Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michał Górny"

Urządzenia Ex - odpowiedzialność użytkownika DOI:


  Uregulowania zawarte w dyrektywie 2014/34/UE (ATEX)1 odnoszą się do wprowadzania wyrobów przeciwwybuchowych na rynek i ograniczają się do producentów tych wyrobów. Pomijając sytuacje produkcji wyrobów na użytek własny, dyrektywa ATEX nakłada obowiązki na producentów. Dyrektywa ATEX nie zawiera wymagań odnośnie do instalowania, konserwacji, kwalifikacji stref zagrożenia wybuchem czy kompetencji pracowników. Te kwestie ujęte są w dyrektywie 1999/92/WE (ATEX user)2.Dyrektywa ATEX user traktuje o bezpieczeństwie na stanowiskach pracy, gdzie mogą wystąpić atmosfery wybuchowe. Podział "odpowiedzialności" dyrektyw ATEX i ATEX user przestawiono na ryc. 1. Dyrektywa ATEX user nakłada obowiązki na pracodawcę (użytkownika), przy czym, co nie zawsze jest zauważane, jednym z gł[...]

 Strona 1