Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Jadwiga Fangrat"

Działalność ITB na rzecz zrównoważonego budownictwa


  Wstyczniu 2011 r. Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA świętowały jubileusz dwudziestolecia. Z tej okazji Międzynarodowe Targi Poznańskie przyznały Instytutowi jubileuszowymedal w podziękowaniu za wieloletnią współpracę, który odebrał Dyrektor ITBMarek Kaproń podczas ceremonii otwarcia targów. Instytut Techniki Budowlanej zorganizował podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA 2011 w Poznaniu dwa seminaria: ■ "Zielone zamówienia publiczne w budownictwie - problemy i rozwiązania", 12 stycznia 2011 r. Seminariumzostało przygotowane pod kierownictwemnaukowymJana Bobrowicza - Zastępcy Dyrektora ds. Współpracy z Gospodarką. Uroczystego otwarcia dokonał Marek Kaproń - Dyrektor Instytutu. Wśród oficjalnych gości obecni byli m.in. Robert Dziwiński - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Anna Macińska - Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego, Krzysztof Antczak - Dyrektor Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki w Ministerstwie Infrastruktury, Przemysław Trawa - Wiceprezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich. Część seminaryjną poprzedziła uroczystość wręczenia Europejskich Aprobat Technicznych, Rekomendacji Technicznych ITB, Certyfikatów ITB oraz D[...]

Jak zagadnienia środowiskowe zmieniają wymagania podstawowe dotyczące obiektów budowlanych? Część 1. Bezpieczeństwo pożarowe


  Obecnie budynki w Unii Europejskiej zużywają aż 42% energii, a także wytwarzają ok. 35% wszystkich gazów cieplarnianych [1]. Budownictwo, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, powinno uwzględniać: ● ochronę środowiska, np. wydajne instalacje grzewcze; ● zdrowie użytkowników,m.in. jakość powietrza wewnątrz budynków; ● komfort i jakość życia, np. cechy związane z niezależnością osób w podeszłym wieku. Wiąże się z tym konieczność tworzenia rozwiązań w budynkachmieszkalnych i użyteczności publicznej oraz w urządzeniach infrastruktury zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju. Znalazło to swój formalny wyraz w postaci nowego Wymagania podstawowego nr 7 Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych, zapisanego w Rozporządzeniu nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. [2], zastępującym Dyrektywę budowlaną 89/106/EWG [3], [4]. Rozporządzenie to, wprowadzając nowe siódme wymaganie podstawowe i modyfikując treść wymagania podstawowego nr 3, wpłynęło także pośrednio na inne wymagania z pozoru nieulegające zmianom w stosunku do zapisów Dyrektywy 89/106/EWG. W artykule sygnalizuję niektóre dające się przewidzieć zagadnienia i problemy wynikające z Rozporządzenia 305/2011, którego wprowadzenie będzie wymagało wyznaczenia wskaźników umożliwiających przełożenie wymagań formułowanych wobec obiektów budowlanych na zakres wymagań odnoszonych do cech i właściwości wyrobów w nie wbudowanych. Nowe wymaganie podstawowe i nowe powstające rozwiązania wytyczają kierunki prac badawczych i normalizacyjnych w obszarze pozostałych, określonych wcześniej sześciu wymagań podstawowych. Rozwiązania te mają sprzyjać osiąganiu takich celów, jak: ■ zwiększenie efektywności energetycznej obiektów budowlanych; ■ zmniejszenie obciążeń środowiskowych powodowanych przez budownictwo; ■ zapewnienie spełnienia wymagań funkcjonalnych przez obiekty budowlane i zapewnienie komfortu ich użytkowników; ■ optymalizacja kosztów pełnego c[...]

Wpływ zwiększonej zawartości dodatków organicznych na właściwości ogniowe materiałów budowlanych - badania i ocena


  O znaczeniu budownictwa w Unii Europejskiej najlepiej świadczą następujące liczby: - poziominwestycji tego przemysłu to ok. 1,208 bilionów €; - 3,1mln przedsiębiorstw, z których 95%tomałe firmy, zatrudniające poniżej 20 osób; - udział w wytworzeniu 9,6% europejskiego PKB; - 7% całkowitego zatrudnienia; ● 30,7% zatrudnienia w przemyśle; ● 43,8 mln pracowników UE związanych jest bezpośrednio lub pośrednio z budownictwem [1]. Wzwiązku z tym, że budownictwo i związane z nim branże zużywają największą część energii w Europie (42%) oraz emitują ok. 35% gazów cieplarnianych, a ponad 50% wszystkich wydobytych surowców przetwarza się na materiały i wyroby budowlane [2], spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju i udział w zapewnieniu konkurencyjności gospodarki UE przez efektywność energetyczną i surowcową to najważniejsze wyzwania dla budownictwa teraz i w przyszłości [3]. Bardzo szeroko pojęty obszar rynkowy budownictwa zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju uwzględnia takie aspekty, jak: - ochrona środowiska, np. wydajne instalacje grzewcze; - zdrowie użytkowników, np. jakość powietrza wewnątrz budynków; - komfort i jakość życia, np. cechy związane z niezależnością osób w podeszłym wieku. Wiąże się z tym konieczność tworzenia rozwiązań w budynkachmieszkalnych i użyteczności publicznej oraz w urządzeniach infrastruktury zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju. Znalazło to formalny wyraz w postaci nowego wymagania podstawowego nr 7 Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych, zapisanego w rozporządzeniu PE nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. [4] zastępującym dyrektywę budowlaną 89/106/EWG [5]. Szczegółowo zostało to przedstawione w cyklu publikacji pod wspólnym tytułem "Jak wymagania środowiskowe zmieniają wymagania podstawowe dotyczące obiektów budowlanych?" zamieszczonych wmiesięczniku "Materiały Budowlane" nr 4/2012 ÷ nr 10/2012 [6]÷[12] oraz w referacie wygłosz[...]

Technologiczne uwarunkowania rozwoju efektywności energetycznej w budownictwie


  Wartykule przedstawiono wybrane wyniki europejskiego projektu badawczego BUILDING UP Multi-stakeholder, Cross-sectorial, collaborative long term Research & Innovation RoadMap to overcome technological and Non-technological barriers towardsmore energy-efficient buildings & districts [1, 2, 3]. Cele projektu to: - stworzenie mapy drogowej współpracy przemysłu i nauki skoncentrowanej na długoterminowych projektach wysokiego ryzyka zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju; - zainicjowanie sieci współpracy instytucji, jednostek administracji i użyteczności publicznej, deweloperów, inwestorów, dystrybutorów, producentów, architektów, inżynierów, rzemieślników i użytkowników; - określenie barier, które powodują ograniczenia w implementacji rozwiązań na rynku; - publiczne konsultacje w celu zachęcenia zaangażowanych środowisk do wdrażania nowych rozwiązań. Metodyka badania Mapa drogowa [4, 5] powstała w wyniku współpracy Europejskich Platform Technologicznych (EPT) i głównych inicjatywna rzecz efektywności energetycznej w środowisku budowlanym z obszaru NMP (ang. Nanosciences, nanotechnologies, materials and new production technologies), takich jakERANETiERACOBUILD. Ponadto powstała internetowa platforma wymiany wiedzy i doświadczeń dla 11 partnerówprojektu reprezentujących różne bran[...]

Jak zagadnienia środowiskowe zmieniają wymagania podstawowe dotyczące obiektów budowlanych? Podsumowanie


  Od kwietniowego numeru, w miesięczniku "Materiały Budowlane" ukazał się cykl artykułów pod wspólnymtytułemJak wymagania środowiskowe zmieniają wymagania podstawowe dotyczące obiektów budowlanych [1], w których eksperci ITB prezentowali sukcesywnie swoje poglądy na temat zmian, jakie zagadnienia środowiskowe implikują w zakresie wymagań podstawowych (WP) dotyczących obiektów budowlanych. Zmiany te wynikają m.in. z aspektów zrównoważonego rozwoju w budownictwie wprowadzających nowe zagadnienia związane z poszanowaniem środowiska naturalnego, ochroną zdrowia ludzi i efektywnością ekonomiczną [2]. Wymagania podstawowe omówiono w kolejności podanej w tabeli 1.pobieżnej analizy WP zawartych w Rozporządzeniu PE nr 305/2011, tzw. CPR [8], przedstawionych w tabeli 2 wynika, że nie wszystkie wymagania podstawowe zdefiniowane w dyrektywie 89/106/EWG poddano wpływowi wymagań środowiskowych. Natomiast analiza informacji zawartych w cyklu artykułów opublikowanych w miesięczniku "Materiały Budowlane" uprawnia do innych wniosków, zaprezentowanych również w referacie wygłoszonym podczas tegorocznej Konferencji Krynickiej [9]. Przede wszystkim zrównoważone budownictwo znalazło formalny wyraz w rozporządzeniu [8] w postaci nowego wymagania nr 7 Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych. Możliwości interpretacji zapisów tego wymagania przez państwa członkowskie są bardzo szerokie, podobnie jak zakres wskaźników możliwych do wykorzystania podczas jego weryfikacji. W treści CPR wskazuje się sposoby i narzędzia tej weryfikacji - stosowne normy europejskie i zgodne z nimi deklaracje środowiskowe. Zharmonizowane normy wyrobów będą zawierały odniesienia do odpowiednich metod weryfikacji pozwalających[...]

Ile bezpieczeństwa pożarowego w wyrobach budowlanych?


  Wartykule zaprezentowano podstawowe zagadnienia związane z rolą i znaczeniem materiałów/wyrobów budowlanych w strategii zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego budynków. Omówiono istotne elementy tej strategii ze szczególnym uwzględnieniemwłaściwości ogniowychwyrobówbudowlanych i sposobu ich określania.Wszczególny sposób podkreślono istotność problematyki spalania w zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego z wykorzystaniem modelowania pożaru. Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pożarowe, wyroby budowlane, spalanie.Pisanie czymówienie na temat pożarówna określonympoziomie ogólności jest trudnym zadaniem, ponieważ każdy pożar jest zdarzeniem jednorazowym i osadzonym w pewnymkontekście (budynek, tunel podziemny, pociąg, statek, las itd.). Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że bez tego kontekstu pożar nie istnieje, ponieważwłaśnie kontekst tworzy problem. Kontekst może mieć charakter techniczny, socjologiczny i ekonomiczny. Te zmienne kontekstu powodują duże trudności w ustalaniu wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego. Nasuwa się pytanie: jak określamy bezpieczeństwo pożarowe budynku? Strategia bezpieczeństwa pożarowego Istotą strategii bezpieczeństwa pożarowego jest zapewnienie wpływu na rozwój pożaru oraz ograniczenie oddziaływania pożaru na ludzi (energia cieplna, toksyczne produkty rozkładu termicznego i spalania oraz sadza i dym). Ponadto strategia definiuje otoczenie w taki sposób, aby zredukować straty spowodowane pożaremdo poziomu, przy którymcałkowity ich koszt jest wielokrotnie mniejszy od nakładów poniesionych na bierne lub czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe. Środki bierne ograniczają rozwój pożaru przez wydzielenie w przestrzeni budynku tzw. stref pożarowych oraz zastosowanie fizycznych barier ognia i dymu, którymi są specjalne przegrody budowlane (ściany, stropy, drzwi) o podwyższonej odporności ogniowej. Środki czynne to różnego rodzaju systemy gaszące, np. wodne, gazowe lub proszkowe. Do grupy śr[...]

Badania wyrobów celulozowych w kalorymetrze stożkowym według nowej koncepcji DOI:10.15199/33.2017.08.04


  Pożary to ciągle istotny problem techniczny, ekonomiczny i społeczny, o czymświadczą straty pożarowe rzędu 1% PKB w każdym kraju UE. W Polsce poziom ten nie odbiega od średniej europejskiej.Roczniewnaszym kraju powstaje ok. 35 000 pożarów w budynkach (najwięcej wmieszkalnych) i liczba ta nie zmniejsza sięwostatnich latach, co pokazano na rysunku 1 [4]. Oczekiwania wynikające z cywilizacyjnej idei zrównoważonego rozwoju stawiają nowe wyzwania przed producentami wyrobów stosowanych w budownictwie [1 ÷ 3]. Zarówno w Europie, jak i w Polsce budownictwo jest w czołówce największych sektorów gospodarczych, przy czym charakteryzuje się niewielką innowacyjnością [18], m.in. małym stopniem automatyzacji i komputeryzacji procesów budowlanych oraz małą liczbą innowacji, szczególnie koinnowacji, a wręcz niechęcią do nowinek technologicznych, procesowych i badawczych. Daleko idąca rozwaga w pogoni za innowacjami w budownictwie jest całkowicie uzasadniona, ponieważ wymiana wyrobu najczęściej wiązałaby się z rozbiórką obiektu, a zastosowanie wadliwego rozwiązania niesie za sobą ryzyko katastrofy, której towarzyszą najczęściej wysokie koszty materialne i społeczne. Właściwości użytkowe wyrobów versus bezpieczeństwo pożarowe Większość pożarów jest skutkiem działalności człowieka, natomiast do ich rozprzestrzeniania przyczyniają się elementy i wyroby budowlane wchodzące w reakcje spalania, dlatego tak istotne są ich właściwości palne. Dynamikę pożaru charakteryzuje przebieg w czasie średniej temperatury gazów pożarowych lub całkowitego strumienia ciepła, np. w relatywniemałym pomieszczeniu (o kubaturze ok. 100 m3), określa się jąmianemteoretycznej krzywej pożaru, wielokrotnie prezentowanej w literaturze tematu, np. [6, 13, 20]. Niewiele pożarów przebiega zgodnie z tą krzywą, PROBLEMY NAUKOWE BUDOWNICTWA BUDOWNICTWO OGÓLNE - BUDOWNICTWO OGÓLNE www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 8 ’2017 (nr 5[...]

Jak zagadnienia środowiskowe zmieniają wymagania podstawowe dotyczące obiektów budowlanych? Cz. 2. Higiena, zdrowie i środowisko


  Wtegorocznymkwietniowymwydaniumiesięcznika "Materiały Budowlane" rozpoczęliśmy cykl artykułów pt. "Jak wymagania środowiskowe zmieniają wymagania podstawowe dotyczące obiektów budowlanych" [1]. W pierwszej kolejności omówionowymaganie nr 2.Bezpieczeństwo pożarowe. Planujemy, że w tym roku ukażą się kolejne części cyklu, w których przedstawimy jak nowe wymaganie podstawowe nr 7 Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych wpłynie na pozostałe wymagania podstawowe. Harmonogram cyklu przedstawiony został w tabeli. Rozporządzenie 305/2011 [2], zastępujące Dyrektywę 89/106/EWG, przez włączenie aspektów zrównoważonego budownictwa wprowadza istotne zmiany w zakresie i sposobie realizacji wymagania podstawowego nr 3 Higiena, zdrowie i środowisko, które brzmi: Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby podczas ich budowy, użytkowania i rozbiórki nie stanowiły w ciągu ich całego cyklu życia zagrożenia dla higieny ani zdrowia czy bezpieczeństwa pracowników, osób je zajmujących lub sąsiadów, nie wywierały w ciągu ich całego cyklu życia nadmiernego wpływu na jakość środowiska ani na klimat. Poza położeniemnacisku na podstawowy cel wymagania, jakimjest zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, zwierzętom,mieniu oraz ochrona środowiska, poważne konsekwencje przy ocenie właściwości użytkowych wyrobów budowlanych będzie miało rozszerzenie wymagania nr 3 na cały cykl życia obiektu budowlanego. Jest to jedna z bardziej istotnych zmian w stosunku do wymagań Dyrektywy 89/106/EWG ograniczonej zasadniczo tylko do okresu użytkowania. Przyjęty w rozporządzeniu zakres narzuca obowiązek spełnienia wymagania od momentu wydobycia surowców, przez produkcję wy[...]

Rola i znaczenie nadzoru budowlanego w Europie


  Consortium of European Building Control (CEBC), czyli Europejskie Konsorcjum Nadzoru Budowlanego to instytucja o charakterze paneuropejskim utworzona w 1989 r.Wśród państw założycieli znalazły się Belgia, Dania, Hiszpania, Holandia orazAnglia. Konsorcjum, jako instytucja działająca pod auspicjami Komisji Europejskiej, funkcjonuje na podstawie dyrektyw i rozporządzeń unijnych i zrzesza organizacje członkowskie z krajów europejskich i stowarzyszonych krajów pozaeuropejskich. Obecnie jego członkami są krajowe instytucje nadzoru budowlanego, instytucje rządowe lub pokrewne zajmujące się legislacją z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w obszarze budownictwa, energii i zrównoważonego budownictwa. Wskład Konsorcjumwchodzi 26 krajów, w tymm.in. Francja, Niemcy, Włochy, Izrael oraz Stany Zjednoczone w charakterze obserwatora. Spotkania członków odbywają się dwa razy w roku - w maju oraz październiku. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) jest członkiem CEBC od 1996 r., natomiast ITB od 2012 r. Zgodnie z art. 3 Statutu CEBC, Konsorcjum: ● promuje bezpieczeństwo, jakość i zrównoważone budownictwo przez efektywny nadzór budowlany; ● współpracuje zKomisjąEuropejską i innymi organami decyzyjnymi na szczeblu europejskim, państwami członkowskimi, EFTA, rządem i prywatnymi instytucjami w sprawach nadzoru budowlanego; [...]

Wiedza dotycząca budownictwa prefabrykowanego DOI:10.15199/33.2017.03.20


  Przedstawiono mechanizm transferu wiedzy i praktycznych form dyfuzji wiedzy w zakresie budownictwa prefabrykowanego na przykładzie doświadczeń Instytutu Techniki Budowlanej (ITB). Na podstawie danych statystycznych omówiono dynamikę krajowych wydatków na badania i rozwój (tzw. prace B+R). Zaprezentowano również zbiory biblioteczne ITB odnoszące się do budownictwa prefabrykowanego, w tym wielkopłytowego. Słowa kluczowe: budownictwo, budownictwo prefabrykowane, konstrukcje wielkopłytowe, instytut badawczy, upowszechnianie wiedzy.Rozwój gospodarczy zależy w dużym stopniu od innowacyjności gospodarki, co z kolei jest funkcją prowadzonych badań [16]. Wydatki przeznaczane na badania i rozwój są jednym z najważniejszych wyznacznikówrozwoju gospodarczego kraju, a liczbowo wyraża się jewskaźnikiemGERD (ang. Gross Domestic on R&D), stanowiącym procentowy udział w produkcie krajowym brutto (GDP), wydatków poniesionych w kraju na badania i rozwój (rysunek 1). Zgodnie zwytycznymiOECDopublikowanymi w dokumencie pt. Oslo Manual [11], polityka innowacyjna [1, 9] jest kolejnym etapem rozwoju, począwszy od polityki naukowej przez politykę technologiczną (rysunek 2). Zapotrzebowanie na innowacje w budownictwie Budownictwo jest jednym z największych sektorów gospodarczych w Polsce, a jednocześnie charakteryzuje się niewielką innowacyjnością [14]. Największą przeszkodą jej rozwoju jest częsty brak zainteresowania badaniami w Polsce ze strony dużych firm zagranicznych będących dużymi udziałowcami w krajowym rynku budowlanym. Z rozmów z krajowymi przedstawicielami takich firm wynika najczęściej, że zarządy dużych firm zagranicznych nie oczekują identyfikacji problemów naukowych czy technologicznych i szukania ich rozwiązania w polskich jednostkach badawczych. Oczekują natomiast określonego wyniku finansowego, a pozyskane w Polsce środki inwestują głównie w badania i prace rozwojowe w swoich rodzimych krajach. Podkreślić należy, że[...]

 Strona 1  Następna strona »