Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Adrian K. Antosik"

Effect of the dye amount on physical properties of silicone pressure sensitive adhesives Wpływ ilości barwnika na fizyczne właściwości silikonowych klejów samoprzylepnych DOI:10.15199/62.2015.1.3


  Luconyl green 9360 dye was added to a com. Si pressuresensitive adhesives cured then with dichlorobenzyl peroxide on Si paper or steel substrates. The adhesive layers were studied for tack, cohesion and adhesion by std. methods. The dye addn. resulted in decreasing cohesion and adhesion to steel but also is increasing adhesion to the Si paper. Przedstawiono wyniki badań wpływu ilości barwnika Luconyl green 9360 na wybrane komercyjnie samoprzylepne kleje silikonowe. Zbadano odpowiednio wpływ dodatku 0,5-4% mas. barwnika Luconyl green 9360 na właściwości klejów. Zwiększanie stężenia barwnika powodowało pogorszenie kohezji i adhezji oraz wzrost lepkości w czasie. Dodatek zielonego barwnika był niezbędny w celu zastosowania powleczonego samoprzylepnego kleju silikonowego do łączenia dehezyjnych materiałów charakteryzujących się niską energią powierzchniową. W porównaniu z nieusieciowanymi klejami samoprzylepnymi (PSA) kleje usieciowane wykazują większą kohezję przy jednoczesnym zmniejszeniu adhezji i kleistości (tack). Właściwości fizykomechaniczne i mechaniczne, takie jak kleistość, kohezja oraz adhezja PSA zależą w dużej mierze od rodzaju i stężenia zastosowanego związku sieciującego1, 2). PSA są stosowane do łączenia ze sobą trudno sklejalnych materiałów, takich jak szkło, tworzywa sztuczne, drewno, metal, papier lub skóra. Charakte[...]

Wpływ proszku miedziowego na właściwości akrylanowych klejów samoprzylepnych DOI:10.15199/62.2017.10.11


  Kleje PSA to niemetaliczne substancje używane do łączenia różnych materiałów. Są definiowane jako kleje, które w stanie suchym zachowują właściwości klejące. Jednymi z najbardziej znanych PSA są kleje akrylanowe1-3). Rozpuszczalnikowe akrylanowe kleje samoprzylepne są wytwarzane przez polimeryzację rodnikową szerokiego wachlarza monomerów akrylanowych i metakrylanowych w rozpuszczalniku organicznym w obecności termicznego inicjatora rodnikowego, takiego jak nadtlenki organiczne lub związki azowe. Rozpuszczalnikowe akrylanowe PSA charakteryzują się dobrymi właściwościami starzeniowymi, wysoką odpornością na podwyższoną temperaturę i plastyfikatory oraz transparentnością. Cechuje je również świetna równowaga pomiędzy adhezją a kohezją oraz doskonała odporność na wodę. Niższy poziom adhezji do niepolarnych poliolefin spowodowany jest stosunkowo dużą Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Adrian K. Antosik*, Karolina Mozelewska Effect of copper powder on properties of an acrylic pressure-sensitive adhesives Wpływ proszku miedziowego na właściwości akrylanowych klejów samoprzylepnych DOI: 10.15199/62.2017.10.11 Mgr inż. Karolina MOZELEWSKA w roku 2017 ukończyła studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemic[...]

Kleje samoprzylepne sieciowane UV zawierające nienasycony fotoinicjator na bazie benzofenonu DOI:10.15199/62.2018.9.28


  Kleje samoprzylepne są substancjami lepnymi, które po oddzieleniu rozpuszczalnika (w stanie suchym) przylegają do powierzchni pod wpływem niewielkiego nacisku w temperaturze pokojowej. Powinny one także zachowywać równowagę między kohezją (wytrzymałością wewnętrzną warstwy klejowej) i adhezją (siłą przyczepności do danej powierzchni)1). Zasadniczym parametrem dotyczącym właściwości klejów samoprzylepnych jest także natychmiastowa przyczepność do podłoża, bez konieczności aktywacji (np. przez zastosowanie rozpuszczalnika lub ciepła) 2). Oprócz tych właściwości kleje samoprzylepne wysokiej jakości charakteryzują się odpornością na działanie wilgoci, temperatury i światła oraz stałością właściwości użytkowych podczas aplikacji3, 4). Część doświadczalna Materiały D[...]

Effects of nanofillers on hardness and adhesion of urethane acrylates coatings Wpływ nanocząstek na twardość i adhezję powłok uretanoakrylanowych DOI:10.15199/62.2016.6.11


  Four nanoparticles-contg. coatings were prepd., UV cured and studied for hardness and adhesion. After addn. of nanoparticles, the hardness of the coatings increased under low UV radn. intensity (10 mW/cm2) and decreased under high UV radn. intensity (0.6 W/cm2). Przeprowadzono badania lakierów na bazie uretanoakrylanów z różnymi nanocząstkami w celu poprawy jakości fotoutwardzonych powłok. Wszystkie próbki utwardzono lampami UV, przy różniących się znacznie czasach naświetlania, dawkach i natężenia promieniowania. Wszystkie te parametry znacząco wpływają na twardość i adhezję lakierów fotoutwardzalnych. Na podstawie wyników badań doświadczalnych określono warunki zastosowania komercyjnych nanocząstek oraz natężenia promieniowania w celu otrzymania uretanoakrylanowych powłok o wysokiej twardości i adhezji. Fotoutwardzalne powłoki stanowią atrakcyjną pod względem technologicznym grupę produktów do szerokiej gamy zastosowań przemysłowych1, 2). Rozwijają się one bardzo szybko i są szeroko stosowane w przemyśle lakierniczym, a stało się to głównie za sprawą wymagań wysokiej jakości i większej świadomości ochrony środowiska3). Technologia fotoutwardzania pozwala bardzo szybko i skutecznie przekształcić ciekłą żywicę w postać stałego polimeru w temperaturze otoczenia i bez użycia rozpuszczalników4, 5). Fotoutwardzalne bezrozpuszczalnik[...]

Effect of the kaolin nanoparticles on physical properties of silicone pressure-sensitive adhesives Wpływ nanocząstek kaolinu na fizyczne właściwości silikonowych klejów samoprzylepnych DOI:10.15199/62.2016.7.7


  Kaolin nanoparticles were added (1-7% by mass) as fillers to 2 com. Si-org. adhesives poured then onto a polyester film, cured with (Cl2C6H3COO)2 and studied for tackiness and adhesion by std. methods. The increase in the filler content resulted in decreasing the adhesion and tackiness of the adhesives. Otrzymano silikonowe kleje samoprzylepne z dodatkiem nanocząstek kaolinu. Przedstawiono wyniki badań wpływu stężenia nanocząstek kaolinu na wybrane komercyjne samoprzylepne kleje silikonowe. Zbadano odpowiednio wpływ dodatku 1, 3, 5 i 7% mas. kaolinu w odniesieniu do zawartości polimeru kleju silikonowego. Według międzynarodowych norm AFERA zbadano podstawowe właściwości modyfikowanych klejów samoprzylepnych, takie jak adhezja, kohezja i kleistość. Zwiększanie stężenia napełniacza powodowało pogorszenie kohezji i adhezji oraz wzrost lepkości kleju w czasie. Kleje samoprzylepne (PSA) to grupa klejów na bazie wielkocząsteczkowych polimerów, cechujących się dobrą (spełniającą wymogi przemysłowe) adhezją oraz kohezją. Podstawową różnicą pomiędzy PSA a innymi rodzajami klejów są niezmienne właściwości klejące w szerokim zakresie temperaturowym w czasie użytkowania, doskonała odporność na starzenie oraz stały poziom wytrzymałości na odrywanie1-3). W porównaniu z nieusieciowanymi PSA, kleje usieciowane wykazują większą kohezję przy jednoczesnym zmniejszeniu adhezji i kleistości (tack). Właściwości fizykomechaniczne i mechaniczne, takie jak kleistość, kohezja oraz adhezja PSA zależą w duż[...]

Wpływ związku sieciującego na skurcz samoprzylepnych klejów silikonowych DOI:10.15199/62.2017.9.30


  Zjawisko skurczu jest rozumiane jako zmniejszenie wymiarów filmu klejowego w stosunku do wymiarów pierwotnych i w przypadku samoprzylepnych klejów jest ściśle związane z procesem sieciowania oraz wpływem związku sieciującego na badany klej. Obok adhezji, kleistości (właściwości klejące) i kohezji (właściwości mechaniczne) skurcz jest jedną z najważniejszych właściwości charakteryzujących kleje samoprzylepne. Jest on bardzo ważny pod względem produkcyjnym przy otrzymywaniu np. dekoracyjnych banerów czy folii samoprzylepnych, gdzie usieciowany klej samoprzylepny, a tym samym jego skurcz może oddziaływać na powierzchnię materiału samoprzylepnego i tworzyć deformacje. W przypadku klejów samoprzylepnych (PSA) akceptowalny skurcz kleju samoprzylepnego nie może być większy niż 0,5%. Skurcz jest ważnym kryterium oceny odporności na starzenie materiałów samoprzylepnych. Jest on zjawiskiem zależnym od czasu oraz parametrem stabilności samoprzylepnych filmów klejowych1-4). Silikonowe kleje samoprzylepne (Si-PSA) były początkowo opracowane na bazie klejów rozpuszczalnikowych. W 1956 r. zostały opisane w patencie Dextera jako mieszanina żywicy silikonowej i polimeru silikonowego otrzymana wskutek usunięc[...]

Wpływ czasu naświetlania lampą LED na właściwości mechaniczne wypełnień stomatologicznych DOI:10.15199/62.2018.7.18


  Początki wypełnień stomatologicznych odnotowuje się w starożytnym Rzymie, gdzie do wypełnienia ubytków stosowany był ołów. Przez wiele lat oprócz niego stosowano również złoto, różne cementy i amalgamat. W II połowie XX w. jako wypełnienia stomatologiczne wprowadzono kompozyty. Materiały te składały się z matrycy polimerowej, wypełniacza oraz związków utwardzających. Cechowała je złożona mikrostruktura. Żywica stosowana jako osnowa polimerowa w kompozytach przeznaczonych na stałe wypełnienia stomatologiczne powinna charakteryzować się dobrymi właściwościami mechanicznymi i małą ścieralnością. Drugim ważnymi czynnikiem decydującym o mechanicznych właściwościach kompozytów jest rodzaj, ilość i postać wypełniacza1-3). Ze względu na sposób utwardzania, materiały kompozytowe do wypełnień stomatologicznych można podzielić na utwardzalne chemicznie oraz światłoutwardzalne. Utwardzanie obecnie używanych w stomatologii materiałów kompozytowych następuje po naświetleniu skupioną wiązką światła o długości fali potrzebnej do zainicjowania reakcji utwardzania. W ma[...]

Palność wybranych silikonowych klejów samoprzylepnych DOI:10.15199/62.2018.7.23


  Silikonowe kleje samoprzylepne (Si-PSA) to grupa klejów na bazie wielkocząsteczkowych polimerów, charakteryzująca siędobrą adhezją, kohezją i kleistością oraz spełniająca wymogi przemysłowe. Cechuje je doskonała adhezja do materiałów dehezyjnych o niskiej energii powierzchniowej oraz dobre właściwości użytkowe w podwyższonych temperaturach. Wykazują one dużą elastyczność, małe napięcie powierzchniowe, doskonałą stabilność termiczną oraz transparentność dla promieniowania UV oraz dużą odporność chemiczną i na warunki atmosferyczne. Kleje Si-PSA są używane do specjalnych zastosowań1-3). Samoprzylepne kleje (w tym Si-PSA) wchodzą w skład tworzyw polimerowych zaliczanych do najbardziej rozpowszechnionych materiałów syntetycznych i znajdują wszechstronne zastosowanie zarówno w przemyśle, jak i w gospodarstwie domowym. Niejednokrotnie "wąskim gardłem" dla zastosowań klejów jest ich palność, będąca wypadkową kilku cech związanych z właściwościami dymotwórczymi i termokinetycznymi, które to właściwości przekładają się bezpośrednio na możliwość zastosowania materiałów. Materiały samoprzylepne, zwłaszcza na bazie polimerów węglowych, są często modyfikowane pod względem ogniochronności, przy czym szczególną uwagę kładzie się na takie właściwości użytkowe, jak adhezja, kohezja oraz kleistość4-6). W pracy opisano palność wybranych samoprzylepnych klejów silikonowych. Kryterium doboru do badań palności Si-PSA były najlepsze właściwości użytkowe (adhezja, kohezja, kleistość) kompozycji określone na podstawie wcześniejszych badań1-3). Dla tych próbek określono term[...]

 Strona 1