Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Kwiatek"

Zastosowanie testów PetrifilmTM firmy 3M w badaniach żywności i pasz

Czytaj za darmo! »

Wraz z rozwojem nowych dziedzin naukowych związanych z biologią oraz chemią organiczną nastąpił rozwój technik analitycznych wykorzystywanych w mikrobiologii żywności i pasz. Tradycyjne metody mikrobiologiczne wymagają dość dużej pracochłonności, szczególnie przy przygotowywaniu pożywek - jednego z ważniejszych elementów badania i mającego duży wpływ na jego wiarygodność. Nie do pominięcia [...]

Uregulowania prawne stosowania GMO w Polsce


  Uregulowania prawne związane ze stosowaniem GMO w P olsce wynikają nie tylko z krajowych aktów [11, 12, 13, 14], ale również z ustawodawstwa Unii Europejskiej [1, 2, 3, 8, 9, 10] i umów międzynarodowych [4, 7]. Po przystąpieniu do Unii Europejskiej Polska zobowiązana jest do przestrzegania prawa Wspólnoty. Zasady stosowania GMO wewnątrz WE regulują dwa dokumenty, a mianowicie Rozporządzenie 1829/2003/WE w sprawie zmodyfikowanej genetycznie żywności i paszy oraz Rozporządzenie 1830/2003/WE dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające Dyrektywę 2001/18/WE. Rozporządzenie 1829/2003/WE [9] obowiązuje od 18 kwietnia 2004 i odnosi się do GMO przeznaczonego do użycia w postaci żywności i pasz zawierających, składających się lub wyprodukowanych z GMO. Zapisy tego rozporządzenia stanowią, że dopuszczenie do obrotu żywności lub pasz genetycznie zmodyfikowanych na rynek Wspólnoty możliwe jest jedynie po przeprowadzeniu oceny ryzyka dla ludzi, zwierząt i środowiska przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Rozporządzenie to stanowi również podstawę prawną do ustanowienia i prowadzenia Wspólnotowego Rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i pasz. Wprowadza ono obowiązek etykietowania żywności i pasz, które zawierają, składają się lub zostały wyprodukowane z GMO w części równej lub większej 0,9% składników żywności rozpatrywanych odrębnie. Produktów zawierających jeden składnik GMO poniżej 0,9% obowiązek etykietowania nie dotyczy, pod warunkiem, że jego występowanie jest przypadkowe lub nieuniknione technicznie. Zaznaczyć należy, że na obszarze Unii Europejskiej dopuszczone są do obrotu tylko takie GMO , które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Europejską, po uwzględnieniu wyników oceny ryzyka dokonanego przez EFSA. Pr[...]

Wyniki urzędowej kontroli pasz zmodyfikowanych genetycznie - wnioski z polskiego rynku pasz


  W dyskusji o organizmach genetycznie zmodyfikowanych następuje zazwyczaj ścieranie się negatywnej opinii o GMO większej części społeczeństwa i części środowisk naukowych ze zwolennikami stosowania metod biologii molekularnej w rolnictwie, natomiast często pomija się interes polskiego sektora rolno-spożywczego, w tym polskich producentów pasz i mięsa. W niniejszej pracy starano się przedstawić najważniejsze aspekty związane ze stosowaniem w produkcji żywności i pasz organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Stosowanym obecnie najczęściej w Polsce GMO jest soja GTS 40-3-2 (Roundup Ready™). Wykorzystywana jest głównie jej śruta jako główne źródło białka paszowego w Polsce, ale i całej Unii Europejskiej, w paszach dla drobiu i trzody chlewnej oraz jako surowiec do produkcji wielu komponentów wykorzystywanych do produkcji żywności. Szacunkowe dane wskazują, że nawet 95% śruty sojowej na rynku UE jest zmodyfikowana genetycznie. Stosowanie pasz zmodyfikowanych genetycznie w Polsce podlega urzędowej kontroli, która wykonywana jest przez Inspekcję Weterynaryjną. Schemat pobierania próbek opisany jest w Planie Urzędowej Kontroli Pasz, który jest opracowywany dla wszystkich badań urzędowych pasz. Biorąc pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne i bezpieczeństwo, pasze zawierające komponenty genetycznie zmodyfikowane są obecnie najbardziej optymalnym i uzasadnionym wyborem.Organizmy zmodyfikowane genetycznie są obecnie jednym z częściej poruszanych zagadnień związanych z bezpieczeństwem żywności, pasz i stanem środowiska naturalnego w P olsce. Zainteresowania tym tematem w naszym kraju wynika z trwających cały czas prac nad ustawą regulującą aspekty stosowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) w zgodzie z wymaganiami UE oraz nad ustawą o nasiennictwie, która ma za zadanie wprowadzić zgodny z prawem UE zakaz upraw GMO na terenie Polski. Ponadto do niedawna trwały również prace o przedłużenie okresu zawieszenia wykonywania jednego z artykuł[...]

Clostridium botulinum i toksyny botulinowe. Potencjalne zagrożenie w mleku i produktach mlecznych DOI:10.15199/65.2017.12.5


  Zanieczyszczenie obory i gruczołu mlekowego jest źródłem zanieczyszczenia mleka przez spory Clostridium spp., a rodzaj Clostridium jest uważany za grupę drobnoustrojów będących wskaźnikiem zanieczyszczenia kałowego mleka [6, 12, 15, 28]. Im wyższy jest ich poziom, tym gorsza jest jakość higieniczna samego surowca i gotowych produktów mlecznych [7]. CHARAKTERYSTYKA SZCZEPÓW z rodzaju Clostridium produkujących toksyny botulinowe Rodzaj Clostridium obejmuje saprofity oraz gatunki chorobotwórcze, jak Clostridium (C.) perfringens, C. novyi, C. sporogenes czy C. tetani, jednak najwyższy potencjał patogenny przypisuje się Clostridium botulinum. Powodem tego są produkowane przez ten gatunek neurotoksyny botulinowe (BoNTs), najbardziej toksyczne substancje biologiczne dotychczas poznane, powodujące botulizm ludzi i zwierząt [21]. Dawka śmiertelna BoNT (lethal dose, LD) podana drogą iniekcji wynosi 1,2-1,3 ng/kg. Dawka śmiertelna dla człowieka wynosi od 0,1 do 1,0 μg, a 1 g tej substancji wystarczy, aby zabić ponad 5,5 mln osób o średniej masie ciała 70 kg [4, 43]. W sekwencji aminokwasowej neurotoksyn botulinowych istnieje duże zróżnicowanie i na tej podstawie opisano dotychczas siedem serotypów BoNTs (od A do G) oraz ponad 40 podtypów [38]. Ich wspólne cechy to budowa białkowa o podobnej konformacji, masie ok. 150 kDa i aktywności proteolitycznej w organizmie chorego [40]. Toksyny botulinowe typu A, B, E i F powodują najczęściej botulizm ludzi, a BoNT typu C i D oraz ich warianty mozaikowe C/D i D/C to główne przyczyny botulizmu zwierząt Rys. 1. Droga zanieczyszczania mleka surowego przez przetrwalniki Clostridium spp. obecne w glebie na terenie gospodarstwa. Kolor czerwony wskazuje miejsca namnażania bakterii beztlenowych Fig. 1. Contamination cycle of clostridial spores from soil to raw milk at the farm level. Red color indicates multiplication of anaerobic bacteria PRZEMYSŁ SPOZYWCZY 29 tom 71 l grudzień 2017 [38]. Wra[...]

 Strona 1