Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Jankowski"

Polska mikroelektronika w technice kosmicznej DOI:10.15199/13.2015.12.1


  Kosmos a przemysł Rozwijanie działalności człowieka w przestrzeni kosmicznej może być bardzo ważnym narzędziem wspierania rozwoju polskiej gospodarki i wprowadzania innowacji, jak również podnoszenia sprawności instytucji państwowych. Przemysł kosmiczny - jedna z najbardziej technologicznie zaawansowanych gałęzi przemysłu - oraz skutki jego działalności, mają istotny wpływ na gospodarkę światową a tym samym także na gospodarkę polską. Globalne przychody przemysłu kosmicznego rosną. Dzieje się tak nawet w obliczu kryzysów o zasięgu światowym. Np. w 2008 roku przychody tego sektora osiągnęły ponad 257 mld USD, co dało wzrost o 6 mld USD w porównaniu do roku poprzedzającego. Wspomniany wcześniej wpływ skutków działania przemysłu kosmicznego, polega na upowszechnianiu się nowych technologii w licznych dziedzinach gospodarki i życia codziennego. Zjawisko to pozytywnie wpływa na gospodarkę światową oraz ogólnie pojęty rozwój cywilizacji. Można zauważyć, że jest to efekt nieco podobny do przenikania osiągnięć technologii wojskowych do zastosowań cywilnych, choć zdecydowanie mniej wątpliwe moralnie. Polska a europejski przemysł kosmiczny W roku 2012 Polska stała się pełnoprawnym członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Droga do uzyskania pełnego członkostwa trwała około 20 lat i wyglądała następująco:  28. stycznia 1994 - umowa o współpracy;  27. kwietnia 2007 - porozumienie o Europejskim Państwie Współpracującym (European Cooperating State - ECS); - 28. kwietnia 2008 - przystąpienie do Planu dla Europejskich Państw Wspólpracujących (Plan for European Cooperating States - PECS); - 13. września 2012 - podpisanie Konwencji ESA; - 19. listopada 2012 - pełne członkostwo. Uzgodnione warunki członkostwa przewidują możliwość przeznaczenia około 29 milionów EUR rocznie z polskiej składki członkowskiej, na rozwój polskiego przemysłu kosmicznego. Naturalnym porządkiem jest, że polskie przedsięb[...]

NMOS current mirror thermal analysis

Czytaj za darmo! »

A current mirror is a circuit that sources (or sinks) a current. The ideal output resistance of a current source is infinite. Achieving high output resistance results in the output current not varying much with the voltage change across the current source [1]. The basic NMOS current mirror (Fig. 1) is made using two transistors. Let’s assume that both of them have the same width and length and note that VGS1 = VDS1 = VGS2. Because the MOSFETs have the same gate-source voltages, we expect (neglecting channel-length modulation) them to have the same drain current. Let’s say that the drains of both transistors are at the same potential. By matching the size, VGS and ID of two transistors, we are assured that the two MOSFETs have the same drain-source voltage, (VGS1 = V[...]

NOWOCZESNE UKŁADY SCALONE MORE THAN MOORE - ANALIZA ZJAWISK ELEKTROMAGNETYCZNYCH DOI:10.15199/59.2015.4.110


  W artykule przedstawiono prowadzone badania związane z modelowaniem i symulacją elektronicznych układów scalonych, z uwzględnieniem zachodzących w nich zjawisk elektromagnetycznych. Artykuł opisuje przegląd najefektywniejszych metod będących punktem wyjścia implementacji pełnego "solvera" do tego problemu. 1. WSTĘP Badania dotyczące modelowania i analizy zjawisk elektromagnetycznych w materiałach półprzewodnikowych są niezwykle istotne ze względu na powszechność i znaczenie półprzewodnikowych układów mikroelektronicznych dla rozwoju współczesnej cywilizacji. Dzieje się tak ze względu na trendy rozwoju technologii półprzewodnikowych: rozmiary przyrządów, częstotliwości sygnałów, wymagania systemów integracji układów scalonych, rosnące znaczenie połączeń bezprzewodowych w i pomiędzy układami scalonymi, zwłaszcza w strukturach 3D. Autorzy skupili się nad zastosowaniem nowego podejścia do modelowania i symulacji zjawisk elektromagnetycznych w strukturach scalonych, poprzez opracowanie modeli i wysoce efektywnej czasowo i precyzyjnej metody obliczeniowej, a następnie zestawu narzędzi programistycznych korzystających z niej, jest w stanie polepszyć jakość procesu projektowania, i parametrów elektromagnetycznych układów scalonych, ze szczególnym uwzględnieniem trójwymiarowo scalanych struktur scalonych - 3D IC (ang. 3-Dimensional Integrated Circuits, zob. Rys, 1). Rezultaty proponowanych badań umożliwią upowszechnianie scalonych systemów trójwymiarowych (3D), poprzez opracowanie metod i narzędzi, pozwalających na projektowanie struktur scalonych z uwzględnieniem i wykorzystaniem ich właściwości elektromagnetycznych. Obecnie istniejące, komercyjne pełno-falowe symulatory EMC oraz SI dedykowane dla modelowania zjawisk w IC (np. IE3D-SSD, FEKO), nie pozwalają na uzyskanie wysokiej dokładności dla wysokich częstotliwości, ze względu na wykorzystanie metody momentów (MoM). Druga grupa komercyjnych symulatorów EMC, opartych na [...]

 Strona 1