Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Macedowska-Capiga"

Określanie stopnia stabilizacji odpadów po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu


  Wprowadzenie testów do oceny stopnia stabilności odpadów ma na celu przede wszystkim monitoring efektywności rozkładu frakcji biodegradowalnej odpadów podczas produkcji kompostu oraz ocenę stopnia redukcji aktywności biologicznej odpadów stałych przed ich składowaniem. Dodatkowo testy pozwalają na kontrolę procesów zachodzących na składowiskach starszego typu. Ocena mechaniczno- -biologicznego przetworzenia odpadów może być przeprowadzona w trakcie trwania procesu, przez badanie wielkości respiracji. Do jednej z metod badania respiracji należy testAT-4, zaproponowany iwprowadzonywNiemczech. WUnii Europejskiej wciąż trwają prace nad ujednoliceniemmetod związanych z oceną stopnia przetworzenia odpadów. Zgodnie z polityką UE od 1 stycznia 2013 r. odpady przed zdeponowaniem na składowiskach będą musiały zostać przetworzone i spełniać odpowiednie normy (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy, Dz.Urz. WE, L 312/3 z 22.11.2008 r.). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania o[...]

 Strona 1