Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Daniel WACHOWIAK"

Dobór wzmocnień rozszerzonego obserwatora prędkości na podstawie rozkładu biegunów

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z odtwarzaniem zmiennych stanu silnika indukcyjnego z wykorzystaniem obserwatora prędkości opartego na rozszerzonym modelu maszyny. Zaproponowano zlinearyzowany układ równań opisujący dynamikę błędów odtwarzania zmiennych stanu. Wykorzystano wartości własne macierzy stanu równań błędu do określenia jakości pracy obserwatora. Do doboru wzmocnień obserwatora zastosowano algorytm ewolucyjny. Zamieszczono wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych oraz wykazano zależność pomiędzy rozkładem biegunów a rzeczywistymi właściwościami obserwatora prędkości. Abstract. The paper presents problems related to state variable reconstruction using a speed observer based on an extended induction motor model. A system of linearized differential equations has been proposed to describe dynamics of observer errors. The quality of observer dynamics has been determined by eigenvalues of the state matrix. Evolutionary algorithm has been used as a method for selection of gains of the observer. Results of simulations and real experiments has been presented and connection between poles placement and real properties of speed observer has been shown. (Selection of gains of extended speed observer based on poles placement). Słowa kluczowe: rozszerzony obserwator prędkości, silnik indukcyjny, wzmocnienia obserwatora. Keywords: extended speed observer, induction motor, observer gains. Wstęp Zastosowanie zaawansowanych układów sterowania w coraz powszechniejszych napędach bezczujnikowych wiąże się z koniecznością odtwarzania niemierzonych wielkości. Wykorzystanie w tym celu obserwatorów prędkości wirnika maszyny indukcyjnej wiąże się z problemem określenia wartości wzmocnień układu. W [1] wykorzystano dwie metody doboru parametrów obserwatora Luenbergera analizując rozkład biegunów układu. Pierwsza metoda polega na analitycznym doborze wartości parametrów obserwatora dla zadanych odległości biegunów obserwatora od bie[...]

Analiza działania rozszerzonego obserwatora prędkości w szerokim zakresie zmian prędkości maszyny indukcyjnej DOI:10.12915/pe.2014.06.018

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z odtwarzaniem zmiennych stanu maszyny indukcyjnej. Wykorzystano obserwator oparty na modelu matematycznym maszyny z dodatkowymi zmiennymi. Przedstawiono macierz stanu zlinearyzowanych równań błędu odtwarzania. Opisano sposób definiowania wyznacznika jakości na podstawie rozkładu biegunów obserwatora. Zaproponowano metodę korekcji wzmocnień wraz ze zmianą warunków pracy maszyny. Wykazano symetrię działania rozszerzonego obserwatora wraz ze zmianą kierunku prędkości przy odpowiedniej modyfikacji wzmocnień. Zamieszczono wyniki badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych wykazujące dobre właściwości obserwatora zarówno przy niewielkich prędkościach, jak i w zakresie osłabiania pola. Abstract. Problems related to estimation of state variables of induction machine are presented in the paper. A speed observer based on mathematical model of the induction machine with additional variables has been used. A state matrix of linearized differential equations of observer errors has been presented. A method of defining quality index of state variables estimation based on poles placement has been described. An algorithm of correction of gains of the observer in dependence on speed of the machine has been proposed. A symmetry of properties of extended observer for change of the direction of rotor speed with appropriate modification of observer gains has been proven. Results of simulations and experiments has been presented. (Analysis of extended speed observer of induction motor in wide speed range). Słowa kluczowe: obserwator prędkości, silnik indukcyjny, osłabianie pola. Keywords: speed observer, induction motor, wide speed range. doi:10.12915/pe.2014.06.18 Wstęp Coraz powszechniejsze stosowanie zaawansowanych układów regulacji w bezczujnikowach napędach z maszynami indukcyjnymi wiąże się z koniecznością odtwarzania niemierzonych wielkości. Stosowanie obserwatorów prędkości wymaga zdefiniowania wzmocnień o[...]

Wpływ błędów parametrów modelu maszyny indukcyjnej na działanie rozszerzonego obserwatora prędkości DOI:10.15199/48.2017.09.12

Czytaj za darmo! »

Maszyny indukcyjne są w przemyśle jednymi z głównych odbiorników energii elektrycznej. W prostych urządzeniach, jak wentylatory, pompy itp., wystarczające jest zastosowanie napędów pracujących w otwartym układzie regulacji. Do bardziej zaawansowanych zastosowań, gdzie wymagane jest zapewnienie dobrych właściwości dynamicznych napędu oraz dokładność w stanie ustalonym, stosuje się zamknięte układy regulacji, co wiąże się z koniecznością pomiaru wybranych wielkości. W przypadku wektorowych układów sterowania (np. Field Oriented Control) oprócz prędkości wirnika konieczna jest także znajomość składowych wektora strumienia. Ze względu na koszty oraz trudności techniczne w realizacji pomiaru strumienia w maszynie indukcyjnej wielkość tę odtwarza się w obserwatorze na podstawie łatwo mierzalnych prądów stojana. Chociaż prędkość wirnika stosunkowo łatwo można zmierzyć przy zastosowaniu np. enkodera optycznego, można ją także odtwarzać w obserwatorze prędkości. Zastosowanie napędu bezczujnikowego niesie za sobą wiele korzyści. Brak dodatkowych urządzeń pomiarowych, które mogą być podatne na awarie, zwiększa niezawodność oraz obniża koszty napędu. Zmienne stanu w stanie ustalonym dobrze zaprojektowanego obserwatora powinny być odtwarzane z zerowymi błędami. W praktyce jakość odtwarzania obserwatora Luenbergera zależna jest od dokładności przyjętego modelu matematycznego maszyny. W szczególności błędy parametrów modelu, takie jak rezystancje czy indukcyjności, mogą negatywnie wpływać na jakość odtwarzania zmiennych. W [1, 2, 3, 4] wykorzystano obserwator Luenbergera do odtwarzania strumienia wirnika maszyny indukcyjnej, pracujący w roli modelu przestrajanego estymatora MRAS oraz zaproponowano metody doboru wzmocnień obserwatora. W [5] zaproponowano natomiast obserwator prędkości wirnika oparty na rozszerzonym modelu maszyny indukcyjnej, którego odporność na błędy parametrów modelu maszyny jest przedmiotem badań przedstawionych [...]

 Strona 1