Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Bogumiła Górska"

Reakcja na ogień autoklawizowanego betonu komórkowego - metodyka badań i ocena


  Wprowadzona do zbioru Polskich Norm norma PN-EN 771-4 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego [1] stanowiła m. in., że elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego podlegają wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień i nakładała na producenta takich wyrobów obowiązek wystawiania deklaracji dotyczącej ich klasyfikacji w tym zakresie. Aktualnie norma ta jest zastąpiona przez PN-EN 771-4:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego (oryg.) [2]. W normie PN-EN 771-4:2011 nie zostały zmienione wymagania dotyczące deklaracji producenta odnośnie klasyfikacji w zakresie reakcji na ogień. Norma PN-EN 771-4 przewiduje, że w odniesieniu do elementów zawierających ≤ 1,0% jednolicie rozmieszczonych związków organicznych można deklarować Euroklasę ogniową A1 - tzn., że są to wyroby niepalne - bez konieczności badania reakcji tych wyrobów na ogień. Wystarczy oznaczyć w nich zawartość związków organicznych w celu potwierdzenia, że nie przekracza ona 1%. Natomiast elementy murowe zawierające > 1,0% jednolicie rozmieszczonych składników organicznych powinny być klasyfikowane zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynku - Część I: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień [3]. Dla takich wyrobów producent może zadeklarować odpowiednią klasę reakcji na ogień dopiero po uprzednim przeprowadzeniu dodatkowych badań według norm powołanych w PN-EN 13501-1+A1:2010 [3]. W tym miejscu należy poinformować, że w PN-EN 774-1:2004 [1] - jak również w PN-EN 774-1:2011 [2] - nie powołano żadnej normy ani procedury badawczej dotyczącej oznaczania zawartości materiałów organicznych w wyrobach z autoklawizowanego betonu komórkowego. Przegląd norm polskich i europejskich, dotyczących metody ilościo[...]

Autoklawizowany beton komórkowy - ekologiczny materiał budowlany


  Współczesne technologie wytwarzania autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) są bezodpadowe, charakteryzują sięmałymzużyciemsurowców oraz energii w stosunku do wytwarzania innych materiałów budowlanych [Zapotoczna-Sytek G., Małolepszy J., Zrównoważony rozwój a proces wytwarzania i stosowania betonu komórkowego, Dni Betonu - tradycja i nowoczesność, Wyd. Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków, 2008]. W procesie wytwarzania betonu komórkowego nie wydzielają się substancje szkodliwe dla organizmów żywych i środowiska naturalnego. Wyroby z ABK są niepalne, charakteryzują się relatywnie korzystną wytrzymałością przy małej gęstości i dobrej izolacyjności cieplnej, a tym samym wpływają na oszczędność energii potrzebnej na ogrzewanie obiektów, przy zapewnieniu w nich zdrowego mikroklimatu [Zapotoczna-Sytek G., Autoklawizowany beton komórkowy (ABK) a środowisko naturalne. ICiMB: Energia i Środowisko w TechnologiachMateriałów Budowlanych, Ceramicznych, Szklarskich i Ogniotrwałych, Duda J., Szamałek K. (red.). Warszawa-Opole, 2010]. Wostatnimokresie zaczęły się pojawiać opinie, że autoklawizowany beton komórkowy może być materiałem niebezpiecznym dla zdrowia człowieka i naturalnego środowiska ze względu namożliwość wymywania ciężkichmetali oraz jonów siarczanowych. Wskazuje się również na podwyższenie stężenia pierwiastków promieniotwórczych. Opinie te powstają przede wszystkim w środowisku producentów innych materiałów budowlanych. Aby wyjaśnić ten problem, przeprowadzono wiele badań dotyczących oddziaływania ABK na środowisko naturalne [Zapotoczna- Sytek G., Górska B., Michalik A., Gębarowski P., Małolepszy J., Badania autoklawizowanego betonu komórkowego w aspekcie oddziaływania na środowisko. Sprawozdanie ICiMB Oddział Betonów - CEBET w Warszawie, 2010]. Przedmiotem badań był autoklawizowany beton komórkowy produkowany w Polsce wg różnych technologii (popiołowych i piaskowych) i różnych wariantów rece[...]

 Strona 1