Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"magDaLena noWaK"

Marka własna i jej znaczenie w komunikacji sieci FMCG


  Marka własna i jej produkty na rynku polskim mogą rozwijać się w sprzyjających warunkach. Na jej dynamiczny rozwój w Polsce wpłynęło kilka czynników, m.in. szybki rozwój sieci handlowych FMCG, ograniczone zasoby finansowe polskiego konsumenta oraz słaba kondycja marek polskich producentów, którzy ze względu na ograniczenia kapitałowe oraz brak wcześniejszych działań związanych z kreowaniem marki nie zdążyli w większości przypadków doprowadzić do zbudowania ich silnej i stabilnej pozycji na rynku. Na obecnym etapie rozwoju uważa się, że dalszy sukces marki własnej zależy od poprawy działań związanych z marketingiem mix oraz z bardziej profesjonalnym zarządzaniem marką własną w zakresie budowania jej pozytywnego wizerunku. Budowanie pozytywnego wizerunku marki własnej detalistów jest dla przedsiębiorstw handlowych (ich właścicieli) jednym z ważniejszych celów strategicznych, gdyż bezpośrednio wpływa na ich postrzeganie. Dla sieci detalicznej marka własna stanowi chronioną prawem identyfikację unikalnych skojarzeń konsumenta związanych z produktami i sklepem. Marka własna pełni wiele funkcji, może być efektywnym narzędziem w pozycjonowaniu oferty danego detalisty i mieć pośredni wpływ na pozycjonowanie samego detalisty względem konkurencji. Dotyczy to zwłaszcza marki handlowej tożsamej z marką główną detalisty (tzw. own brand), gdyż w tym przypadku odczucia klientów kumulują się i całkowicie integrują. W ostatnim czasie również na rynku polskim detaliści FMCG zaczęli realizować projekty związane z budowaniem wizerunku marek własnych z wykorzystaniem różnych narzędzi marketingu. Celem artykułu jest podkreślenie znaczenia marki własnej w tworzeniu wizerunku sieci handlowych FMCG i pokazanie, jak zmieniało się pozycjonowanie tych sieci i ich marek własnych. Dokonano tego analizując slogany reklamowe wybranych sieci detalicznych, pojawiające się w ostatnich kilku latach. POZYCJONOWANIE MARKI WŁASNEJ w tworzeniu wizerunku sieci [...]

Kierunki rozwoju technologii wielkopiecowej dla zmniejszenia emisji CO2


  Artykuł prezentuje ważniejsze kierunki przedsięwzięć realizowanych celem zmniejszenia zużycia energii i emisji CO2 w wielkopie- cowej technologii produkcji surówki żelaza w świecie. Wyróżnia się przedsięwzięcia techniczne, technologiczne np. jakość wsadu wielkopiecowego oraz inne, obejmujące recykling i utylizację różnych źródeł energii jak np. gaz koksowniczy lub energia biomasy. The article presents the major directions of the initiatives taken to reduce energy consumption and CO2 emissions in the blast furnace pig iron production technology in the world. The technical, technological, eg. the quality of blast furnace charge and others, including recycling and utilization of various energy sources such as coke oven gas or biomass energy are being distinguished. Słowa kluczowe: wielki piec, rozwój technologii, oszczędność energii, emisja CO2 Key words: blast furnace, technology development, energy reduction, CO2 emission S. 848 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 9 Wstęp. Przemysł hutniczy, szczególnie żelaza i stali jest jednym z najbardziej zaawansowanych ga- łęzi przemysłu, jeśli chodzi o zmniejszenie zużycia energii, recykling i utylizację materiałów odpado- wych oraz ograniczenie emisji CO2. Tym niemniej, stawiane są dalsze wymagania odnośnie redukcji na- kładów energii i ograniczenia skali obciążania środo- wiska naturalnego emisją pyłów i gazów, szczegól- nie CO2. W związku z tym w wielu krajach świata, szczególnie o zaawansowanym poziomie technolo- gii hutnictwa żelaza i stali, prowadzone są szerokie i długofalowe przedsięwzięcia, których celem jest sprostanie tym wyzwaniom. Ponieważ w produkcji żelaza i stali ok. 70 % zużytej energi[...]

 Strona 1