Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Różycka"

Wpływ wybranych czynników na skład fazowy i mikrostrukturę autoklawizowanego betonu komórkowego DOI:


  Autoklawizowany beton komórkowy (ABK) należy obecnie do najbardziej popularnychmateriałówbudowlanych dowznoszenia ścian budynków w Polsce.Wynika to z korzystnychwłaściwości izolacyjnych materiału oraz łatwości jego obróbki. ABK produkowany jest ze spoiw hydraulicznych i powietrznych, takich jak cement i wapno oraz mikrokruszywa w postaci piasku kwarcowego lub popiołu lotnego, wody oraz środka porotwórczego. W technologiach popiołowych stosowany jest również dodatek gipsu. Rozwój technologii produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego nastąpił bardzo szybko i nadal jest obszarem ciągłego rozwoju, ukierunkowanego przede wszystkimna optymalizację składu fazowego oraz mikrostruktury. Te dwa czynniki mają istotny wpływ na właściwości betonu komórkowego, szczególnie dwie najistotniejsze: wytrzymałość na ściskanie i współczynnik przewodzenia ciepła. O składzie fazowym i mikrostrukturze ABK decyduje wiele czynników technologiczno- produkcyjnych. Najważniejsze z nich to [18]: rodzaj zastosowanego kruszywa; uziarnienie kruszywa i spoiwa; stosunekCaO/ SiO2wmasie betonu komórkowego; temperatura i czas autoklawizacji. Surowce poddawane obróbce hydrotermalnej muszą spełniać określone wymagania, gdyż ich jakość i właściwości decydują o późniejszym składzie fazowym ABK, co z kolei przekłada się na właściwości końcowegowyrobu.Mikrostruktura i skład fazowy ABK kształtowane są w procesie autoklawizacji, który ma na celu przyspieszenie etapu dojrzewania i nadanie gotowemuwyrobowi odpowiednich cech użytkowych. Rodzaj powstających uwodnionych krzemianów wapnia zależy głównie od temperatury autoklawizacji i stosunku molowego CaO/SiO2 wmieszaniniewyjściowej. Istotnywpływ na powstawanie uwodnionych krzemianówwapniama rozpuszczalnośćmateriałów wyjściowych CaO i SiO2.Wwarunkach hydrotermalnych zwiększa się znacznie rozpuszczalność SiO2, natomiast malejewodorotlenkuwapniowego.Wwyniku tego te dwa związki dość szybko ze sobą reagu[...]

Ocena możliwości wykorzystania popiołów wapiennych do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego


  Wykorzystanie krzemionkowych popiołówlotnych, powstających podczas spalaniawęgla kamiennego w klasycznych paleniskach pyłowych, do produkcji betonu komórkowego stanowi od lat alternatywę dla metody wytwarzania autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK),wktórej podstawowym nośnikiem SiO2 jest piasek kwarcowy. Korzyści wynikające z zastosowania do produkcji betonu materiału odpadowego, jakim jest popiół lotny, to przede wszystkim ograniczenie o 20 - 25% zużycia cementu i wapna na jednostkę wytwarzanego produktu. Szacuje się, że koszty produkcji betonu komórkowego wwariancie popiołowymsą ok. 30%niższe niż w przypadku wariantu piaskowego [1]. O właściwościach tego rodzaju popiołów lotnych decyduje wiele czynników, przede wszystkim rodzaj spalanego węgla oraz instalacji, w której zachodzi spalanie, tj. typ kotła i technologicznewarunki spalania,metodawychwytywania, odprowadzania imagazynowania popiołów, technologia odsiarczania gazów oraz rodzaj stosowanego sorbentu SO2 [2]. W praktyce do wytwarzania betonu komórkowego wykorzystywano do tej pory wyłącznie popioły lotne ze spalania węgli kamiennych, choć podejmowane były lub są także próby zastosowania popiołów lotnych z palenisk fluidalnych, zawierających produkty odsiarczania spalin [3, 4]. Znaczna zmienność składumineralnegowapiennych popiołówlotnych powstających podczas spalania węgli brunatnych w paleniskach pyłowych, zawierających również produkty suchego odsiarczania spalin [5] oraz zmiany objętościowe hydratyzującego na ich bazie spoiwa były przyczyną, że nie znalazły one dotychczas zastosowaniawprodukcjiABK[...]

 Strona 1