Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW OLEJNICZAK"

Analiza właściwości frykcyjnych materiałów stosowanych na spody obuwia stosowanych na spody obuwia

Czytaj za darmo! »

Obuwie wyjściowe (głównie jesienno-zimowe), turystyczne, sportowe a przede wszystkim obuwie do użytku w pracy powinno charakteryzować się różnorodnymi cechami decydującymi o jego przydatności w określonych warunkach. Dla niektórych kategorii obuwia do użytku w pracy kryteria dotyczące cech użytkowych, wytrzymałościowych i ochronnych są bardzo ostre.Jedną z takich cech jest odporność na poślizg. Dzięki tej właściwości możliwe jest zmniejszenie ryzyka związanego z upadkiem przy wykonywaniu określonych czynności zawodowych lub przy przemieszczaniu się, który może być przyczyną wielu groźnych urazów pracownika. Jest to także parametr wymagany dla obuwia przez Dyrektywę UE 89/686/EWG dotyczącą środków ochrony indywidualnej. Aspekty bezpieczeństwa użytkowania związane z odpornością na poślizg ś[...]

Obuwie - ważny element ubioru człowieka DOI:10.15199/60.2015.11.1


  Słowa kluczowe: komfort użytkowania obuwia, chód, wydatkowanie energetyczne przy chodzeniu, pułap tlenowy Footwear - an important element of the man’s apparel Footwear is an important element of an attirement, which protects the human foot from injuries and negative effects of extraneous environmental conditions. Moreover shoes are necessary component of locomotor apparatus, cause human sole is not adapted to long - distances walking without protection. Modern shoe is equipped with stiffened midsole, hightened heel or arch supports, which has been changed the foot strike. Today a typically strike of human gait is rearfoot - which the point of the first contact the ground is heel. The specific rigid construction of shoes follows that natural barefoot strike has been changed on rearfoot. On the other side, set of materials which is used for shoe production like leather, woven or unwoven textiles or synthetics materials are an important factor to influence the quality of footwear and affects the comfort of use. Therefore innovative textiles and polymer materials are desirable to create new protective and functional properties of shoes. Keywords: footwear comfort, gait, energy cost of walking, oxygen consumption 1. Wstęp Odpowiednia ochrona stóp stanowi jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed projektantami i producentami działającymi w branży przemysłu obuwniczego. Dobrze zaprojektowane obuwie ma dać efekt synergiczny między komfortem, odczuwanym przez każdego użytkownika w sposób subiektywny, jak również bezpieczeństwem użytkowania, manifestowanym bardzo dobrą ochroną stopy przed czynnikami zewnętrznymi oraz minimalizacją prawdopodobieństwa rozwoju mikroorganizmów chorobotwórczych. Sprowadza się to z punktu widzenia fizjologii stopy do optymalizacji procesów związanych z gospodarką transportu ciepła i wilgoci dla układu dzianina - człowiek, a także na sterowaniu rozkładem sił dynamicznych, które stanowią fizyczną bazę[...]

Obuwie, technika chodu oraz proces lokomocji w świetle wydatkowania energetycznego organizmu DOI:10.15199/60.2015.12.3


  Słowa kluczowe: obuwie, technika chodu, wydatkowanie energetyczne Footwear, gait technic and locomotion process in the view of the body's energy expenditure This study has been investigated influence of type of footwear and foot strike on selected kinematics and dynamics parameters of human gait. The flagged problem has been focused on energy costs of walking. Significant differences in biomechanics and energy cost of gait, could be caused by specific modifications of structure of shoes. Keywords: shoes, foot strike pattern, energy cost 1. Wstęp Głównym zadaniem obuwia jest pełna ochrona stopy przed działaniem niekorzystnych warunków środowiska zewnętrznego. Złożoność samego procesu chodzenia lub biegania, jak również rodzaj podłoża oraz indywidualne preferencje użytkowników, nakładają na konstruktorów obowiązek poszukiwania rozwiązań, będących odpowiedzią na oczekiwania ze strony ich potencjalnych odbiorców. Oznacza to konieczność specjalizacji obuwia, uwzględniając przy tym podaż, będącą wypadkową wielu czynników, w tym przede wszystkim zapotrzebowania ze strony konsumentów. Jednocześnie należy pamiętać o konieczności zapewnienia optymalnych warunków mikroklimatu, mających przełożenie na aspekty ergonomiczne. I tak na przykład biorąc pod uwagę obuwie do użytku w pracy [1 - 3], jego przeznaczenie koncentruje się wokół zagadnienia zapewnienia ochrony przed wszelkimi możliwymi zagrożeniami, związanymi z danym stanowiskiem pracy. Wobec tego sama konstrukcja i użyte do tego celu materiały, będą musiały odpowiadać na określone rodzaje ryzyka zawodowego. Przykładowo na stanowiskach pracy, gdzie występuje prawdopodobieństwo uszkodzeń mechanicznych różnych części stopy, stosuje się podnoski zabezpieczające przed uderzeniami, wkładki antyprzebiciowe chroniące przed ukłuciem, czy też dodatkowe ochrony antypoślizgowe. Na skutek tego zwiększa się masa własna Obuwie, technika chodu oraz proces lokomocji w świetle wydatkowania ener[...]

Sposób modyfikacji materiałów wyściółkowych celem poprawy komfortu użytkowania obuwia DOI:10.15199/60.2018.07.1


  1. Wstęp Mikroklimat wnętrza obuwia podczas jego użytkowania jest jednym z ważniejszych czynników decydujących o jego walorach użytkowych [1 - 5]. Konieczne jest poszukiwanie coraz to nowych kombinacji materiałowych oraz możliwości konstrukcyjnych, aby osiągnąć poprawę warunków otoczenia stopy [6]. Komfort użytkowania obuwia stanowi wypadkową wielu czynników, w szczególności konstrukcji i zastosowanych materiałów, a także indywidualnych cech osobniczych. W pracy tej skoncentrowano się na zbadaniu wybranych kombinacji materiałowych w układach wierzch - podszewka - podpodeszwa. Z punktu widzenia użytkownika obuwie powinno charakteryzować się odpowiednimi właściwościami higienicznymi zapewniającymi właściwy mikroklimat wokół stopy [7 - 9]. Materiały wierzchnie mają za zadanie nie tylko ochronę przed działaniem czynników zewnętrznych, takich jak: niska temperatura, woda, wpływ podłoża. Ich zadaniem jest również odprowadzanie pary wodnej wytwarzanej przez stopę, aby umożliwić zachowanie optymalnej temperatury samej stopy. W przypadku, gdy struktura obuwia stanowi barierę dla przepływu wilgoci w kierunku stopa - środowisko zewnętrzne, dochodzi do wzrostu jej temperatury. Z kolei ilość wydzielanego potu zależy od wielu czynników, takich jak: ekspozycja na określone warunki otoczenia, intensywność ruchu czy też indywidualne właściwości metaboliczne organizmu. Istnieją prace [5, 6], w których omawiane są postulaty dla zależności między właściwościami izolacyjnymi obuwia, a warunkami jego użytkowania. Wykazuje się, że właściwości termoizolacyjne materiałów mają znaczny wpływ na zmiany temperatury we wnętrzu obuwia, a tym samym regulują ilość potu wydzielanego przez stopę. Tę właściwość określa przewodnictwo cieplne układu wierzch - podszewka. 2. Materiał i metoda badawcza Materiał badawczy stanowiły elementy składowe obuwia: wierzchy, materiały podszewkowe (skórzane i tekstylne) uformowane na podeszwie gumowej przy użyciu podpodeszw[...]

Współpraca międzynarodowa w przemyśle obuwniczym DOI:


  Rozwój przemysłu obuwniczego wymaga coraz szerszej współpracy. Jedną z jej form są projekty międzynarodowe. Instytut Przemysłu Skórzanego kończy właśnie realizację projektu prowadzonego od lutego 2013 roku we współpracy z partnerem belgijskim. Właśnie ta międzynarodowa współpraca umożliwiła w roku 2012 podjęcie tematyki obuwniczej we wniosku złożonym w ramach inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking). Głównym celem tej inicjatywy jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy podmiotami narodowymi oraz stwarzanie możliwości finansowania badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych ze źródeł publicznych. Badania przeprowadzono na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich (MŚP). Współpraca Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi, Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego w Łodzi oraz partnera belgijskiego Mobilab - K.H. Kempen University College, Geel - Belgia (obecna nazwa Thomas Moore University) zaowocowała wnioskiem FOOTyWEAR - Innovating Footwear Design Based on Biomechanical and Physiological Parameters/Innowacyjne projektowanie obuwia na podstawie parametrów biomechanicznych i fizjologicznych. Projekt został przyję[...]

Badania materiałów spodowych obuwia dla osób powyżej 60 lat DOI:10.15199/60.2019.05.2


  1. Stan badań Obuwie jest jednym z elementów ubioru człowieka, znanym od lat, używanym przez wszystkich ludzi w różnym wieku i w różnych warunkach klimatycznych. Chroni ono stopę i zapewnia odpowiedni mikroklimat wewnętrzny, sprzyjający komfortowi użytkowania [1,2]. Obuwie wykonywane jest z różnych materiałów. Na cholewki stosowane są zwykle: skóra naturalna, materiały tekstylne, materiały syntetyczne, do których wykorzystano PVC lub PU. Spody obuwia wykonywane są głównie z gumy, plastyfikowanego polichlorku winylu, poliuretanu i kauczuków termoplastycznych [3, 4]. Użytkowanie obuwia stwarza często określone problemy, wynikające zarówno z trudnych i specyficznych warunków użytkowania, jak i budowy obuwia. Jednym z istotnych, zauważalnych zarówno w obuwiu stosowanym w pracy, jak i powszechnego użytku, jest nadmierny poślizg. Problem poślizgu obuwia nie jest do końca rozwiązany [5]. W przypadku obuwia używanego w pracy z dostępnych danych statystycznych wynika, że każdego roku w Polsce dochodzi do wielu wypadków spowodowanych poślizgiem obuwia. Stanowią one około 65% wszystkich spraw zgłaszanych do ZUS. Istnieje zatem poważny problem do rozwiązania. Faktu tego nie można wytłumaczyć jedynie ograniczoną liczbą dostępnych materiałów i znanych technologii ich przetwórstwa. Przyczyna wydaje się być bardziej złożona. Przed dopuszczeniem do sprzedaży obuwie przechodzi szereg badań, które jednak albo nie odzwierciedlają rzeczywistych warunków eksploatacji, albo nie biorą pod uwagę zmian, jakie zachodzą w materiale na spody obuwia, wywołanych szeroko pojętymi procesami starzenia, które mają ogromny wpływ na jego tarcie i zużycie ścierne. Bardzo ważną grupą polimerów stosowanych na spody obuwia są kauczuki termoplastyczne typu SBS i SIS. Mają one wiele zalet eksploatacyjnych, w tym stosunkowo mały poślizg. Są stosowane na spody obuwia zimowego i do użytku w pracy. Ale mieszanki bez odpowiednich modyfikacji nie gwarantują uzyskania odp[...]

Koncepcja obuwia dla osób w wieku 60+ Część 2A. Badania komponentów materiałowych przeznaczonych na elementy innowacyjnego obuwia dla osób w wieku 60+ DOI:


  Obuwie jest istotnym elementem ubioru człowieka, stanowiącym ochronę dla jego stóp. Komfort jego użytkowania jest rezultatem wielu różnych czynników wynikających z funkcjonowania człowieka i rodzaju jego aktywności. W praktyce mówi się o dwóch rodzajach komfortu: mechanicznym i higienicznym. Komfort mechaniczny podlega subiektywnej ocenie użytkownika, natomiast w przypadku komfortu higienicznego niezbędne jest scharakteryzowanie mikroklimatu we wnętrzu obuwia. Określa się takie parametry, jak temperaturę i wilgotność. Mówi się o higieniczności obuwia i materiałów obuwniczych, czyli zdolności do zapewnienia użytkownikowi właściwego mikroklimatu w obuwiu podczas jego użytkowania. Są to ważne czynniki decydujące o ocenie jakościowej, funkcjonalności i przydatności wyrobu. Pojęcie komfortu (ewentualnie dyskomfortu) użytkowania obuwia jest trudne do zdefiniowania, jego ocena opiera się w zasadzie na subiektywnych odczuciach użytkowników. Przyjmuje się, że podstawową przyczyną odczucia dyskomfortu jest zbyt duży nacisk wywierany przez cholewkę i spód na nogi użytkownika lub nadmierna wilgotność i temperatura wewnątrz użytkowanego obuwia [1-6]. Obuwie jest dość złożoną konstrukcją. Do jego budowy stosuje się wiele materiałów o odmiennych właściwościach. Najczęściej składa się ze spodu (podeszwy - wykonanej najczęściej z polimerów syntetycznych lub gumy, podpodeszwy z wtórnej skóry celulozowej lub na bazie odpadów skóry naturalnej, wyściółki - ze skóry lub materiałów syntetycznych) oraz cholewki - wykonanej najczęściej ze skóry lub syntetycznych materiałów skóropodobnych, często w kombinacjach z różnorodnymi materiałami włókienniczymi. Spód obuwia ze względu na swoją funkcję ochronną stanowi grubą warstwę dobrze izolującą stopę od warunków zewnętrznych. Wymiana ciepła i wilgoci z otoczeniem odbywa się głównie przez cholewkę obuwia, w której można wyróżnić kilka warstw: materiał wierzchu, podszewkę i ewentualnie międzypodszewkę. Ważn[...]

Koncepcja obuwia dla osób w wieku 60+. Część 2B. Badania komponentów materiałowych przeznaczonych na elementy innowacyjnego obuwia dla osób w wieku 60+ DOI:


  4. Materiały podeszwowe Celem badań materiałów podeszwowych było porównanie właściwości różnych polimerowych materiałów spodowych obuwia, celem najlepszego doboru na podeszwy obuwia dla osób w wieku 60+, zapewniającego komfort i bezpieczeństwo w codziennym użytkowaniu. Zbadano dostępne obecnie materiały podeszwowe i podeszwy od różnych dostawców. Były to materiały często wykorzystywane przez polskich producentów obuwia: lity plastyfikowany polichlorek winylu, ekspandowany polichlorek winylu, kauczuk termoplastyczny, poliuretan (system poliestrowy i system polieterowy). Podeszwa jest ważnym elementem obuwia, od którego zależy poczucie komfortu związane z wygodą, użytkowania obuwia (w tym skuteczne pochłanianie mikrowstrząsów podczas kontaktu z podłożem oraz zminimalizowaniem ryzyka wystąpienia niekontrolowanego poślizgu). Podstawą oceny jakości wytypowanych materiałów podeszwowych były: gęstość, twardość, absorpcja energii, elastyczność oraz odporność na poślizg. Badane były następujące materiały: Z1 - lity plastyfikowany polichlorek winylu, Z2 - ekspandowany polichlorek winylu, Z3 - kauczuk termoplastyczny, Z4 - poliuretan (system poliestrowy), Z5 - poliuretan (system polieterowy). Badania materiałów podeszwowych wykonane zostały na próbkach wyciętych z płytek uformowanych wtryskowo. Badania wykonane zostały zgodnie z normami europejskimi, międzynarodowymi i własnymi procedurami badawczymi. Wyniki badań przedstawione zostały w ta[...]

Badanie właściwości termoizolacyjnych wierzchnich i wyściółkowych wybranych kompozycji materiałów obuwniczych DOI:10.15199/60.2018.08.4


  Zagadnienie termoizolacyjności obuwia stanowi jeden z ważniejszych aspektów jego użytkowania [1]. Stopa należy do tych narządów, które nie utrzymują swojej temperatury na poziomie temperatury ciała [2]. W warunkach podwyższonej temperatury środowiska zewnętrznego, stopa nagrzewa się łatwo, analogicznie w niskich temperaturach otoczenia, ulega szybkiemu wychłodzeniu i stanowi najzimniejszy organ ciała. Przyjmuje się, że temperatura powierzchni skóry ludzkiej kształtuje się w przedziale od 28 do 34°C i są to zarazem wartości brzegowe fizjologicznej temperatury stopy. W przypadku wilgotności względnej w strefie przyskórnej optymalne wartości powinny mieścić się w przedziale od 60 do 65% [2]. Nawet niewielkie odstępstwa od wskazanych wartości, powodują reakcję obronną organizmu, odczuwaną jako marznięcie lub pocenie, objawiające się uruchomieniem mechanizmu zwiększonej sekrecji potu i jego parowania z powierzchni skóry [3-5]. System samoczynnej termoregulacji stopy jest stosunkowo rozwinięty w niewielkim zakresie - w porównaniu do innych części ciała - np. skóry twarzy oraz tułowia. Oznacza to, że w otoczeniu wysokiej temperatury stopa łatwo się nagrzewa i stanowi miejsce o najwyższej temperaturze. Analogicznie dzieje się w środowisku zimnym. Termoreceptory zimna umiejscowione są w górnej warstwie skóry, zaś ciepła - nieco głębiej. Szacuje się, że na 1 cm2 powierzchni skóry stopy znajduje się od 3 do 6 receptorów zimna i tylko jeden ciepła. Ważnym aspektem jest również fakt, że odchylenia od optymalnej temperatury są wolniej rejestrowane w centralnym ośrodku czucia zlokalizowanym w korze mózgowej. Wskutek tego mamy do czynienia z sytuacją dużej utraty ciepła przez stopę zanim zostanie uruchomiony mechanizm termoregulacyjny [6]. Powierzchnia stóp stanowi jedynie około 2% powierzchni ciała, a mimo to przy spadku temperatury otoczenia do 10°C intensywność utraty ciepła przez stopy jest czterokrotnie większa od ilości ciepła tracone[...]

Koncepcja obuwia dla osób w wieku 60+ Część 1A. Badania komponentów materiałowych przeznaczonych na elementy innowacyjnego obuwia dla osób w wieku 60+ DOI:


  Innovative footwear addressed to aged 60+ users is aimed at combining functional values of the materials used with the function of a "smart" product, where modern mechatronic technologies were used. All materials and elements of footwear are to meet such criteria as comfort and safety of use and the use of materials that do not contain chemicals harmful to humans. The design of the innovative 60+ footwear need to meet the expectations of customers in terms of hygiene and health, as well as fit to the foot and aesthetics. Having this in mind, we first carried out a thorough analysis of the physico-mechanical and chemical properties of materials selected for various elements of 60+ footwear (uppers, bottoms). The obtained results are presented in the article. W całej Europie mamy do czynienia z niepokojącym trendem: spada liczba ludności w wieku produkcyjnym przy jednoczesnym wzroście liczby osób starszych, spada również wskaźnik urodzeń. Znacząco natomiast rośnie mediana wieku całej populacji, co potwierdzają niskie wskaźniki urodzeń oraz migracje młodych ludzi (w niektórych regionach). Przewiduje się, że taka tendencja może jeszcze potrwać dziesięciolecia. Starzenie się ludności Europy będzie wywierać różny wpływ na zachowanie się konsumentów, a struktura popytu na poszczególne artykuły wytwarzane przez producentów może ulec znacznym zmianom. Z tego względu dystrybucja dla klienta docelowego dla różnych branż wytwórczych (w tym obuwniczej) musi w najbliższych latach ulec zmianie. Polityka projektowania produktów rynkowych będzie musiała się zmieniać zgodnie z uwarunkowaniami demograficznymi odbiorców [1]. W Polsce w okresie ostatniego ćwierćwiecza obserwujemy spowolnienie rozwoju demograficznego oraz znaczące zmiany 22 Przegląd - WOS 12/2017 PRZEMYSŁ SKÓRZANY w strukturze wieku jej mieszkańców. Proces starzenia się ludnoś[...]

 Strona 1  Następna strona »