Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Marek Kaproń"

Definiowanie zrównoważonego budownictwa

Czytaj za darmo! »

Postulat zrównoważonego rozwoju, który zaspokajając potrzeby obecne nie ograniczy przyszłym pokoleniom możliwości zaspokojenia ich potrzeb, po ponad dwudziestu latach od jego sformułowania (ONZ, 1987) stał się w Europie ważną ideą cywilizacyjną.Ogólne zasady zrównoważenia sformułował H. Daly w 1996 r. Są one następujące: ● surowce odnawialne nie powinny być konsumowane szybciej, niż mogą być regenerowane; ● surowce nieodnawialne nie powinny być konsumowane szybciej, niż następuje ich zastępowanie przez substytuty odnawialne; ● zanieczyszczenia i odpady nie powinny powstawać szybciej, niż natura może je absorbować, recyklizować lub unieszkodliwiać. Efekty stosowania w różnymstopniu tych zasad przedstawiono w tabeli. Zrównoważony rozwój wynika z przesłan[...]

Definiowanie zrównoważonego budownictwa (cz. 2)

Czytaj za darmo! »

19 stycznia 2010 r. na Międzynarodowych Targach Budownictwa w Poznaniu odbyło się spotkanie panelowe Polityka zrównoważonego rozwoju w budownictwie, zorganizowane przez Instytut Techniki Budowlanej iMiędzynarodowe TargiPoznańskie, którego tematyka obejmowała: ● zrównoważone budownictwo jako branża oparta na wiedzy - nowe wyzwanie dla świata nauki i przemysłu; ● zrównoważony rozwój w budownictwie - inicjatywy europejskie kształtujące nowe wymagania wobec wyrobów i obiektów budowlanych; ● narzędzia oceny energetycznej budynków; ● narzędzia kształtowania i oceny stopnia zrównoważenia obiektu budowlanego; ● wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju w budownictwie - potrzeba strategicznego podejścia na forumkrajowym. Poszczególne tematy, tytułem [...]

Polskie przepisy budowlane dotyczące energochłonności budynków – ewolucja czy regres?

Czytaj za darmo! »

Wokresie ostatnich kilkunastu lat znacznie zmienił się sposób stawiania wymagań energetycznych budynkom. Wlatach 1994 - 1998 nastąpił pierwszy etap tych zmian, którego celem było wprowadzenie do polskich przepisów budowlanych wymagań wynikających z Dyrektywy 89/106 /EWG w sprawie wyrobów budowlanych. W dokumencie interpretacyjnym do tej Dyrektywy podane zostały wymagania podstawowe dotyczące obiektów budowlanych, na podstawie których określa się niezbędne cechy, jakie powinnymieć wyroby budowlane, aby mogły być uznane za nadające się do zamierzonego stosowania. Do zagadnień energetycznych odnosi się wymaganie podstawowe nr 6, które stanowi, że: Budynek i jego instalacje grzewcze, chłodzące i wentylacyjne należy projektować i wykonywać w taki sposób, aby utrzymać na niskim poziomie ilość energii wymaganą do użytkowania, z uwzględnieniem warunków klimatycznych lokalizacji i potrzeb użytkownika. Taki ogólny cel został zapisany w § 328 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych z 14 grudnia 1994 r. W następnym paragrafie, podającym sposób spełnienia celu ogólnego, uwzględniono jednak tylko część środków technicznych służących jego realizacji. Wymagania, wyrażone przy użyciu wskaźnika zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania E, stosowanego w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego lub współczynnika przenikania ciepła Uk(max), uwzględniającego wpływ mostków cieplnych, stosowanego w odniesieniu do innych rodzajów budynków, dotyczyły tylko obudowy budynku (w metodzie obliczania wskaźnika E uwzględniane były straty ciepła na ogrzanie powietrza wentylacyjnego w ilości ustalonej w przepisach, ale nie podano żadnego sposobu zmniejszenia tych strat). Pominięty został zatem całkowicie wpływ efektywności energetycznej elementów instalacji na zapotrzebowanie budynku na energię. Przyjęcie takiego rozwiązania przyczyniło się do powstania mylnego przekonania, że energetyczna efektywnoś[...]

Nowe aspekty oceny wyrobów budowlanych w kontekście wymagania zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych


  W artykule przedstawiono analizę wpływu nowego wymagania podstawowego Rozporządzenia UE nr 305/2011 w obszarze dotyczącym zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych na zakres oceny wyrobów budowlanych związany z określeniem ich przydatności do zamierzonego zastosowania. Nowe europejskie ramy prawne wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 1 lipca 2013 r. zmianomuległy podstawowe zasady dotyczące funkcjonowania na rynku europejskim przedsiębiorców wprowadzających do obrotu i sprzedających wyroby budowlane. Z tą datą bowiemwycofaniu uległa Dyrektywa 89/106/EWG ustalająca europejski systemwprowadzania wyrobów budowlanych na rynek (Construction Products Directive - CPD), a zaczęło obowiązywać wprost (bez potrzeby krajowej transpozycji) Rozporządzenie UE nr 305/2011 opublikowane 4 kwietnia 2011 r. [1]. Zapisy rozporządzenia dotyczą obszaru "europejskiego", czyli wyrobów objętych zakresem przedmiotowym zharmonizowanych norm lub zgodnych z wydaną dla nich Europejską Oceną Techniczną. Zgodnie z CPR, producent wyrobu wprowadzanego na rynek sporządza deklarację właściwości użytkowych oraz umieszcza na nim znak CE. Kopia deklaracji właściwości użytkowych ma być przekazywana wraz z wyrobem (ewentualnie partią wyrobówkierowaną do jednego odbiorcy)wformie elektronicznej lub papierowej (tylko na żądanie). Wyrobowi mają też towarzyszyć instrukcje stosowania, informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz informacje o zawartości substancji niebezpiecznych wynikające z art. 31 lub 33 Rozporządzenia nr 1907/2006 (REACH) [2]. Obowiązek deklarowania właściwości użytkowych i znakowania CE zgodnego z nowymi wymaganiami spoczywa od 1 lipca 2013 r. także na producentach wyrobów budowlanych sprzedających wyroby budowlane wprowadzone na rynek jeszcze podczas obowiązywaniaDyrektywy 89/106/EWG.Wtakimprzypadku CPR nie powoduje konieczności przeprowadzenia ponownego wprowadzenia wyrobu do obrotu, czyli m.in. wykonania badań typu. Producenci takich w[...]

 Strona 1