Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bartosz Hekner"

Materiały kompozytowe o osnowie stopu aluminium umacniane pianami ceramicznymi DOI:10.15199/28.2015.5.3


  W artykule przedstawiono proces wytwarzania nowych materiałów kompozytowych na osnowie aluminium, w których zbrojenie stanowiły pianki z porami otwartymi wykonane z tlenku glinu, węgla szklistego oraz tlenku glinu pokrytego węglem szklistym. Pianki były poddane infiltracji ciśnieniowej ciekłym stopem aluminium. Przedstawiona metoda otrzymywania kompozytu eliminuje typowe problemy występujące podczas wytwarzania kompozytów z osnową metalową i cząstkami ceramicznymi, takie jak: sedymentacja, aglomeracja i niejednorodność rozmieszczenia cząstek. Mikrostrukturę pianek i wytworzonych kompozytów scharakteryzowano za pomocą SEM, potwierdzając skuteczność przyjętej procedury. Ponadto przedstawiono możliwe zdefektowanie struktury kompozytu występujące w przypadku niewłaściwego doboru parametrów procesu technologicznego. Słowa kluczowe: piany ceramiczne, węgiel szklisty, kompozyty metalowe.1. WPROWADZENIE Kompozyty z osnowa aluminiową i zdyspergowaną fazą ceramiczną w postaci cząstek lub włókien krótkich należą do grupy zaawansowanych materiałów, szczególnie rozwijającej się w ostatnich dekadach [1÷3]. Jednak wytwarzanie z nich gotowych wyrobów w warunkach przemysłowych wiąże się m.in. z takimi efektami jak tworzenie skupisk fazy zbrojącej (klasterów) i segregacją zbrojenia w skali makro i mikro, co generuje defekty i nie gwarantuje homogenicznej struktury i oczekiwanych właściwości produktu finalnego. Nowym rozwiązaniem jakie pojawiło się w technologii kompozytów jest zastosowanie materiału fazy zbrojącej nie w postaci cząstek, ale w postaci ciągłej struktury 3D, będącej sztywną pianką o porach otwartych, tzw. preformy, którą poddaje się infiltracji ciekłym metalem [5, 6]. Przy zapewnieniu odpowiednich parametrów procesu zaletą takiego rozwiązania jest zachowanie w kompozycie ukonstytuowanego wcześniej, podczas wytwarzania pianki, rozmieszczenia fazy zbrojącej. Jednak podstawowym warunkiem jest dostępność pianki o zwartej i wytrzymałej strukt[...]

 Strona 1