Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Marek Hryniewicz"

Wyznaczenie znormalizowanej krzywej plonowania rożnika przerośniętego (Silphium perfoliatum) względem dawki azotu DOI:10.15199/62.2019.7.9


  Rożnik przerośnięty (Silphium perfoliatum) jest cenną byliną, która nadaje się na paszę, jako roślina miododajna, energetyczna oraz mogąca służyć do rekultywacji terenów zdegradowanych1). Wartość jego plonu zależy od dawek nawożenia azotem2). Celem pracy było określenie równania plonu znormalizowanego rożnika przerośniętego w zależności od dawek nawożenia azotem. Równanie plonu znormalizowanego zostanie wykorzystane w dalszych pracach, w rozważaniach z udziałem logiki rozmytej (jeden z działów sztucznej inteligencji) w celu zbudowania bardziej złożonego modelu prognozowania plonów z uwzględnieniem innych czynników wpływających na plony. Normalizacja równania pozwoli na analizę danych w przedziale3) [0, 1], który jest najbardziej przydatny podczas rozważania zagadnień związanych z logiką rozmytą. Równanie plonu znormalizowanego będzie również przydatne do obliczeń symulacyjnych plonu rożnika rosnącego w różnych warunkach siedliskowych i dla różnych dawek azotu. Wiedząc jaki jest plon rożnika i stosowana dawka nawozu w danej lokalizacji oraz korzystając z równania znormalizowa[...]

Ciśnieniowa aglomeracja stałego paliwa kompozytowego DOI:10.15199/62.2017.9.6


  W Polsce węgiel kamienny jest nadal jednym z najważniejszych energetycznych surowców naturalnych. Wykorzystuje się go m.in. do produkcji energii elektrycznej, materiałów budowlanych, w hutnictwie oraz w energetyce rozproszonej do ogrzewania domów. Około 25% ilości wydobywanego węgla stanowią miały, których wykorzystanie poza energetyką przemysłową ma charakter ograniczony. Aktualnym problemem jest też zagrożenie spowodowane niewłaściwym sposobem spalania węgla, co w konsekwencji powoduje powstawanie "smogu". W celu ograniczenia niskiej emisji konieczna jest szybka zamiana dotychczasowych pieców i kotłów o spa-laniu dolnym na nowoczesne kotły węglowe o kontrolowanym spalaniu górnym. Wymagają one paliwa o określonej granulacji (8-25 mm), niskiej zawartości popiołu (poniżej 10%), wysokim cieple spalania (powyżej 24 MJ/kg), ograniczonej emisji pyłu, niskiej spiekalności (liczba Rogi poniżej 15) oraz niskiej wilgotności (poniżej 5%). Już dziś na polskim rynku węglowym występuje problem z kupnem tzw. "eko-groszku", który spełnia te wymagania. Będzie się on pogłębiał z czasem wobec wprowadzenia w życie ustawy o dopuszczeniu do eksploatacji kotłów piątej generacji oraz wymogów jakościowych wobec paliwa. Realizowane w AGH Kraków prace badawcze zmierzają do opracowania technologii wytwarzania kompozytowego paliwa stałego o wysokich walorach użytkowych1-5). Takie paliwo stałe uzyskane na bazie węgla kamiennego lub brunatnego charakteryzuje się m.in. odpowiednio dobranym składem granulometrycznym, niską wilgotnością, wysoką wytrzymałością mechaniczną, spalaniem bezdymnym, niską emisją pyłów, wysokim ciepłem spalania, niską popielnością oraz niską spiekalnością. Można otrzymać je z miału węgla kamiennego (nawet o dużej spiekalności, liczba Rogi powyżej15), węgla brunatnego, węgla drzewnego i różnego rodzaju dodatków, w tym biomasy, które kształtują ich walory użytkowe. Ten rodzaj paliwa wytwarzany będzie z wykorzystaniem granulacji ciśnieniow[...]

Granulacja dwustopniowa nawozów mineralnych DOI:10.15199/62.2017.9.10


  Średnioroczna produkcja nawozów mineralnych w latach 2010-2012 w Polsce wyniosła ponad 1,9 mln t1), co czyniło nasz kraj drugim wytwórcą tego produktu w Unii Europejskiej. Racjonalne zastosowanie nawozów mineralnych wiąże się z koniecznością ich scalenia poprzez granulację nawarstwiającą lub ciśnieniową2, 3). W jej wyniku otrzymuje się granule, wypraski lub brykiety. Celem granulacji, będącej jednym z ostatnich etapów wytwarzania nawozów mineralnych, jest nadanie im korzystnych właściwości użytkowych, ułatwiających przechowywanie i stosowanie, a także nadających tym produktom odpowiednie właściwości agrochemiczne4). Do granulacji ciśnieniowej materiałów drobnoziarnistych bardzo często stosuje się prasy walcowe wyposażone w pierścienie formujące o różnej geometrii powierzchni roboczych. Decyduje ona o kształcie brykietu lub wypraski. Ze względu na to, że istotną cechą produktu jest jego skład granulometryczny, scalony materiał poddaje się rozdrobnieniu, a następnie wyodrębnia się odpowiednie klasy ziarnowe. W Katedrze Systemów Wytwarzania AGH przeprowadzono badania mające na celu opracowanie technologii produkcji granulatu z nawo-zów mineralnych przy zastosowaniu pras walcowych. Wyposażono je w pierścienie formujące umożliwiające uzyskanie płaskich wyprasek. Mając na uwadze potrzebę wyznaczenia kosztów aglomeracji, na podstawie otrzymanych wyników badań wyznaczono wartość jednostkowego zapotrzebowania na energię na realizację procesu scalania nawozów mineralnych. Przedstawiono również koncepcję linii technologicznej do granulacji dwustopniowej badanych materiałów. Część doświadczalna Materiał Dostarczone przez zleceniodawcę wielo[...]

Badania porównawcze brykietowania w nowych asymetrycznych układach zagęszczania pras walcowych DOI:10.15199/62.2018.8.25


  Brykietowanie w prasach walcowych należy do skutecznej i wydajnej metody aglomeracji ciśnieniowej stosowanej do różnych materiałów drobnoziarnistych. Pozytywne efekty tego procesu zostają osiągnięte, gdy brykiety posiadają żądaną jakość uzyskaną przy wymaganej wydajności urządzenia i jednostkowych kosztach wytworzenia produktu. Decydują o tym m.in. właściwości ośrodka sypkiego, sposób jego przygotowania do zagęszczania i scalania, konstrukcja prasy i jej konfiguracja oraz parametry procesu aglomeracji1-3). Potrzeba celowej aglomeracji nowych materiałów o różnej podatności na zagęszczanie i na scalanie4-14), konieczność uzyskania wyższych nacisków jednostkowych, równomiernej gęstości oraz odpowiedniej jakości i trwałości produktu jak również ograniczenia wynikające z możliwości użycia niektórych lepiszczy wymagają doboru odpowiedniej konfiguracji układu zagęszczania prasy walcowej, jego geometrycznych cech konstrukcyjnych oraz kształtu wgłębień formujących. Układ taki stanowią te elementy brykieciarki, które mają bezpośredni kontakt z zagęszczanym materiałem, tzn. narzędzia formujące, uszczelnienia strefy aglomeracji oraz zasilacz (podajnik) nadawy1, 2). Ważnym elementem tej konfiguracji, określającym możliwości stosowania i eksploatacji pras walcowych, są ich narzędzia formujące. Ukształtowanie ich powierzchni roboczej, tzn. rodzaj, wielkość oraz kształt wgłębień, sposób ich rozmieszczenia, wybór odpowiedniego tworzywa konstrukcyjnego i metod jego obróbki, a także technika wykonywania wgłębień w istotnym stopniu decydują o dalszej eksploatacji i trwałości zarówno samych narzędzi formujących, jak i prasy. 1364 97/8(2018) Dr hab. inż. Marek HRYNIEWICZ, prof. AGH, w roku 1972 ukończył studia na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W 1979 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1998 r. stopień doktora habilitowanego na tym samym wydziale. Jest pro[...]

Agglomeration of fine-grained materials in roll presses with asymmetrical compaction unit Brykietowanie materiałów drobnoziarnistych w prasach walcowych z niesymetrycznym układem zagęszczania DOI:10.15199/62.2015.12.27


  Przedstawiono syntezę wyników badań własnych procesu brykietowania wybranych materiałów drobnoziarnistych w prasie walcowej z różnymi konfiguracjami niesymetrycznego układu zagęszczania. Stwierdzono, że tego typu układ umożliwia brykietowanie w sposób ciągły materiałów trudnych do aglomeracji ciśnieniowej. Zaprezentowano także nowe rozwiązania konstrukcji brykieciarek wyposażonych w niesymetryczny układ zagęszczania. Do brykietowania materiałów drobnoziarnistych używa się pras stemplowych, ślimakowych i walcowych oraz granulatorów ciśnieniowych. Z przyczyn technicznych i ekonomicznych dużym zainteresowaniem cieszą się prasy walcowe1, 2). Decydują o tym ich zalety, takie jak ciągły charakter pracy, możliwość uzyskania dużej wydajności, mniejsze zapotrzebowanie na energię oraz dłuższa żywotność elementów formujących w porównaniu z innymi brykieciarkami. Pierwszych pras walcowych używano do brykietowania miałów węglowych. Obecnie brykietuje się za ich pomocą różne materiały pyliste oraz drobnoziarniste m.in. w górnictwie, hutnictwie, przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i spożywczym. Coraz częściej stosuje się je też w celu przygotowania do utylizacji drobnoziarnistych odpadów poprodukcyjnych. Podstawowym zespołem roboczym prasy walcowej jest układ zagęszczania. Ma on istotny wpływ na efekty procesu ciśnieniowej aglomeracji materiału. Układ ten składa się z podajnika oraz walców formujących. W zależności od właściwości materiału poddawanego brykietowaniu używa się zasilacza grawitacyjnego lub ślimakowego. Prasy z reguły mają 2 walce robocze, usytuowane poziomo, na które nałożone są pierścienie z odpowiednio wyprofilowanymi wgłębieniami. Mogą one być gładkie i wtedy służą do zagęszczania materiału. W brykieciarkach o małej wydajności stosuje się także pionowy układ walców. Istotne znaczenie ma kształt powierzchni formującej pierścieni. Wpływa on na przebieg i efekty procesu aglomeracji materiału sypkiego. W większości przypadk[...]

Brykietowanie paliw stałych w prasie walcowej DOI:10.15199/62.2017.9.5


  Pierwszych pras walcowych używano do scalania miału węglowego. Największy rozwój brykietowania tego paliwa przypadł na I połowę XX w. W tym okresie w niektórych krajach brykiety stanowiły nawet 25% ogólnej produkcji węgla1). Począwszy od lat sześćdziesiątych XX w. malała liczba czynnych brykietowni. Decydowały o tym przyczyny ekologiczne i ekonomiczne. Zwrócono m.in. uwagę na szkodliwe oddziaływanie na środowisko naturalne paku, który był stosowany wtedy powszechnie jako lepiszcze w procesie brykietowania miału węglowego. Niekorzystne dla brykietowania było również to, że malała różnica cen między węglem średnich i grubych sortymentów a miałem. W Polsce produkcja brykietów rosła do 1972 r. i osiągnęła 1675 tys. t. Przez kilkanaście kolejnych lat utrzymywała się ona na poziomie nieco ponad 1350 tys. t/r. Ostatnią i największą brykietownię miału węgla kamiennego zamknięto w kraju pod koniec 1990 r., a po upływie 6 lat zdemontowano maszyny. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie brykietowaniem paliw stałych, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach. To zagadnienie jest od dłuższego czasu przedmiotem badań prowadzonych w AGH. Tworzenie kompozytowych paliw stanowi nowe podejście do energetycznego wykorzystania stałych paliw kopalnych i biomasy2-5).Brykietując ich mieszanki uzyskuje się paliwo ekologiczne, które odznacza się stabilnymi, w przeciwieństwie do czystej biomasy, parametrami użytkowymi. Ma to istotne znaczenie dla jego odbiorców. Paliwo takie charakteryzuje się mniejszą emisją CO2 i CO oraz niższą zawartością siarki i wilgoci. Wytwarzanie paliw kompozytowych z dodatkiem odpadów, np. z produkcji rolnej, umożliwia ich zagospodarowanie przy zapewnieniu stałych parametrów nośnika energii. Dodatkową zaletą produkcji takich kompozytów jest możliwość stosowania dodatków kształtujących ich walory użytkowe. Wyniki badań własnych w zakresie scalania paliw kompozytowych, przeprowadzonych w Katedrze Systemów Wytwarzania[...]

Wytwarzanie brykietów z drobnoziarnistych odpadów żelazonośnych przeznaczonych na komponent wsadowy do procesów metalurgicznych


  Powtórne wykorzystanie w procesach metalurgicznych odpadów zawierających tlenki żelaza z produkcji surówki i stali uzależnione jest od ich składu chemicznego oraz postaci fizycznej. Znaczna część tych odpadów ma postać drobnoziarnistą i wymaga przed ich zastosowaniem przetwarzania na postać kawałkową poprzez procesy grudkowania i brykietowania. W pracy opisano proces brykietowania mieszanek su- rowców odpadowych na bazie szlamów konwertorowych. Otrzymane w laboratorium brykiety poddano analizie, która stwierdza ich techno- logiczną przydatność do zastosowania w procesach metalurgicznych. Re-use of wastes, from pig iron and steel production, containing iron oxides in metallurgical processes is dependent on their chemical composition and physical form. A significant part of this waste is a fine-grained and requires processing before their use to form of lump through pelletising and briquetting. This paper describes the process of briquetting mixtures of waste materials on the basis of sludge converter. The resulting pellets were subjected to laboratory analysis, which finds the technological suitability for use in metallurgical processes. Słowa kluczowe: odpady hutnicze, szlamy konwertorowe , brykiety, prasa walcowa Key words: metallurgical wastes, converter sludges, briquettes, roller press.1. Wprowadzenie. Powstające z produkcji surów- ki i stali odpady zawierające tlenki żelaza powinny być powtórnie wykorzystane w procesach metalurgicznych [1÷5]. Przy wykorzystywaniu odpadów należy pamię- tać, że nie są one jakościowo porównywalne z surow- cami naturalnymi. Odpady zawierające duży udział tlenków żelaza można z powodzeniem przerabiać w spiekalni rud lub w wielkim piecu, jednak należy uwzględnić czynniki mogące obniżać jakość produktu, lub utrudniać przebieg procesów technologicznych [6]. Wsad żelazodajny do procesów redukcji tlenków żelaza powinien spełniać szereg kryteriów związanych z jego składem chemicznym, między innymi zawarto- [...]

Compacting of gypsum from flue gas desulphurisation plants in roll presses Scalanie gipsu z instalacji odsiarczania spalin w prasach walcowych DOI:10.15199/62.2016.8.12


  Gypsum from flue gas desulfurization plants was blended with cement by-pass dust (5-15% by mass) and compacted to saddle-shaped briquettes (vol. 4 cm3 and 6.5 cm3) in smooth forming rolls under varying moisture content in the blend. The briquettes met the strength requirements after storage for 168 h. Zaprezentowano eksperymentalne wyniki scalania gipsu z instalacji odsiarczania spalin w laboratoryjnej prasie walcowej LPW 450 wyposażonej (zamiennie) w dwa rodzaje pierścieni formujących umożliwiających uzyskanie brykietów w kształcie "siodła" o objętości 4 cm3 i 6,5 cm3. Sprawdzono również możliwość kompaktowania tego gipsu przy zastosowaniu gładkich walców. Próby przeprowadzano dla gipsu o zróżnicowanej wilgotności przy udziale by-passowych pyłów cementowych do 15% mas. Wyniki badań dostarczyły informacji o wpływie wilgotności, ilości dodawanych by- -passowych pyłów cementowych i rodzaju zastosowanej konfiguracji układu zagęszczania na jakość otrzymanych brykietów i wyprasek. Z powodu coraz bardziej zaostrzonych, określonych w Dyrektywie1), norm ochrony środowiska elektrownie i elektrociepłownie są zmuszone do zmniejszenia emisji ditlenku siarki. W polskim przemyśle nastąpił spadek tej emisji z 1040 Gg w 2000 r. do 401 Gg w 2014 r.2) Jedną z technik usuwania SOx ze spalin jest metoda mokra stosowana w energetyce konwencjonalnej w ok. 78% wszystkich instalacji na świecie3). Polega ona na absorpcji ditlenku siarki i jego reakcji w zawiesinie kamienia wapiennego. Produktem jest gips syntetyczny w postaci krystalicznego dwuwodnego siarczanu wapnia. Jego techniczne i handlowe zagospodarowanie jest obecnie trudne ze względu na dużą nadwyżkę podaży nad popytem. Równocześnie, ze względu na trudności z jego transportem, pojawiła się koncepcja scalania gipsu. O jakości brykietów i kształtek decyduje m.in. stopień wstępnego zagęszczenia materiału ziarnistego będący pochodną czasu konsolidacji, dlatego też w celu doboru konkretnego r[...]

 Strona 1