Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Marczak"

Kodowanie kanałowe w cyfrowych systemach komórkowych

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach nastąpił szybki rozwój systemów komórkowych i oferowanych przez nie usług mających zapewnić abonentom ruchomym usługi dostępne dotychczas w stacjonarnych systemach telefonicznych PSTN i ISDN. Dlatego od początku główną usługą systemów komórkowych była transmisja sygnałów mowy. W późniejszym okresie, oprócz niej, coraz większą rolę zaczęła odgrywać usługa transmisji danych, wykorzystywana do różnych celów, między innymi dla dostępu do sieci Internet. W systemach komórkowych transmisja danych może odbywać się z różnymi szybkościami od pojedynczych kbit/s do nawet kilkudziesięciu Mbit/s. Użytkownicy jej stale podwyższają wymagania wobec poziomu tych usług. Dlatego jest niezbędne zaoferowanie im m.in. globalnego dostępu, niezawodności, poufności przesyłanych dan[...]

PROTOKÓŁ TRANSMISJI SENSOROWEJ SIECI AD HOC DOI:10.15199/59.2015.4.49


  W referacie zaprezentowano protokół radiowej sieci sensorowej Ad Hoc. Sieć ta pracuje w oparciu o metodę wielodostępu TDMA. Szybkość transmisji w kanale radiowym wynosi 57,6 kb/s. W referacie przedstawiono budowę ramek, rodzaje pakietów oraz procedury przypisania wolnych szczelin czasowych do węzła, zwalniania przypisanych szczelin i wykrywania konfliktów przyporządkowania szczelin. 1 WSTĘP Sieci sensorowe Ad Hoc bardzo często wykorzystują metodę wielodostępu TDMA ze względu na możliwość zapewnienia transmisji bez kolizji pakietów niezależnie od wielkości ruchu w sieci. Można znaleźć wiele rodzajów protokołów sieci Ad Hoc stosowanych w sieciach z wielodostępem TDMA. Część z nich nie obsługuje autonomicznych zachowań węzłów. Nie zmieniają przyporządkowania szczelin czasowych w przypadku pojawienia się nowego węzła w sieci, lub opuszczenia sieci przez węzeł [2]. Opisane w publikacjach [3, 4] protokoły USAP (ang. Unifying Slot Assignment Protocol) i USAP-MA umożliwiają działanie sieci, których topologia zmienia się dynamicznie. Charakteryzują się jednak dużą liczbą konfliktów przypisania i dużą liczbą niewykorzystanych szczelin, przez co wykorzystanie kanału radiowego jest nieefektywne [2]. Przedstawiony w referacie protokół sensorowej sieci Ad Hoc wykorzystuje wielodostęp z podziałem czasowym (TDMA - Time Division Multiple Access) oraz protokół ASAP (ang. Adaptive Slot Assignment Protocol) [1]. 2 STRUKTURA RAMEK TDMA Sieć sensorowa składa się z węzłów MIO (Moduł Identyfikacji Osobistej) oraz węzłów WR (Węzeł Referencyjny). W ramach sieci przesyłanych jest siedem rodzajów pakietów: [...]

BADANIA SYMULACYJNE SIECI AD HOC Z WIELODOSTĘPEM TDMA DOI:10.15199/59.2016.6.89


  THE SIMULATION RESEARCH OF TDMA AD HOC NETWORK Streszczenie: W referacie przedstawiono budowę i działanie protokołu komunikacji sieci Ad Hoc z wielodostępem TDMA. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych transmisji w sieci Ad Hoc pracującej w oparciu o ten protokół. Symulowana sieć składa się ze stacji bazowych i terminali ruchomych znajdujących się w samochodach, samolotach i na statkach. Abstract: The paper presents the design and operation of the TDMA Ad Hoc network communication protocol. The paper presents the results of the simulation research of transmission in the Ad Hoc network operating in accordance with the protocol. The simulated network consists of base stations and mobile terminals, which are located in cars, aircrafts and ships. Słowa kluczowe: sieć Ad Hoc, TDMA. Keywords: Ad Hoc network, TDMA. 1. WSTĘP Sieć Ad Hoc, której oprogramowanie symulacyjne zostało wykorzystane w prezentowanych badaniach, pracuje w oparciu o metodę wielodostępu czasowego TDMA. Sieć ta składa się ze stacji bazowych, które pełnią role bram do sieci Ad Hoc i terminali ruchomych, które mogą być zainstalowane w samochodach, samolotach i na statkach. Mogą więc poruszać się z różnymi prędkościami (od 50 do 450 km/h). Terminale ruchome mogą się łączyć bezpośrednio ze sobą, jak i ze stacjami bazowymi. W przypadku, gdy terminal ruchomy znajduje się poza zasięgiem stacji bazowej, połączenie z nią może się odbywać z wykorzystaniem maksymalnie dwóch terminali pośredniczących. Dzięki takim możliwościom znacznie zwiększa się zasięg transmisji i niezawodność działania całej sieci. Sieć wykorzystuje protokół, którego opis znajduje się w części 2 referatu. W rozdziale tym przedstawiono również rodzaje pakietów transmitowanych w sieci oraz przykładowe scenariusze połączeń. Oprogramowanie symulacyjne zostało napisane w środowisku Matlab. Umożliwia modelowanie warstwy fizycznej oraz komunikacji zgodnie z przedstawionym protokołem. W oprogramowan[...]

KOOPERACYJNA TRANSMISJA DANYCH W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH DOI:10.15199/59.2017.6.23


  Obecnie użytkownicy chcący korzystać z usług mobilnej transmisji danych mogą wykorzystywać technologię systemów komórkowych (np. LTE, UMTS, EDGE i GPRS) oraz systemów transmisji danych o niewielkich zasięgach (np. Bluetooth, WIFI, UWB). Dzięki temu możliwa jest transmisja kooperacyjna z wykorzystaniem różnych systemów transmisji danych lub z wykorzystaniem terminali jako stacji przekaźnikowych w celu ograniczenia zużycia energii przez terminale ruchome, czego skutkiem jest dłuższy czas pracy urządzeń. Transmisja kooperacyjna umożliwia również zwiększenie pojemności, szybkości transmisji i wydajności w sieciach bezprzewodowych. Dodatkowo może przyczynić się do zwiększenia zasięgu zarówno sieci komórkowych, jak i sieci ad hoc [1]. W wyniku tego zainteresowanie transmisją w sieciach wykorzystujących kooperacje różnych systemów transmisji danych oraz transmisje przekaźnikowe stale rośnie. W przypadku kooperacyjnej transmisji bezprzewodowej możemy mieć do czynienia z siecią komórkową lub siecią ad hoc, w których użytkownicy terminali ruchomych mogą poprawić jakość usług mierzoną np. bitową, lub blokową stopą błędów poprzez kooperację z innymi użytkownikami. W takim przypadku każdy terminal ruchomy może być zarówno źródłem transmisji jak i przekaźnikiem dla transmisji innego użytkownika. Na rysunku 1 oba terminale ruchome (T1 i T2) są jednocześnie źródłami transmitowanych danych jak i przekaźnikami. T1 T2 Rys. 1. W przypadku transmisji kooperacyjnej każdy terminal może być źródłem danych i przekaźnikiem Każdy terminal będąc źródłem danych przesyła je do przekaźnika, który następnie przekazuje odebrane dane do węzła docelowego, którym może być terminal lub stacja bazowa. 2. RODZAJE TRANSMISJI KOOPERACYJNEJ Do realizacji transmisji kooperacyjnej najczęściej wykorzystuje się trzy metody: wzmocnij i przekaż (ang. amplify and forward), dekoduj i przekaż (ang. decode and forward) oraz kodowaną metodę transmisji kooperacyjnej [[...]

TRANSMISJA KOOPERACYJNA W SIECIACH 4G I 5G DOI:10.15199/59.2018.6.15


  1. WSTĘP Transmisja kooperacyjna umożliwia efektywne wykorzystanie zasobów komunikacyjnych, pozwalając węzłom lub terminalom w sieci komunikacyjnej współpracować ze sobą w czasie transmisji informacji. Jest to obiecująca technika dla obecnych i przyszłych systemów komunikacji. Transmisja kooperacyjna umożliwia terminalom w sieci wspomaganie wzajemnej transmisji informacji, wykorzystując charakter transmisji bezprzewodowej. Może być stosowana do poprawy jakości połączeń zwiększenia mocy i wydajności widmowej oraz poprawy niezawodności komunikacji. Co więcej, w porównaniu do innych nowych technik, które mogłyby osiągnąć podobne korzyści w zakresie wydajności, takie jak technika MIMO (ang. multiple input multiple output), komunikacja kooperacyjna zapewnia lepszą elastyczność podczas wdrażania i uruchamiania na urządzeniach [3]. Idea kooperacyjnej komunikacji wywodzi się z lat siedemdziesiątych. Począwszy od wczesnych lat 2000, szybki rozwój komunikacji bezprzewodowej, spowodował że techniki komunikacji kooperacyjnej przyciągnęły szerokie zainteresowanie zarówno badaniami naukowymi, jak i zastosowaniami przemysłowymi. Opracowano różne metody współpracy w celu poprawy wydajności sieci bezprzewodowych. W wersji dziesiątej standardu LTE (ang. Long Term Evolution Release 10) zastosowano komunikację kooperacyjną, która ma się stać jedną z kluczowych technologii komercyjnych systemów komunikacji bezprzewodowej. Możliwe sposoby realizacji współpracy obejmują wykorzystanie dodatkowych węzłów przekaźnikowych RN (ang. Relay Nodes) w celu ułatwienia komunikacji pomiędzy źródłami sygnału i węzłami docelowymi i/lub umożliwienie węzłom komunikacyjnym w sieci wzajemnej pomocy w komunikowaniu się z odpowiednimi węzłami docelowymi. Przedstawiona w literaturze wizja przyszłych sieci piątej generacji uznaje, że transmisja kooperacyjna w przyszłych mobilnych sieciach bezprzewodowych 5G nie będzie ograniczona tylko do wspomagania transmisji inf[...]

 Strona 1