Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Otrębski"

Bezpieczne konstrukcje napędów i instalacji maszyn DOI:


  Europejska koncepcja kształtowania bezpieczeństwa maszyn w zakresie ich projektowania zakłada, że projektanci, konstruktorzy i firmy budujące maszyny muszą kierować się tzw. triadą bezpieczeństwa.Dyrektywa maszynowa 2006/42/ WE triadę bezpieczeństwa opisuje jako metodę trzech kroków, nakazując projektantom i budującym maszyny: ??eliminowanie i minimalizowanie ryzyka na tyle na ile to możliwe w obszarze konstrukcji maszyny - takie zaprojektowanie maszyny, aby poprzez samą jej konstrukcję było zapewnione maksymalne bezpieczeństwo, ??redukcję pozostałego ryzyka poprzez stosowanie środków ochronnych, ??informowanie użytkowników o ryzyku resztkowym, szkolenia użytkowników, określenie konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej. Jak widać, pierwszym i najważniejszym krokiem w procesie zmniejszania ryzyka przy projektowaniu i budowie maszyn jest stosowanie konstrukcji, które same w sobie są bezpieczne. Zastosowanie takich konstrukcji daje największą pewność, że maszyna będzie bezpieczna. Stosowanie technicznych środków ochronnych czy też uzupełniających środków ochronnych nigdy nie zapewni tak wysokiego bezpieczeństwa, chociażby ze względu na zawsze istniejącą możliwość obchodzenia czy też skończoną niezawodność i możliwe zużywanie się w trakcie użytkowania. Najsłabszą metodą - opisaną w kroku trzecim triady bezpieczeństwa - jest informowanie użytkowników, którzy mogą nie stosować zarówno procedur bezpieczeństwa, jak i śoi. Chcąc zaprojektować i zbudować maszynę o konstrukcji bezpiecznej samej w sobie należy w fazie projektowania wziąć pod uwagę następujące zagadnienia: ??uwzględnienie czynników geometrycznych i aspektów fizycznych, ??uwzględnienie ogólnej wiedzy technicznej w projektowaniu maszyn (dobra praktyka inżynierska), ??dobór odpowiedniej techniki do określonych zastosowań, ??stosowanie sprawdzonych zasad, takich jak np. mechanicznie wymuszone oddziaływanie, ??uwzględnienie wymaganej statecz[...]

Nowoczesna i bezpieczna fabryka DOI:


  Patrząc z perspektywy czasu na rozwój przemysłu możemy wyróżnić kilka znaczących faz. I tak budowa maszyny parowej oraz powstanie pierwszych fabryk jest nazywane pierwszą rewolucją przemysłową. Wtedy, w czasach maszyny parowej za sterowanie maszyną odpowiedzialny był w 100% człowiek. Był - obrazowo mówiąc - sterownikiem, który decydował o kolejnych cyklach pracy maszyny. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania społeczeństwa na produkty zaczęto produkować na coraz większą skalę. Wymusiło to budowę linii produkcyjnych, mogących zapewnić produkcję masową. Ten przełom uważany jest za drugą rewolucję przemysłową. Do budowy pierwszych linii produkcyjnych niezbędna była energia elektryczna, w celu chociażby zasilania pierwszych systemów sterowania. Dlatego też druga rewolucja przemysłowa jest również związana z powszechną elektryfikacją. Najbliższą naszych czasów jest trzecia rewolucja przemysłowa. Wiąże się ona z powszechną automatyzacją produkcji oraz - u swoich początków - z wdrożeniem pierwszego programowalnego sterownika, który mógł swobodnie sterować procesem produkcyjnym. Od czasu automatyzacji oraz robotyzacji produkcji systemy sterowania stawały się coraz bardzie rozbudowane i zaawansowane. Wzrastała liczba sygnałów, które muszą być obrabiane i analizowane przez sterowniki nadzorujące proces produkcji. Wymusiło to stosowanie coraz to szybszych jednostek sterujących, mogących obsłużyć dużą liczbę wejść i wyjść. Wtedy też nastąpił jasny podział na technologiczną część systemu sterowania i część odpowiedzialną za bezpieczeństwo, dla której ważnym parametrem jest niezawodność w działaniu. Postęp techniczny a nowe możliwości W zasadzie sama automatyzacja produkcji wymusiła trwającą właśnie czwartą rewolucję przemysłową. Bardzo duża nić zakończenie danego procesu na czas, optymalnie wyznaczyć stosowny przegląd techniczny i wielu innych, w tym również decyzji związanych z bezpieczeństwem ludzi. Gotowi na Fabrykę 4.0 [...]

Inwestycje w bezpieczeństwo DOI:


  Gdybyśmy zapytali zarządców zakładów, czy inwestycje w bezpieczeństwo maszyn i instalacji się zwracają, z dużym prawdopodobieństwem możemy spodziewać się odpowiedzi - NIE. Brakowałoby przy tym solidnego uzasadnienia, argumentacji opartej chociażby na próbie przeliczenia.Zarządzanie bezpieczeństwem maszyn W każdym zakładzie przemysłowym istnieją podstawowe potrzeby zarządzania bezpieczeństwem maszyn. Bazą ogólnych informacji dla użytkownika maszyn są kodeks pracy i wymagania dotyczące maszyn w nim opisane oraz rozporządzenia - w sprawie minimalnych wymagań bhp w zakresie użytkowania maszyn oraz ogólnych wymagań bhp. Czasami użytkownicy sięgają po dyrektywę maszynową, wdrożoną przez rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla maszyn. To bezwzględne podstawy. Aby jednak w odpowiedni sposób wykorzystać informacje zawarte w ustawach i rozporządzeniach, należy w poprawny sposób zarządzać bezpieczeństwem. Istnieje zatem konieczność stworzenia procesu, który na każdym etapie pojawienia się potrzeby "rozmowy" czy też uzgodnień związanych z bezpieczeństwem maszyn umożliwiałby to w sposób odpowiednio zaplanowany i usystematyzowany. W proces taki oczywiście muszą być wpisani ludzie - zespoły - z o[...]

 Strona 1