Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Jan PROKOP"

Modelowanie i symulacja maszyn elektrycznych z komutatorem elektronicznym, fotoelektrycznym lub mechanicznym

Czytaj za darmo! »

Streszczenie. W artykule omówiono metodę modelowania i symulacji maszyn elektrycznych przełączalnych, w tym maszyn z układem przełączającym elektronicznym, fotoelektrycznym, a także maszyn z komutatorem mechanicznym. Przedstawiono modele matematyczne i symulacyjne układów przełączających. Zamieszczono modele układu elektromagnetycznego i mechanicznego maszyny. Przedstawiono wypadkowe modele matematyczne i symulacyjne maszyn przełączalnych. Modele symulacyjne opracowano dla systemu Matlab/Simulink. Abstract. The paper describes an unified method of mathematical model formulation of electrical switched machines. Mathematical and simulation models of electrical machines with electronic, photoelectric or mechanical commutator are presented. A general structure of equations of switched ma[...]

Nowe równania modeli obwodowych maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono przegląd konstrukcji maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi. Podano ogólne struktury równań maszyn z magnesami trwałymi przy uwzględnieniu nieliniowości i założeniu liniowości obwodu magnetycznego. Zamieszczono nowe, autorskie modele matematyczne bazujące na definicji indukcyjności nieliniowych. Podano metodykę obliczania indukcyjności dynamicznych i analityczne wyrażenie na moment elektromagnetyczny dla proponowanych modeli. Podano przykłady struktur równań dla wybranych maszyn z magnesami trwałymi. Abstract. The paper presents review of the electric machines with permanent magnets construction. General equations structure of PM machines for non-linear and linear magnetic circuit are presented. Author′s new mathematical models basing on definition of no[...]

Metoda modelowania maszyn elektrycznych z nieliniowym obwodem magnetycznym

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono nowe, autorskie modele matematyczne maszyn elektrycznych z nieliniowym obwodem magnetycznym bazujące na definicji indukcyjności nieliniowych oraz zastępczego prądu magnesującego. Zamieszczono struktury równań dla maszyn bez magnesów i z magnesami trwałymi. Podano metodykę obliczania indukcyjności dynamicznych będących funkcją prądu magnesującego oraz analityczne wyrażenia na moment elektromagnetyczny dla proponowanych modeli. Przedstawiono wyniki testu numerycznego dla silnika SRM. Abstract. The paper presents author’s new electric machines mathematical models based on definition of non-linear inductances and equivalent magnetizing current. Examples of equations structure for machines without magnets and with permanent magnets are presented. The paper describes calculation of dynamic inductances as function of magnetizing current and analytic expression on electromagnetic torque methodology for proposed models. Results of numerical test for SRM motor are presented. (Modeling method of electrical machines with non-linear magnetic circuit) Słowa kluczowe: maszyny elektryczne, maszyny z magnesami trwałymi, nieliniowość magnetyczna, zastępczy prąd magnesujący Keywords: electric machines, permanent magnet machines, magnetic non-linearity, equivalent magnetizing current Wstęp W procesie projektowania maszyn elektrycznych do obliczeń elektromagnetycznych, szczególnie w przypadku nieliniowości obwodu magnetycznego, stosowane są złożone modele symulacyjne wykorzystujące obliczenia polowe. Przykładowo moment elektromagnetyczny obliczany jest numerycznie za pomocą metody związanej z koenergią, tzw. pracy wirtualnej lub metody wektora naprężeń Maxwell-a. Obliczenia takie dają bardzo dobre rezultaty ale ze względu na wymaganą dużą moc obliczeniową nie nadają się do implementacji praktycznej w powszechnie stosowanych mikroprocesorowych układach sterowania. Na potrzeby sterowania, np. estymacji momentu dla sterowania be[...]

Metoda analitycznego obliczania momentu maszyn reluktancyjnych przełączalnych z nieliniowym obwodem magnetycznym

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono autorskie modele matematyczne silników reluktancyjnech przełączalnych (SRM) z nieliniowym obwodem magnetycznym bazujące na definicji indukcyjności nieliniowych. Podano metodykę analitycznego obliczania wypadkowego momentu elektromagnetycznego silnika SRM. Przedstawiono wyniki testu numerycznego. Abstract. The paper presents author’s switched reluctance machines (SRM) mathematical models based on definition of non-linear inductances. The paper describes calculation of dynamic inductance and analytic expression on electromagnetic torque methodology for proposed models. Results of numerical test for model SRM are presented. (Analytical method of torque calculation for non-linear switched reluctance machines) Słowa kluczowe: silniki reluktancyjne przełączalne, SRM, nieliniowość magnetyczna, estymacja momentu Keywords: switched reluctance motors, SRM, magnetic non-linearity, torque estimation Wstęp Moment elektromagnetyczny w procesie projektowania maszyn elektrycznych z nieliniowym obwodem magnetycznym obliczany jest zazwyczaj numerycznie za pomocą metod polowych, np. metody związanej z koenergią, tzw. pracy wirtualnej lub metody wektora naprężeń Maxwell-a. Obliczenia takie dają dokładne wyniki, ale ze względu na stopień skomplikowania nie nadają się do implementacji praktycznej, np. w obliczeniach on-line w powszechnie stosowanych mikroprocesorowych układach sterowania maszyn elektrycznych. Na potrzeby sterowania, np. estymacji momentu dla sterowania bezczujnikowego, niezbędny jest opis matematyczny możliwie jak najprostszy. W praktyce stosuje się najczęściej wyrażenie na moment formułowane przy założeniu liniowości obwodu magnetycznego, co może być w rzeczywistości przyczyną pogorszenia jakości sterowania silnika. Innym praktycznym rozwiązaniem jest estymacja momentu w postaci, zapisanej w pamięci mikroprocesora, tablicy wyników otrzymanych na drodze obliczeń polowych. Wadą takiego rozwiązania jest ogra[...]

Modele matematyczne wielopasmowych dwukanałowych maszyn reluktancyjnych przełączalnych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono przegląd równań modeli matematycznych dwukanałowych maszyn reluktancyjnych przełączalnych (DCSRM). Zamieszczono struktury równań modeli polowo-obwodowych o sprzężeniu bezpośrednim oraz pośrednim. Przedstawiono struktury równań dla modeli N-pasmowych maszyn DCSRM, pracujących w trybie zasilania dwukanałowego oraz jednokanałowego, które uwzględniają nieliniowość obwodu magnetycznego oraz wzajemne sprzężenia pomiędzy uzwojeniami. Podano autorskie modele bazujące na definicji indukcyjności nieliniowych. Abstract. The paper presents review of the dual-channel switched reluctance motors (DCSRM) mathematical model equations. General equations structure of field-circuit direct and indirect coupled models are presented. The paper describes models for N-phase DCSRM, operating in dualchannel and single-channel mode in which the mutual coupling and iron saturation are included. Authorial new mathematical models basing on definition of non-linear inductances are reviewed. (Mathematical models of multiphase dual-channel switched reluctance machines) Słowa kluczowe: Dwukanałowe Silniki Reluktancyjne Przełączalne, DCSRM, modelowanie, strumień, sprzężenie magnetyczne, nasycenie Keywords: Dual Channel Switched Reluctance Motors, DCSRM, modeling, flux linkage, mutual coupling, saturation Wstęp Rozwój nowoczesnego przemysłu, np. lotniczego czy samochodowego powoduje wzrost zainteresowania układami napędu elektrycznego z silnikami reluktancyjnymi przełączalnymi (ang. Switched Reluctance Motors - SRM) [1,2]. Maszyny typu SRM charakteryzują się prostotą budowy, a w porównaniu z maszynami z magnesami trwałymi dużo większą niezależnością właściwości od temperatury i dużą niezawodnością, w tym odpornością na wstrząsy. Przykładowo, nowoczesne napędy pomp paliwa w samolotach, jako tzw. napędy krytyczne, wymagają wysokiej odporności na uszkodzenia samego silnika, jak i układu zasilającego. Stosuje się, tzw. układy redundacyjne, tj. układy [...]

Analiza uszkodzeń elektrycznych silników reluktancyjnych przełączalnych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono metodę diagnostyki uszkodzeń elektrycznych silnika reluktancyjnego przełączalnego (SRM) w oparciu o analizę harmoniczną prądów. Omówiono klasyfikację uszkodzeń elektrycznych SRM, dla silnika SRM o konstrukcji 6/4 przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i laboratoryjnych w warunkach pracy normalnej oraz dla wybranych uszkodzeń elektrycznych i asymetrii sterowania. Typ uszk[...]

Studium zastosowania silnika reluktancyjnego przełączalnego w układzie napędowym robota kuchennego

Czytaj za darmo! »

W pracy omówiono studium rozwiązań układu napędowego robota kuchennego. Zaproponowano napęd z zastosowaniem silnika reluktancyjnego przełączalnego o budowie 6/4. Przedstawiono metodykę symulacyjnych badań projektowych oraz konstrukcję zaprojektowanego silnika. Przedstawiono podstawowe charakterystyki projektowanego silnika, omówiono wpływ szerokości biegunów stojana i zębów wirnika oraz danych nawojowych i grubości szczeliny powietrznej na właściwości silnika. Dla wykonanego prototypowego silnika przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych. Zamieszczono wnioski. Abstract. Solutions review of the food processor drives is presented in this paper. Authors proposed food processor drive with the 6/4 switched reluctance motor (SRM). Methodology of computer simulation project-research and th[...]

 Strona 1  Następna strona »