Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Jan Kubica"

Projektowanie konstrukcji murowych uwagi dotyczące niepewności modelu obliczeniowego i innych czynników wpływających na poziom bezpieczeństwa konstrukcji


  WPolsce już od końca lat 80. ubiegłego wieku konstrukcje murowe projektuje się z wykorzystaniem norm opartych na metodzie stanów granicznych. Pierwszymi tego typu były: PN-87/B-03002 dotycząca projektowania murów niezbrojonych oraz PN-89/B-03340 obejmująca problematykę związaną z projektowaniem murowych konstrukcji zespolonych, czyli głównie murowo-betonowych oraz murowo-żelbetowych. Przygotowując w 1999 r. nowelizację tych norm, oparto się na projekcie murowej normy europejskiej ENV 1996-1-1:1995 Eurokod 6. Jednak wówczas z przyczyn formalnych nie można było ustanowić jednej murowej normy pomostowej, która tak jak Eurokod 6, obejmowałaby tematykę projektowania murów niezbrojonych i zbrojonych oraz zespolonych. W efekcie opracowano dwie, uzupełniające się normy, czyli PN-B-03002:1999 dotyczącą murowych konstrukcji niezbrojonych oraz PN-B-03340:1999 obejmującą zagadnienia projektowania murowych konstrukcji zbrojonych i zespolonych. Wtoku dalszych prac, po ukazaniu się w listopadzie 2005 r. zmienionej wersji Eurokodu 6, przystąpiono do opracowania i wdrożenia do stosowania w praktyce projektowej, ostatniej, przed wprowadzeniem polskiej wersji normy europejskiej, normy pomostowej, tym razem już jako pojedynczej, obejmującej pełną tematykę zawartą w Eurokodzie 6, czyli mury niezbrojone oraz zbrojone i zespolone. Stało się to w 2007 r., gdy weszła do stosowania PN-B-03002:2007. Natomiast od marca 2010 r. została wprowadzona PN-EN 1996:2010, polska wersja Eurokodu 6, obejmująca wszystkie jego części składowe oraz zawierająca Załączniki Krajowe. Warto podkreślić, że chociaż w ciągu ostatnich 16 lat normy dotyczące projektowania konstrukcji murowych ulegały dość znacznym modyfikacjom, to metoda stanów granicznych jest już obecna od wprowadzenia norm PN-87/B-03002 oraz PN-89/B-03340. Zgodnie z zasadąogólnąmetody stanów granicznych (SG) sumaryczny poziom bezpieczeństwa konstrukcji (dawnyglobalnywspółczynnik [...]

Obliczanie murowych ścian usztywniających ze względu na pionowe przemieszczenia podłoża

Czytaj za darmo! »

Obliczanie ścian usztywniających w budynkach, w tym także ścian murowanych stanowiących wypełnienie szkieletowe ustroju nośnego, polega na analizie ich nośności ze względu na poziome obciążenia wiatrem ("Materiały Budowlane" nr 5/2006), a także, jeżeli zachodzi taka konieczność, ze względu na siły ścinające wywołane pionowymi deformacjami podłoża gruntowego. Analiza ścian usztywniającyc[...]

Błędy projektowe przyczyną uszkodzeń żelbetowego osadnika zgorzeliny DOI:10.15199/33.2015.09.23


  W artykule przedstawiono problemy związane z użytkowaniempodziemnego żelbetowego osadnika zgorzeliny, służącego do oczyszczaniawody produkcyjnej w procesie ciągłego odlewania stali. Już po kilku tygodniach od pierwszego napełnienia zbiornika zaobserwowano liczne zarysowania jego powierzchni. Naprawy uszczelniające wykonane zaledwie po roku użytkowania konstrukcji okazały się nieskuteczne. Uszkodzenia zwiększały się, a stan techniczny obiektu szybko się pogarszał. Szczegółowa analiza dokumentacji obiektu pozwoliła na określenie przyczyn zaistniałej sytuacji i zalecenie odpowiednich środków naprawczych wraz z technologią ich wbudowania. Słowa kluczowe: żelbetowy zbiornik, rysy, błędy projektowe.Omawiany osadnik zgorzeliny stanowi jeden z głównych elementów konstrukcyjnych wymaganych w linii technologicznej ciągłego odlewania stali (COS) i służy do oczyszczania wody wykorzystywanej w tym procesie produkcyjnym. Osadnik wybudowano na przełomie lat 2005/2006, a w październiku 2006 r. został oddany do eksploatacji. Jest to żelbetowy podziemny zbiornik składający się z zewnętrznego płaszcza i konstrukcjiwewnętrznych - zbiornika właściwego, stropów i pomostów pośrednich, a także stalowych schodów i elementów zabezpieczających. Płaszcz zewnętrzny osadnika średnicy 18,00mwświetle i głębokości 15,35 m wykonano metodą ściany szczelinowej, której grubość wynosi 0,60 m.Wewnątrz osadnika niecentrycznie wykonano zbiornik właściwy o wewnętrznej średnicy 14,00 m do głębokości 11,75m, a następnie do głębokości 14,75m uformowano w postaci leja, którego najmniejsza średnica wynosi 8,00 m. Ściany zbiornika właściwego mają grubość 0,40 m od stronywewnętrznej i 0,35mod strony zewnętrznej (na styku ze ścianą szczelinową). Cały osadnik przekryty jest płytą stropową grubości 0,60 m monolitycznie połączo[...]

 Strona 1