Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ewelina Radomska"

Przegląd metod akumulacji ciepła DOI:10.15199/8.2019.4.2


  W ostatnich latach na świecie można zaobserwować znaczący wzrost konsumpcji energii oraz wiążące się z tym problemy, takie jak ograniczone zasoby paliw kopalnych, które obecnie dominują w strukturze zużycia energii, a także emisje szkodliwych substancji do środowiska, powstających na skutek spalania owych paliw. Jednocześnie rośnie udział odnawialnych źródeł energii (OZE), lecz źródła te są nieprzewidywalne i możliwości pozyskiwania z nich energii są zmienne w czasie. Ze względu na wymienione czynniki powinniśmy dążyć do bardziej efektywnego wykorzystania energii, co można osiągnąć, stosując akumulację energii. Istnieje wiele metod magazynowania różnych form energii. Jedną z nich jest akumulacja ciepła. We współczesnym świecie występuje potrzeba stałych i niezawodnych dostaw ciepła, jednak zapotrzebowanie na ciepło nie jest stałe w czasie. Często występującym problemem jest brak możliwości uzyskania ciepła w miejscu, w którym jest ono potrzebne. Ponadto, podczas wielu procesów technologicznych tracone są bezpowrotnie ogromne ilości ciepła, które w pewnym stopniu można by odzyskać i ponownie wykorzystać. Głównym celem stosowania magazynów ciepła jest rozwiązanie, a przynajmniej minimalizacja przedstawionych problemów, gdyż ciepło wytworzone podczas niskiego zapotrzebowania lub podczas procesów technologicznych może zostać wychwycone, zmagazynowane i wykorzystane w późniejszym okresie, kiedy występuje duże zapotrzebowanie. PODZIAŁ METOD AKUMULACJI CIEPŁA Metody akumulacji ciepła można podzielić według wielu kryteriów. Do najważniejszych z nich można zaliczyć: kryterium długości magazynowania ciepła [10] oraz kryterium podziału ze względu na stosowane metody i techniki magazynowania ciepła [11]. Drugie kryterium dzieli magazyny ciepła na trzy rodzaje. Są to magazyny wykorzystujące ciepło jawne (właściwe), ciepło utajone (przemian fazowych) oraz ciepło wydzielane lub pochłaniane w czasie procesów chemicznych [5], [10]. Najważn[...]

 Strona 1