Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Simona JURSOVÁ"

Some implications of the use of alternative fuels in the blast furnace


  Paper deals with the analytical blast furnace process evaluation system. The submodels of prediction of the minimum coke consumption. The prediction methodology for the permeability limit is based on calculation of gas-dynamically minimum consumption of coke. Decreasing consumption of metallurgical coke demands a better quality of coke employed for the purpose. Artykuł dotyczy analitycznego systemu oceny pracy wielkiego pieca. Przedstawiono submodele przewidywania minimalnego zużycia koksu. Metodologię prognozowania limitu przewiewności oparto na gazodynamicznych obliczeniach minimum zużycia koksu. Zmniejszenie zużycia koksu metalurgicznego wymaga jego lepszej jakości. Keywords: blast furnace, iron ores, charge permeability, coke consumption Słowa kluczowe: wielki piec, ruda żelaza, przewiewność wsadu, zużycie koksu S. 900 HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 10 1. Introduction. Reduction of iron ores is one of the most important basic metallurgical processes [1]. Presently a substantial accent is laid upon the changes in the raw material and energy supply with the objective to attain optimum blast furnace burden, and minimal fuel/energy rates. Coal in the form of coke plays the dominant role in the blast furnace process. As such, coke production, coal charge composition, and coke properties are subject of continuous study and research. The coke- -making process development goes beyond its traditional limits, as regards emission decrease or new coking equipment. The evaluation o[...]

Behavior of iron oxides in microwave field


  This article presents the results of laboratory experiments which were focused on the possibility of using microwaves in pig iron production. Initially, basic theoretical aspects and properties of microwave radiation are discussed. The second part of article presents results of laboratory experiments, which were focused on iron oxides reduction in microwave field. Artykuł przedstawia wyniki badań laboratoryjnych, które koncentrowały się na możliwości korzystania z fal mikrofalowych w produkcji surówki żelaza. [...]

Use of non-traditional alternative fuels, typical of the Moravian-Silesian region for Midrex technology, with a view to reducing the environmental burden


  Metallurgical coke is becoming worldwide more deficit and costly reducing mean and source of heat energy during traditional pig iron pro- duction in blast furnaces. In spite of the fact that up till now not every possibility of production of quality metallurgical coke from less caking coal and even non-caking kinds of coals has not been used, it is necessary to be concerned with problems of pig iron production without using coke sufficiently beforehand. Some alternative method of iron production could be a solution both from melting and/or direct reduction (for example Midrex). A lot of theoretic and practical knowledge from direct iron production will be also possible to use in connection with existing production of pig iron in blast furnaces aiming to replace a considerable part of metallurgical coke with more available and cheaper fuels and power sources. W tradycyjnym procesie wytwarzania surówki w wielkim pieca koks metalurgiczny jest coraz bardziej deficytowym reduktorem i źródłem energii cieplnej. Do tej pory nie opracowano technologii wytwarzania koksu metalurgicznego spełniającego odpowiednie wymagania jakościowe z węgli nie spiekających się. Dlatego konieczne jest już teraz opracowanie technologii produkcji surówki żelaza bez stosowania koksu. Rozwiązaniem mogą być alternatywne metody produkcji żelaza (np. metoda MIDREX). Niektóre z rozwiązań teoretycznych i praktycznych dotyczących redukcji bezpośredniej mogą znaleźć zastosowanie w procesie wielkopiecowym. Pozwoli to na częściowe ograniczenie zużycia koksu metalurgicznego poprzez zastąpienie go bardziej dostępnymi i tańszymi źródłami paliw i energii. Key words: direct reduction, coal, alternative fuels Słowa kluczowe: redukcja bezpośrednia, węgiel, paliwa alternatywne.1. Introduction. In blast furnace department the decrease of total costs of production is possible mainly by decrease of the costs[...]

Microwave heating in iron metallurgy

Czytaj za darmo! »

This article discusses the possibility of using microwaves for heating materials in the steel industry. Initially, basic theoretical aspects and properties of electromagnetic radiation were discussed and were compared with conventional heating. The second section of article shows results of laboratory tests, which were focused on heating of graphite, pure oxides of iron and hematite iron ore. W artykule omówiono możliwości zastosowania mikrofal do nagrzewania materiałów w przemyśle hutniczym. Pierwsza część opisuje podstawowe właściwości promieniowania mikrofalowego w porównaniu do tradycyjnych rodzajów ogrzewania. Druga część artykułu zawiera wyniki z badań laboratoryjnych, które koncentrowały się na ogrzewaniu grafitu, czystych tlenków żelaza i hematytu. Keywords: heating, microwave, electromagnetic radiation, iron oxides, graphite Słowa kluczowe: nagrzewanie, mikrofala, promieniowanie elektromagnetyczne, tlenek żelaza, grafit.1. Introduction Production of pig iron and steel demands huge amount of raw materials and energy. This process is also associated with formation of a significant quantity of solid, liquid wastes and gaseous polutants, especially nowadays much discussed [...]

ZINC AND COBALT EXTRACTION FROM REFUSE AFTER SPHALERITE MINERAL LEACHING


  The paper deals with a possibility of zinc and cobalt extraction from refuse after sphalerite mineral leaching. It contains theoretic analysis of hydrometallurgical processes. Practical part describes samples and their leaching in 10 % and 20 % sulphuric acid. In the end of the paper it is evaluated under which conditions the highest yield of zinc and cobalt from refuse after sulphide ore leaching is reached. Keywords: zinc and cobalt, sphalerite minerals, hydrometallurgical processes, leaching in 10 % and 20 % sulphuric acid, leaching conditions, yield EKSTRAKCJA CYNKU I KOBALTU Z ODPADÓW PO ŁUGOWANIU MINERALNEGO SFALERYTU W artykule przedstawiono możliwości ekstrakcji cynku i kobaltu z odpadów po ługowaniu mineralnego sfalerytu. Przedstawiono teoretyczną analizę procesów hydrometalurgicznych. W części praktycznej opisano próbki i ich ługowanie 10 % i 20 % kwasem siarkowym. W końcowej części artykułu oceniano, w jakich warunkach został osiągnięty najwyższy uzysk cynku i kobaltu po ługowaniu rud siarczkowych. Słowa kluczowe: cynk i kobalt, minerały sfalerytu, procesy hydrometalurgiczne, ługowanie 10% i 20% kwasem siarkowym, warunki ługowania, uzysk Introduction They are one of the sources of ore raw. These ones have to be processed through treatment processes in to form of concentrate serving as an input raw for production of the particular metal. Production of metals can proceed in several ways, for example in pyrometallurgical, hydrometallurgical or electrometallurgical way. After the production itself refining processes follow. Hydrometallurgical processes are one of the essential processes of the productio[...]

Statistical Assessment of Coal Charge Effect on Metallurgical Coke Quality


  The paper analyzed coke quality. The paper dealt with a statistical analysis of the tightness and characteristics of the relationship between selected properties of coal mixture and coke reactivity. Software Statgraphic using both simple linear regression and multiple linear regres- sions was used for the calculations. W artykule przeanalizowano jakość koksu. Artykuł zawiera statystyczną analizę przedziałów ufności oraz charakterystykę zależności pomiędzy wybranymi własnościami mieszanki węgla oraz reaktywnością koksu. Obliczenia wykonano za pomocą programu Statgraphic wykorzystującego zarówno prostą liniową regresję, jak i wieloraką liniową regresję. Key words: coke, quality, parameter CSR, parameter CRI Słowa kluczowe: koks, współczynnik CSR, współczynnik CRI.1. Introduction. Until now studies of blast fur- nace technique were connected with iron ore charge; while coke was not studied because in those previous conditions seemed to be good enough. Nowadays, the requirements for blast furnace coke has risen, espe- cially requirements for coke reactivity [1]. The level of reactivity parameter is determined primarily by the composition and properties of coal mixtures for cok- ing. Obtained regression equations provide a statisti- cally significant prediction of the reactivity of coke, or its strength after reduction of CO2, and thus their subse- quent management by change in composition and prop- erties of coal mixture [2]. There were determined indexes CSR/CRI for coke [3]. Fifty - four results were acquired in the experi- mental parts where correlation between index CRI and coal components were studied. For linear regresion the determinant was 55.0204%, between parameters CRI - Inertinit 21.5873%. For regression between CRI and coal components it was 31.03%. For multiply linear regression betwe[...]

Wykorzystanie odpadów hutniczych w Republice Czeskiej i Polsce


  Zgodnie obowiązującymi przepisami funkcjonującymi zarówno w Polsce, jak i w Republice Czeskiej stosuje się politykę wykorzystania surowców wtórnych do odzysku energii z odpadów. W związku z tym zmieniło się podejście do źródła surowców wtórnych: powinny stop- niowo zastępować podstawowe surowce, tam gdzie jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione, co może przyczynić się do redukcji materiału i energochłonności produkcji. W artykule przedstawiono wstępne badania redukowalności zbrykietowanych materiałów odpadowych w Laboratorium Centrum ENET Vysokiej Školy Banskiej -TUO w Ostrawie, Republika Czeska. According to the regulations in force, functioning both in Poland and in the Czech Republic a policy of using recycled materials to energy recovery from waste is applied. Therefore, the approach to the secondary raw materials sources was changed: they should gradually replace the primary raw material, where it is technically possible and economically justified, what may contribute to the reduction of material and production energy consumption. In the article a preliminary test of reducibility of the briquetted waste materials conducted in the laboratory of the Centrum ENET VŠB - Technical University in Ostrava, Czech Republic is presented. Słowa kluczowe: odpady metalurgiczne, pyły i szlamy, recykling Key words: metallurgical waste, dusts and sludge, recycling.1. Wprowadzenie. Rozwój alternatywnych metod redukcji rud doprowadził do powstania nowych proce- sów metalurgicznych, co otworzyło drogę do łatwiej- szego i szerszego przetwarzania własnych odpadów hutniczych. Ponad połowa materiałów wyjściowych całej produkcji żelaza i stali zmienia się w gazy wy- lotowe i odpady stałe, stanowiące produkty uboczne. W przeszłości odpady te były składowane na składo- wiskach. Jednakże nowe technologie, zwłaszcza nowe sposoby produkcji żelaza, pozwalają na znaczne zwięk- szenie ponownego wykorzystania i recyklingu odpa- dów metalurgicznych.[...]

 Strona 1