Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"jUstyna ISKIERKA"

Rudy hematytowe i magnetytowe w mieszance spiekalniczej a wydajność procesu spiekania


  Artykuł przedstawia charakterystykę i źródło dostaw rud żelaza. Opisany jest wpływ udziału rud hematytowych i magnetytowych w mieszance spiekalniczej na wydajność taśmy spiekalniczej [1]. The article presents the characteristics and sources of supply of iron ores. The influence of the share of hematite and magnetite ores in the sintering mix on the performance of the sinter strand is described [1]. Słowa kluczowe: rudy żelaza, spiekanie, mieszanka spiekalnicza Key words: iron ores, sintering, sinter mixture Rys. 1. Zawartość żelaza w aglorudach dostarczanych do huty ArcelorMittal (DG) [1] Fig .1. The iron content in hematite ores supplied to steel mill ArcelorMittal (DG) [1] 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 765 dach natomiast waha się od 50 do 70 % mas. Magnetyt jest minerałem stosunkowo odpornym na wietrzenie. Przy mechanicznym wietrzeniu skał przechodzi do złóż okruchowych, tworząc piaski magnetytowe, mające techniczne znaczenie jedynie przy większym nagromadzeniu [6, 7]. Zaletą magnetytów jest nieznaczna zawartość fosforu i siarki oraz własności magnetyczne, dzięki czemu można je łatwo wzbogacać. Większość złóż magnetytów zawiera skałę płonną o dość dużej ilości CaO i MgO, wskutek czego przy przerobie zmniej- sza się ilość topnika. Główną wadą magnetytów jest mała porowatość, a zatem mała redukcyjność [6, 8]. Rudy magnetytowe wprowadzane do proce- su spiekania stosowane są przeważnie w postaci koncentratów, zazwyczaj o uziarnieniu poniżej 0,1 mm. Ponieważ koncentraty rud żelaza otrzymuje się w wyniku wzbogacania w słabym polu magnetycz- nym[...]

 Strona 1