presented. Final reduction of dust concentration to the level of 5 mg/m3 n and organic matter (eg. tars and oils) to 360 mg/m3 n has been achieved. Tested systems are cheap and reliable. Omówiono zagadnienia związane z wykorzystaniem gazu procesowego pochodzącego ze zgazowania biomasy jako paliwa do silnika tłokowego. Scharakteryzowano najważniejsze problemy towarzyszące procesowi oczyszczania gazu pod kątem wymogów stawianych przez producentów silników tłokowych w zakresie dopuszczalnej zawartości zanieczyszczeń pyłowych oraz organicznych. Opisano rozwiązania technologiczne procesu oczyszczania gazu stosowane w badawczych instalacjach IChPW. Przedstawiono układ suchego oraz mokrego oczyszczania gazu zintegrowanego z innowacyjnym generatorem gazu GazEla o mocy ok. 60 kWt. Zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych dotyczących sprawności usuwania zanieczyszczeń pyłowych oraz organicznych.Obserwowana w ostatnich latach zmiana polityki Unii Europejskiej (a tym samym Polski) w zakresie przemysłu energetycznego związana jest w głównej mierze z koniecznością zmniejszenia jego negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne człowieka1, 2). Proces ten jest realizowany m.in. poprzez zwiększanie sprawności istniejących bloków węglowych, opracowywanie nowoczesnych, czystych technologii węglowych3, 4), a także wdrażanie technologii bazujących na odnawialnych źródłach energii (OZE). W polskim przemyśle energetycznym udział OZE w 2013 r. wyniósł ok. 11,3% wytwarzanej energii brutto. Najwięcej energii elektrycznej wyprodukowano z biopaliw stałych (46,4%), następnie z wiatru (35,2%), wody (14,3%) i z biogazu (4%)5). Wypełnienie przez Polskę założeń pakietu klimatycznego do 2020 r., który zakłada osiągnięcie 15-proc. udziału OZE [...]

Gasification of solid recovery fuel, biomass and sewage sludge in a fixed bed gasifier in pilot scale Zgazowanie w skali pilotowej stałych palnych odpadów komunalnych, biomasy oraz osadów ściekowych w generatorze gazu ze złożem stałym DOI:10.15199/62.2016.8.45


  Alder chips, solid recovery fuel and their mixts. with preliminarily dried sewage sludge were gasified with an O2- enriched air in a pilot-plant fixed-bed reactor (60 kWt) at 600-1100°C to produce the CO, CO2, MeH and H2-contg. process gas. The gas produced by gasification of the chips contained 20% CO, while the gasification of solid recovery fuel yielded the gas containing only 13% CO. In the case of the composite fuel, the CO content was even lower. Zaprezentowano zagadnienia związane z wykorzystaniem surowców odpadowych w procesie zgazowania dla produkcji w kogeneracji energii elektrycznej oraz ciepła. Scharakteryzowano m.in. właściwości fizykochemiczne osadów ściekowych, stałych palnych odpadów komunalnych oraz biomasy pod kątem procesu zgazowania w reaktorze ze złożem stałym. Przedstawiono badawczą instalację z generatorem gazu (GazEla) ze złożem stałym o mocy ok. 60 kWt. Opisano przebieg prac eksperymentalnych mających na celu stabilne wytwarzanie gazu procesowego dla potrzeb silnika tłokowego. Przedstawiono przebiegi charakterystycznych temperatur w reaktorze, stężenia głównych składników gazu procesowego, a także wykres Sankeya obrazujący bilans masowy generatora gazu. Obserwowany ostatnio rozwój przemysłu energetycznego ukierunkowany jest na opracowywanie nowoczesnych technologii mających na celu wysokosprawne wytwarzanie energii elektrycznej oraz ciepła przy minimalnym wpływie na środowisko człowieka. Dotyczy to 95/8(2016) 1635 Mgr inż. Mateusz SZUL w roku 2014 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 2012 r. rozpoczął pracę w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, w Centrum Badań Technologicznych nad rozwojem technologii zgazowania paliw stałych (biomasy i odpadów) w generatorze gazu ze złożem stałym GazEla. W 2015 r. został wyróżniony nagrodą STIPChem za najlepszą pracę dyplomową z dziedziny chemii o zastosowaniu w przemyśle. Specjalność - projektowanie, wdra[...]

Badania eksperymentalne zgazowania biomasy pod kątem wykorzystania gazu procesowego w układzie kogeneracji

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano zagadnienia związane z możliwością wykorzystania gazu procesowego ze zgazowania biomasy do zasilania gazowych układów kogeneracyjnych. Scharakteryzowano najważniejsze problemy zaistniałe z wprowadzeniem tego rodzaju paliwa do silnika spalinowego lub turbiny gazowej. Opisano innowacyjną konstrukcję 3-strefowego reaktora ze złożem stałym oraz instalację do zgazowania biomasy o mocy ok. 60 kWth. Przedstawiono analizę fizykochemiczną stosowanego paliwa. Zaprezentowano skład otrzymanego gazu wraz z jego zanieczyszczeniami pyłowymi oraz organicznymi. Omówiono rozkład temperatur wewnątrz reaktora oraz sposób przygotowania gazu procesowego do dalszego wykorzystania w silniku spalinowym. A 3-zonal fixed-bed reactor (400 mm in inside diam., about 900 mm in height) and a plant for biomass gasification (60 kW) were constructed. Alder wood chips were gasified with air at 900—1050°C in the reactor (15 kg/h, air excess coeff. 0.4, gasification efficiency 0.63). Compn. of the gas produced as well as the contents of dust and org. impurities were detd. The gas contained CO (19.8%), H2 (5.9%) and MeH (1.7%) as well as dust and tars (600 and 12000 mg/m3, resp.) and needed an addnl. puri[...]

 Strona 1