Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Robert Bicki"

Effect of the preliminary oil refinement on the nickel-catalyzed hydrogenation rate of rapeseed oil and fatty acids composition Wpływ oczyszczania oleju rzepakowego na szybkość jego uwodornienia na katalizatorze niklowym i na profil kwasów tłuszczowych


  Bleached and cold-pressed rapeseed oil was hydrogenated on a fine-grained Ni catalyst. The hydrogenation rate was increased by the oil refinement on various sorbents prior hydrogenation. Compn. of the fatty acids in the hydrogenated oil samples was detd. Przedstawiono wyniki badań reakcji uwodornienia na drobnoziarnistym katalizatorze niklowym dwóch olejów rzepakowych: bielonego i tłoczonego na zimno. Zbadano wpływ oczyszczania tych olejów na wybranych sorbentach na szybkość ich uwodornienia, a także na profil kwasów tłuszczowych (KT) w uwodornionych próbkach. Utwardzanie tłuszczów przez katalityczne uwodornienie jest jednym z ważniejszych procesów przemysłu spożywczego. Uwodornienie olejów roślinnych prowadzi się w celu zwiększenia ich stabilności oksydatywnej i termicznej oraz ich przydatności konsumpcyjnej do wyrobu margaryn i innych tłuszczów jadalnych.Oleje roślinne zawierają wielonienasycone KT - linolowy C18:2 i linolenowy C18:3, podatne na utlenianie i termiczną dekompozycję, co powoduje pogorszenie walorów smakowych i zmniejszenie wartości żywieniowej1). W przypadku większości produktów, takich jak margaryny, tłuszcze piekarskie lub cukiernicze, pożądane mięknienie czy charakterystykę topnienia uzyskuje się właśnie przez selektywne uwodornienie olejów2). Uwodornione oleje roślinne nadają produktom spożywczym charakterystyczny smak, kruchość, kremowość, plastyczność i stabilność oksydacyjną3), przez co poszerzona zostaje gama ich zastosowań. Spośród wielu katalizatorów opartych na metalach X i XI grupy, w praktyce przemysłowej używane są najczęściej nośnikowe katalizatory niklowe4-6), promotorowane innymi metalami lub ich tlenkami. Do głównych atutów katalizatorów niklowych należą: relatywnie wysoka aktywność, możliwość uzyskania właściwej selektywności linolowej i linolenowej, stosunkowo niskie koszty, a także możliwość łatwej separacji katalizatora z przetworzonego oleju. Standardowe nośnikowe katalizatory stosowa[...]

The preparation of high-quality stearin via hydrogenation of the palm oil fraction over a suspended nickel catalyst Otrzymywanie stearyny o wysokiej jakości poprzez uwodornienie frakcji oleju palmowego w obecności katalizatora niklowego w zawiesinie DOI:10.15199/62.2015.10.43


  Hard palm stearin fraction (I2 value 35) was batch hydrogenated to high-quality stearin (I2 value <1) on a suspended Ni catalyst at 180°C, under H2 pressure 1, 1.5 or 20 bar and catalyst content in oil 0.03-1% by mass (as Ni). The quality of the resulted stearin (m. p. I2 value) and the contents of fatty acids were detd. The reaction rate consts. and activation energy for the hydrogenation were also calcd. Przedstawiono wyniki badań uwodornienia frakcji oleju palmowego (hard palm stearin) o liczbie jodowej LJ 35 do stearyny o wysokiej jakości o LJ < 1, prowadzonego metodą okresową w obecności katalizatora niklowego w zawiesinie. Proces prowadzono w temp. 180°C, pod ciśnieniem 1, 1,5 i 20 bar, przy stężeniu katalizatora niklowego w oleju 0,03-1% mas. (w przeliczeniu na nikiel). Przeprowadzono analizę właściwości fizykochemicznych otrzymanej stearyny (liczba jodowa, temperatura mięknięcia) oraz określono procentowe zawartości kwasów tłuszczowych w surowcu wyjściowym i w produkcie uwodornienia. Wyznaczono ponadto energię aktywacji reakcji uwodornienia. Stearyna jest techniczną i handlową nazwą mieszaniny głównie nasyconych kwasów tłuszczowych. Jej podstawowe składniki to kwas steary-nowy (C18) i palmitynowy (C16). Surowcem wyjściowym do otrzymywania stearyny są mieszaniny nasyconych i nienasyconych kwasów pochodzenia zwierzęcego i/lub roślinnego. Stearynę można otrzymywać m.in. przez krystalizację z mieszaniny ciekłych i stałych kwasów tłuszczowych uzyskanych w wyniku rozszczepienia tłuszczów lub przez uwodornienie kwasów tłuszczowych otrzymanych z tłuszczów zwierzęcych lub olejów roślinnych. Proces uwodornienia ma na celu wysycenie wodorem wiązań nienasyconych w łańcuchu węglowodorowym kwasów tłuszczowych, co prowadzi do obniżenia liczby jodowej i zwiększenia temperatury topnienia oraz krzepnięcia produktu. W zależności od wartości liczby jodowej rozróżnia się kilka gatunków stearyny. Zakres liczby jodowej dla stearyny wynos[...]

Studies on physicochemical properties of the precursor and the activity and selectivity of the nickel catalyst in hydrogenation of rapeseed oil Badania fizykochemicznych właściwości prekursora oraz aktywności i selektywności niklowego katalizatora w uwodornieniu oleju rzepakowego DOI:10.12916/przemchem.2014.928


  Two Ni/Al2O3 and Ni/(Al2O3·CeO2) catalysts were prepd. and used for hydrogenation of bleached rapeseed oil in a batch reactor at 180oC under 1.5-20 atm. The addn. of Ce resulted in decreasing the content of trans-fatty acids in the product of the reaction carried out under 20 atm. Przedstawiono wyniki badań fizykochemicznych właściwości dwóch prekursorów katalizatora do utwardzania tłuszczów: niklowo-glinowego oraz niklowo-glinowego z dodatkiem ceru. Zbadano wpływ dodatku ceru na aktywność katalizatora Ni/(Al2O3·CeO2) w procesie uwodornienia bielonego oleju rzepakowego oraz na ilość powstających izomerów trans kwasów tłuszczowych w uwodornionym produkcie. W praktyce przemysłowej proces uwodornienia olejów roślinnych jest najczęściej prowadzony na nośnikowych katalizatorach niklowych1-3). Główną wadą katalizatorów niklowych jest koniecz-ność pracy w temp. powyżej 150°C, przy których promowana jest niekorzystna izomeryzacja wiązań podwójnych z konfiguracji cis do konfiguracji trans. Udział izomerów TFA (trans-fatty acids) w olejach roślinnych uwodornionych na nośnikowych katalizatorach niklowych może dochodzić do 40-50%, a izomerów położeniowych do 30-60%4). Z procesowego punktu widzenia izomeryzacja do form trans jest pożądana, ponieważ uzyskuje się umiarkowany wzrost temperatury topnienia oleju przy niższym stopniu uwodornienia (temperatura topnienia formy cis estru metylowego kwasu oleinowego wynosi -20,2°C, a formy trans 9,9°C)5), niższe zużycie wodoru i przez to niższe koszty. Z medycznego punktu widzenia jest to jednak proces bardzo niekorzystny. Wyniki badań naukowych pokazują, że TFA powstające w trakcie uwodornienia, podobnie jak nasycone kwasy tłuszczowe, odkładają się jako osad na ściankach naczyń krwionośnych, doprowadzając ostatecznie do ich niedrożności, co w konsekwencji powoduje zwiększone ryzyko choroby niedokrwiennej serca6, 7). Ponadto, TFA obniżają poziom frakcji cholesterolu o dużej gęstości HDL[...]

 Strona 1