Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Bogdan Szczepański"

Badanie i certyfikacja środków transportu przeznaczonych do przewozu produktów wrażliwych na temperaturę - certyfikacja DOI:10.15199/8.2017.9-10.4


  Wiele produktów wprowadzanych na rynek wymaga w całym procesie ich wytwarzania, przechowywania i dystrybucji zachowania ustalonych parametrów otoczenia, w którym się znajdują, w szczególności temperatury i wilgotności. Najbardziej zaostrzone wymagania w tym zakresie dotyczą artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych, które mają bezpośredni wpływ na zdrowie człowieka. W wymienionych procesach schematycznie przedstawionych na rys. 1 można wyróżnić etapy: przygotowanie surowców i półproduktów (dostawców), produkcję, przechowywanie i dystrybucję, handel detaliczny. Osiągnięcie wysokiej jakości produktu, bezpieczeństwa dla zdrowia i życia zależy głownie od wyposażenia, procesów oraz czynników technologicznych, ludzi, warunków zewnętrznych i skuteczności ograniczania zagrożeń. Potencjalne zagrożenia wystąpienia ryzyka dla produktu jest najczęściej rezultatem połączenia wymienionych czynników. Wszystkie te etapy łączy transport, w którym także wymagane jest zachowywanie ustalonych parametrów w podzespołach środków transportu, w których bezpośrednio transportowane są materiały lub produkty. W przypadku farmaceutyków, a więc produktów wrażliwych głównie na temperaturę i jej zmiany, najistotniejsze jest zapewnienie utrzymania w określonym czasie zadanego poziomu temperatury oraz dopuszczalnych jej wahań w przestrzeni środka transportu, bezpośrednio otaczającej transportowane produkty. Może mieć to decydujący wpływ na jakość produktów i bezpieczeństwo ich stosowania szczególnie przy transporcie na duże odległości, podczas którego środek transportu przebywa w zróżnicowanych zewnętrznych warunkach klimatycznych związanych także ze zmianą pór roku, dobowymi wahaniami temperatury, zmianą wysokości na poziomem morza, intensywnością nasłonecznienia. W samej tylko Europie te różnice występują i są zauważalne np. wzrost wysokości n.p.m. powoduje zmianę temperatury -6,5oC/1000, zmiana nasłonecznienia powoduje wahania n[...]

Badanie i certyfikacja środków transportu przeznaczonych do przewozu produktów wrażliwych na temperaturę - badania DOI:10.15199/8.2017.12.3


  Krajowi producenci i użytkownicy pojazdów chłodniczych, świadomi szybkich zmian w rzeczywistości gospodarczej, także w zakresie regulacji prawnych, coraz częściej zwracają się do jednostek certyfikujących z zapytaniami o możliwości uzyskiwania na te pojazdy certyfikatów zgodności z wymaganiami kwalifikującymi je do przewozu produktów wrażliwych na temperaturę. W szczególności pytania te dotyczą wymagań do przewozu produktów leczniczych, określonych krajowymi przepisami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia [1,2]. Przepisy te zostały wprowadzone do obowiązkowego stosowania na podstawie dyrektywy Unii Europejskiej nr 2001/83/UE [3]. Wymagania sformułowane w wymienionych powyżej przepisach zawierają wymóg bezwzględnego utrzymania temperatury produktu w zakresie ustalonym na czas transportu w komorze ładunkowej pojazdu, niezależnie od pory roku. Dla uzyskania pewności spełnienia tego warunku w przepisach przewidziano obowiązkowe przeprowadzenie pomiarów i rejestracji rozkładu temperatur wewnątrz komory ładunkowej. Rozmieszczenie punktów pomiarowych wewnątrz komory jest takie, by dawało gwarancję, że temperatura żadnego fragmentu ładunku produktów nie będzie wykraczała poza zakres wymagany w czasie transportu, niezależnie od temperatur panujących na zewnątrz pojazdu. Badanie takie określa się jako mapowanie temperatur. Do przewozu leków przewidziane są w zasadzie przede wszystkim pojazdy produkowane z przeznaczeniem do tego celu i wykonane zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w artykule zamieszczonym w Chłodnictwie nr 9-10 z 2017 roku [4]. Równocześnie jednak obowiązujące przepisy krajowe zezwalają na użycie do przewozu leków innych - odpowiednio dobranych - pojazdów chłodniczych o zbliżonym przeznaczeniu. Pojazdy te po ewentualnym dodatkowym wyposażeniu, poddaniu ich dodatkowym badaniom laboratoryjnym, mapowaniu temperatury i uzyskaniu odpowiedniego świadectwa/ certyfikatu potwierdzającego spełnienie niezbę[...]

Procedury badań samochodowych agregatów chłodniczych i chłodniczo-grzewczych zgodnie z umową ATP DOI:10.15199/8.2019.1.2


  Środki transportu służące do przewozu produktów w kontrolowanej temperaturze to izolowane nadwozia wyposażone w agregaty chłodnicze, chłodniczo-grzewcze lub agregaty chłodnicze i niezależne urządzenie grzewcze. Przewożony towar jest schłodzony lub zamrożony przed załadunkiem, a urządzenia chłodnicze mają za zadanie utrzymanie zadanej temperatury transportowanych produktów. Środki transportu chłodniczego ze względu na bardzo różnorodne zastosowania mogą znacznie różnić się gabarytami (od furgonów po naczepy) i własnościami izolacyjnymi. W związku z tym na rynku dostępnych jest wiele urządzeń, które mogą spełnić konkretne wymagania. Tak jak w przypadku innych urządzeń chłodniczych do doboru danego nadwozia niezbędna jest znajomość ich wydajności chłodniczej i/lub grzewczej. Procedury wyznaczania wydajności chłodniczej agregatów szczegółowo opisane są w umowie o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP). Ogólnie badania możemy podzielić na badania urządzeń chłodniczych: jednotemperaturowych, wielotemperaturowych i grzewczych Badania te mają charakter stacjonarny i wykonywane są w upoważnionych stacjach badawczych dysponującymi komorami klimatycznymi i kalorymetrycznymi wyposażonymi w wysokiej klasy aparaturę pomiarową. METODY TESTOWANIA Badany agregat chłodniczy montowany jest na skrzyni kalorymetrycznej lub izolowanym nadwoziu środka transportu. Efektywna wydajność chłodnicza określona jest wzorem o i W =W +U ΔT gdzie: U - strumień ciepła przenikający przez obudowę kalorymetru lub nadwozia izolowanego W/0C, ΔT - różnica między średnią temperaturą Ti wewnątrz oraz średnią temperaturą Te na 10 1/2019 CHŁODNICTWO m W U T = Δ zewnątrz kalorymetru lub nadwozia izolowanego (K), Wj - moc cieplna wydzielana przez wentylatorowy grzejnik elektryczny zastosowany w celu utrzymywania zadanej różnicy temperatur[...]

Przemysłowe osuszacze powietrza Budowa, zasada działania, projektowanie i badania


  Przedmiotem niniejszego artykułu są autonomiczne, przenośne urządzenia ziębnicze stosowane głównie w technologii budownictwa do przyspieszenia procesu osuszania pomieszczeń metodą obniżania wilgotności względnej powietrza w zamkniętej przestrzeni. Urządzenia te określane są nazwą obiegową jako kondensacyjne, sprężarkowe osuszacze powietrza. Osuszanie powietrza jest stosowane w wielu dziedzinach i technologiach, jako część składowa procesów klimatyzacji komfortowej i przemysłowej lub procesów technologicznych, a także jest wykorzystywane do zapobiegania korozji materiałowej, kondensacji wilgoci na powierzchniach instalacji hydraulicznych i zbrylaniu materiałów sypkich. Osuszacze wykonywane jako urządzenia autonomiczne i przenośne nadają się szczególnie do zastosowań, w których osuszanie obiektów w ramach stałych instalacji klimatyzacyjnych jest nieopłacalne lub niemożliwe. Centralny Ośrodek Chłodnictwa współpracuje z krajowymi producentami tych urządzeń, uczestnicząc od wielu lat m.in. w pracach badawczo-rozwojowych prowadzonych przez te przedsiębiorstwa w zakresie omawianych urządzeń. 1. Budowa i działanie osuszacza Ogólna budowa i sposób działania są przedstawione na schematycznym rysunku 1. Wentylator, usytuowany po stronie wylotu powietrza z osuszacza, zasysa wilgotne powietrze z otoczenia przez fi ltr wlotowy. Strumień powietrza przepływa kolejno przez parowacz i skraplacz do wentylatora, który przekazuje go z osuszacza na zewnątrz, do otoczenia. Zwykle obydwa wyżej wymienione wymienniki ciepła oraz wentylator są osadzone we wspólnej obudowie tworzącej rodzaj tunelu powietrznego o stałym przekroju poprzecznym, który zapewnia optymalne warunki dla prowadzenia stabilnego strumienia powietrza. W trakcie przepływu przez parowacz strumień powietrza jest intensywnie schładzany, do temperatury znajdującej się poniżej punktu rosy. Powoduje to wykraplanie i odprowadzanie wilgoci z powietrza, co oznacza jego os[...]

 Strona 1