Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Monika Siewczyńska"

Wpływ wybranych parametrów betonu na przyczepność powłok naprawczych

Czytaj za darmo! »

Zpowodu zwiększającej się agresywności środowiska oraz starzenia obiektów betonowych i żelbetowych coraz częściej wymagana jest naprawa i ochrona tych konstrukcji. Naprawa ma na celu przywrócenie pierwotnego stanu technicznego oraz zapewnienie trwałości. Na jej skuteczność wpływa zarówno dobór odpowiednich materiałów naprawczych, który zależy od charakteru zniszczenia powierzchni bądź struktury betonu, jak również sposób ich aplikacji. Materiał naprawczy powinien przenosić obciążenia w takim samym stopniu, co zastąpiony przez niego beton. Warunki użytkowania oraz czynniki zewnętrzne (temperatura, wilgoć) powodują z upływem czasu zmianę właściwości materiału naprawczego i zmniejszenie adhezji (szczególnie w kompozytach żywicznych, a w mniejszym stopniu także w zapraw[...]

Wybrane aspekty cyfrowych rekonstrukcji w postępowaniach naprawczych DOI:10.15199/33.2016.11.18


  Podczas naprawy obiektów zabytkowych należy brać pod uwagę nie tylko aspekty ekonomiczno- techniczne, ale również efekt poznawczy i kulturotwórczy. Częstym problemem przy tego typu realizacjach jest brak ostatecznych rozstrzygnięć dotyczących kształtu rekonstruowanej struktury bądź rozwiązań szczegółowych. O skuteczności naprawy może wówczas zdecydowaćmożliwość przedstawienia wariantowego rozwiązania rekonstrukcji w skali detalu lub całości, lub szybkiego wariantowania w trakcie procesu decyzyjnego.Wartykule przedstawiono wybrane możliwości zastosowania współczesnych technik wirtualnego modelowania, skanowania i druku 3D w procesie rekonstrukcji obiektów. Przedstawiono wnioski wynikające z wykorzystania wirtualnych projekcji jako elementu rekonstrukcji obiektu w aspekcie jego holistycznej naprawy. Słowa kluczowe: rekonstrukcja zabytków, VR, CAD, 3D.Rozwój technik komputerowego wspomagania projektowania, fabrykacji oraz środków przekazu medialnego daje unikatową możliwość rewitalizacji obiektów zabytkowych. W procesach tych należy brać pod uwagę różne aspekty sanacji struktur budowlanych. Podstawą takiego działania powinno być rozważne i celowe planowanie efektu kulturowo-poznawczego. Skuteczność napraw obiektów budowlanych można rozumieć na kilka sposobów. Najbardziej oczywista wydaje się skuteczność techniczna naprawy, mająca swoje odzwierciedlenie w trwałości struktury obiektu w skali makro i mikro, od całości do detalu. W kolejnym znaczeniu, szczególnie w kontekście obiektów zabytkowych jest to skuteczność kul[...]

Problemy projektowe termomodernizacji budynków zabytkowych DOI:10.15199/33.2016.11.26


  Artykuł opisuje termomodernizację budynku zabytkowego. Waudycie energetycznym, który został wykonany dla niego, nie uwzględniono wytycznych konserwatora. Audyt był podstawą do udzielenia finansowania z budżetu UE.Wykonano analizy możliwych rozwiązań, obliczenia termiczne i wilgotnościowe oraz zasugerowano możliwe rozwiązanie tego problemu. Słowa kluczowe: termomodernizacja, budynek zabytkowy, kondensacja międzywarstwowa.Opisywany przypadek dotyczy termomodernizacji zespołu czterech budynków szkoły, wśród których jest budynek zabytkowy. W celu uzyskania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej wykonano audyt energetyczny na zlecenie Urzędu Miasta. Sporządzono osobny audyt budynku hali sportowej, a w przypadku pozostałych obiektów łączny. Zamieszczono w nim następujące informacje: Docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi (...) o grubości 17 cm, λ = 0,038 W/mK. W uwagach dodano komentarz: Dopuszcza się zastosowanie innych technologii lub rozwiązań pod warunkiem nieprzekroczenia wskazanego parametru izolacyjności cieplnej U modernizowanej przegrody. Konserwator zabytków nie wyraził zgody na ocieplenie budynku zabytkowego od strony zewnętrznej. Pojawił się więc problemspełnienia wymagań izolacyjności cieplnej U ścian. Technologie, które stosuje się w przypadku docieplania budynków od strony wewnętrznej, przy zachowaniu wymagań audytu, były możliwe do zastosowania pod[...]

Konferencja Naukowa TISNOB 2016 DOI:

Czytaj za darmo! »

Wlistopadzie 2016 r. odbyła się weWrocławiu VKrajowa i III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Trwałość i skuteczność naprawobiektówbudowlanych (TISNOB).Wjejorganizacjibrałyudział czteryuczelnie: ● Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej; ● Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; ● Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej; ● Department of Civil Engineering Auburn University USA. Spotkania konferencyjne odbywały się w Hotelu Ibis Styles we Wrocławiu. Pierwszego dnia, po przywitaniu gości, głos zabrali dr inż. Jacek Szer -Główny InspektorNadzoru Budowlanego oraz Dziekani Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej,Wydziału Budownictwa Lądowego iWodnego PolitechnikiWrocławskiej, a także DziekanWydziału Inżynierii Środowiska i Gos[...]

 Strona 1