Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"IGNACY WIERSZYŁŁOWSKI"

Wpływ obróbki kriogenicznej na procesy wydzieleniowe z przesyconych roztworów stałych na przykładzie martenzytu stali narzędziowej i przesyconego roztworu stałego stopu Al4,7%Cu

Czytaj za darmo! »

Obróbka kriogeniczna (OK) lub niskotemperaturowa obróbka kriogeniczna w -196°C (NOK) po hartowaniu jest jedną z metod uzyskiwania optymalnych właściwości narzędzi, części maszyn i przedmiotów powszechnego użytku. Obróbka kriogeniczna jest też stosowana do zwiększenia stabilności wymiarów przyrządów pomiarowych, trwałości elektrod do zgrzewania oraz poprawy jakości dźwięku instrumentów muzycznych [1÷4]. Obróbka ta wykorzystuje zjawisko skurczu materiałów podczas obniżania temperatury. Efekt ten jest tym większy, im wydzielona wskutek niego energia swobodna jest większa [3, 4]. Dlatego na przemiany zachodzące podczas NOK wpływa stopień zdefektowania materiału przed NOK. Procesy hartowania i przesycania są podobne, gdyż obróbce cieplnej poddawane są przesycone roztwory stałe. Różnią się tym, że martenzyt jest przesyconym roztworem niemetalicznego C w żelazie α, powstałym z austenitu wskutek przechłodzenia podczas hartowania, a przesycony roztwór stały w stopach Al-Cu nie ulega przemianie nawet podczas bardzo szybkiego chłodzenia, przesycającym pierwiastkiem jest miedź. Oba roztwory są roztworami odbiegającymi od stanu równowagi, przesyconymi wskutek chłodzenia. Celem pracy była analiza wpływu NOK na przemiany zachodzące podczas procesów odpuszczania i starzenia i ich wpływ na właściwości użytkowe. Do badań wybrano stal NC11LV stosowaną na narzędzia zużywające się wskutek ścierania, w której zachodzące podczas odpuszczania procesy wydzieleniowe, powodujące wzrost twardości, odgrywają decydującą rolę, oraz stop Al-4,7% Cu stosowany również wtedy, gdy w wyniku starzenia uzyskuje się wysoką (jak na ten stop) twardość. Metodyka bada ń Pierwszą partię próbek ze stali NC11LV, której skład podano w tabeli 1, austenityzowano przez 30 minut w temperaturze 1030°C, hartowano w oleju, poddano niskotemperaturowej obróbce kriogenicznej (NOK ) i odpuszczano. Schemat NOK (dla stali i stopu Al) bez kontaktu próbek z ciekłym azotem przedst[...]

 Strona 1