Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF RADWAŃSKI"

Wpływ obróbki cieplno-plastycznej na morfologię austenitu szczątkowego w stali wielofazowej typu C-Mn-Si-Al-Nb-Ti

Czytaj za darmo! »

W pracy dokonano analizy cech mikrostrukturalnych austenitu szczątkowego w stali wielofazowej typu 0,24C-1,5 Mn-0,9Si-0,4Al z mikrododatkami Nb i Ti po obróbce cieplno-plastycznej. Analizę morfologii, wielkości i rozmieszczenia austenitu szczątkowego w osnowie ferrytycznej przeprowadzono z zastosowaniem techniki EBSD. Stwierdzono, że austenit szczątkowy ma kształt blokowych, nieregularnych ziarn o wielkości od 0,4 do 7 μm2 lub filmów, ulokowanych pomiędzy płytkami ferrytu bainitycznego. Austenit szczątkowy wykazuje zależności krystalograficzne z sąsiadującymi obszarami ferrytu bainitycznego. The analysis of microstructural features of retained austenite in a 0.24C-1.5 Mn-0.9Si-0.4Al type multiphase steel with Nb and Ti microadditions after the thermomechanical processing was performed in the work. The analysis of the morphology, size and distribution of retained austenite in a ferritic matrix was carried out by the use of the EBSD technique. It was found that retained austenite has a shape of block, irregular grains with a size from 0.4 to 7 μm2 or films located between bainitic ferrite laths. The retained austenite fulfils crystallographic relationships with neighbouring regions of bainitic ferrite. Słowa kluczowe: stal TRIP, obróbka cieplno-plastyczna, austenit szczątkowy, EBSD Key words: TRIP steel, thermomechanical processing, retained austenite, EBSD 2010 r. Hutnik - Wiadomości hutnicze S. 385 Wprowadzenie. Korzystne połączenie wysokiej wytrzymałości, ciągliwości oraz odkształcalności technologicznej decyduje o ciągłym rozwoju grupy stali typu C-Mn-Si, C-Mn-Si-Al oraz C-Mn-Al o strukturze wielofazowej [1÷4]. Jednym z kierunków dalszej poprawy właściwości wytrzymałościowych, przy zachowaniu wysokiej plastyczności, jest wprowadzenie mikrododatków Nb, Ti i V [5]. Stale o strukturze wielofazowej, składającej się z ferrytu, bainitu oraz austenitu szczątkowego charakteryzuje duże rozdrobnienie. Z tego powodu szczególnie ist[...]

Zmiany struktury podczas odkształcania nadplastycznego stali typu duplex

Czytaj za darmo! »

Stale wysokostopowe ferrytyczno-austenityczne, zwane stalami duplex , charakteryzują się bardzo dobrą odpornością na korozję połączoną z wysoką wytrzymałością. Stale te stanowią alternatywę dla stali jednofazowych o strukturze austenitycznej nie tylko ze względu na właściwości, ale także ze względu na niższe koszty wytwarzania związane z mniejszą zawartością niklu [1, 2]. Ostat[...]

Using EBSD method to determination of microstructural internal state variables in hot deformed single phase metallic alloy

Czytaj za darmo! »

The presented paper concerning on utilization of orientation maps work out with EBSD (electron backscatter diffraction) method to determining of microstructural internal variables in hot deformed materials. Base on obtaining maps enables extensive information on the material's crystallographic structure, concerning inter alia grain size, its orientation, shape, type of grain boundary, t[...]

Characterization of ultrafine grain Cu structure by using EBSD technique

Czytaj za darmo! »

The result of severe plastic deformation (SPD) is the crystal fragmentation of the material to an ultrafine or even nanograined dimension with large misorientation between grains. (In SPD deformed structures the refined grains can be regarded rather as ultrafinegrained where the crystallite size is between 100 and 1000 nm). Therefore, it is essential to clarify whether the grain boundaries of the obtained ultrafine grains are high- or low-angle. Ultrafine grains should be distinguishable from subgrains because the difference in misorientation of the boundaries largely affects the properties of the materials, such as strength, toughness, superplasticity, etc. [1÷3]. The present work was aimed to investigate the new fine grain structure formation in Cu during multi-axis compressio[...]

Wpływ przeróbki plastycznej na zimno w procesie wytwarzania supercienkich taśm ze stali X6Cr17 na ich właściwości mechaniczne i strukturę


  W artykule przedstawiono wpływ przeróbki plastycznej na zimno w procesie wytwarzania supercienkich taśm ze stali X6Cr17 w warunkach przemysłowych Przeróbki Plastycznej na Zimno - Baildon Sp. z o. o. na ich właściwości mechaniczne i strukturę. Supercienkie taśmy ze stali odpornych na korozję o grubościach ≤ 0,1mm stosowane są m. in. na wkładki do taśm z tworzyw sztucznych stosowanych do oznakowania podziemnej infrastruktury przesyłowej. Właściwości mechaniczne taśm ze stali X6Cr17 wyznaczono w statycznej próbie rozciągania. Badania struktury taśm wykonano za pomocą mikroskopu świetlnego oraz elektronowego mikroskopu skaningowego z wykorzystaniem metody EBSD. Wzrost odkształcenia taśm istotnie wpływa na wzrost granicy plastyczności i wytrzymałości na rozciąganie. Granica plastyczności supercienkiej taśmy w stanie utwardzonym jest ponad trzykrotnie wyższa w porównaniu do taśmy w stanie wyżarzonym przed odkształcaniem. Równolegle ze wzrostem odkształcenia następują zmiany w strukturze prowadzące do przekształcania się granic wąskokątowych w granice szerokokątowe. The impact of cold plastic deformation in manufacturing processes of superthin strips made of X6Cr17 steel in industrial conditions of Przeróbka Plastyczna na Zimno - Baildon Sp. z o.o. on its mechanical properties and structure has been described in the paper. Super thin ≤ 0.1mm thick strips made of stainless steels are used, among other applications, as insert to tapes of plastic materials applied for marking the underground transmission infrastructure. Mechanical properties of the strips made of X6Cr17 were determined using the static tensile test. Structure research was performed using both the light microscope and the scanning electron microscope equipped with EBSD detector. The increase of strain of sheets influences strongly the growth of yield strength and tensile strength. The yield strength of the super thin sheet in hardened state is over three times higher than i[...]

Wpływ obróbki cieplnej na właściwości mechaniczne, powierzchnię i strukturę taśm stalowych przeznaczonych na piły taśmowe


  W artykule przedstawiono wpływ międzyoperacyjnej i końcowej obróbki cieplnej na właściwości mechaniczne, powierzchnię, strukturę i właściwości użytkowe taśm ze stali C75 pod kątem zastosowania ich na piły taśmowe. Przeprowadzone badania wykazały, że w wyniku zastosowania opracowanych parametrów końcowej obróbki cieplnej uzyskano właściwości mechaniczne spełniające wymagania stawiane piłom taśmowym. Końcowa mikrostruktura w zależności od temperatury odpuszczania złożona jest z odpuszczonego martenzytu lub sorbitu. Taśmy spełniają również wymagania związane ze stanem powierzchni oraz płaskością bez efektu korytkowatości. The paper presents the effect of in process and final heat treatment on mechanical properties, structure, and functional properties of C75 steel strip with regard to their use for band saws. The carried out tests revealed that application of the developed heat treatment parameters, the mechanical propertiesof steel strips meet the requirements for band saws. Depending on the tempering temperature, the final microstructure consists of tempered martensite or sorbite. The strips also meet the requirements related to surface condition and flatness with no crossbow effect. Słowa kluczowe: taśma zimnowalcowana, stal C75, obróbka cieplna, właściwości mechaniczne, mikrostruktura Key words: cold-rolled strip, steel C75, heat treatment, mechanical properties, microstructure.Wstęp. Piły taśmowe do drewna wykonywane są głównie ze stali narzędziowych poprzez nacinanie zę- bów i zgrzewanie końców bezpośrednio na materiale dostarczonym przez wytwórcę taśm. Wytwórca taśmy, poprzez odpowiednią przeróbkę plastyczną oraz obrób- kę cieplną, doprowadza do uzyskania przez materiał taśmy właściwych parametrów wytrzymałościowych, wymaganych dla gotowych pił taśmowych. Taśmy powinny charakteryzować się wysokim stopniem pła- skości, bez korytkowatości oraz jasną i błyszcząca powierzchnią. Piły taśmowe ze względu na warunki eksploatacji powinny być s[...]

Polerowanie elektrolityczne i pasywacja anodowa stopu Ti6Al7Nb

Czytaj za darmo! »

Określono wpływ polerowania elektrolitycznego i pasywacji anodowej stopu Ti6Al7Nb na jakość, morfologię i skład chemiczny jego powierzchni, a także na potencjał korozyjny, opór polaryzacyjny oraz gęstość prądu korozyjnego. Stwierdzono, że na jakość powierzchni stopu największy wpływ ma skład chemiczny kąpieli do elektropolerowania oraz napięcie procesu pasywacji. Elektropolerowanie zwiększa odporność korozyjną stopu Ti6Al7Nb w 5% NaCl. Zasadniczy wzrost odporności następuje jednak dopiero po wytworzeniu pasywnej warstewki tlenkowej w procesie pasywacji anodowej. Com. Ti6Al7Nb alloy samples were electropolished in acidic F ions-contg. baths at current d. 30 or 50 A/dm2 for 180 s to 500 s, passivated as anodes in soln. of H2SiF6 (concn. 1-20%) for 300 s and then studied for surface roughness and electrochem. corrosion resistance (potentiodynamic method) in 5% soln. of NaCl. The best results (roughness 0.08 μm, corrosion potential 307 mV) were achieved when the electropolishing bath contained H2SO4, (CH2OH)2 and NH4F and the passivation was carried out at 60 V in 20% soln. of H2SiF6. The formation of TiO2 layer on the sample surface was evidenced by XPS spectroscopy. Tytan i jego stopy znajdują szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Ze względu na wiele korzystnych właściwości wykorzystuje się je w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, kosmonautyce, sporcie wyczynowym, jak również w przemyśle jubilerskim i inżynierii biomedycznej. Elementy, które wykonuje się z biomateriałów tytanowych to m.in. wszczepy filarowe, elementy aparatów ortodontycznych i protezy stomatologiczne. Równie szerokie zastosowanie znajdują te stopy w protetyce kostnej w postaci endoprotez stawów i implantów kostnych. Najszerszym zastosowaniem w inżynierii protetycznej cieszą się takie stopy tytanu, jak Ti6Al4V, Ti6Al4V ELI oraz alternatywny do nich stop Ti6Al7Nb1). Ten ostatni stop, dzięki wysokiej odporności korozyjnej, niskiemu ciężarowi [...]

 Strona 1