Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marta Wyzińska"

Wybrane parametry wartości technologicznej ziarna pszenicy jarej w zależności od terminu siewu DOI:


  Ziarno pszenicy przeznaczane na cele konsumpcyjne powinno wyróżniać się wysoką wartością technologiczną (przemiałową i wypiekową), którą określają parametry jakościowe ziarna i mąki, takie jak: wyrównanie ziarna, zawartość składników mineralnych (popiołu), twardość i szklistość, zawartość białka ogółem, ilość i jakość glutenu, wskaźnik sedymentacyjny, liczba opadania, wodochłonność mąki, objętość pieczywa [5, 13, 21, 22, 24]. Z dotychczas przeprowadzonych badań jednoznacznie wynika, że jednym z najważniejszych czynników determinujących jakość ziarna są warunki pogodowe [36], ale również zakodowany genetycznie potencjał odmiany, a także w dużej mierze warunki siedliska i czynniki agrotechniczne [12, 14, 16, 17]. W dostępnej literaturze niewiele jest informacji odnośnie wpływu jesiennego siewu na jakość ziarna pszenicy jarej. Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu późnojesiennego terminu siewu na wybrane cechy wartości technologicznej ziarna pięciu odmian pszenicy jarej. Materiał i metodyka Badania polowe przeprowadzono w trzech sezonach wegetacyjnych 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011 w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Ciciborze Dużym (województwo lubelskie), należących do Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych (COBORU). Podstawę do badań stanowiły dwuczynnikowe eksperymenty polowe, założone metodą podbloków losowanych, w czterech powtórzeniach. Czynnikiem pierwszego rzędu (A) był termin siewu: I - jesienny (późniejszy o 2-3 tygodnie niż określony w zaleceniach agrotechnicznych IUNG - PIB, jako dopuszczalnie opóźniony dla pszenicy ozimej), II - jesienny (opóźniony w stosunku do pierwszego o 1-3 tygodni), III - wiosenny (wskazany według zaleceń agrotechnicznych IUNG - PIB dla pszenicy jarej, jako możliwie najwcześniejszy). Czynnikiem drugiego rzędu (B) była odmiana pszenicy jarej: 1) Tybalt, 2) Cytra, 3) Bombona, 4) Monsun, 5) Parabola. Po zbiorze przeprowadzono ocenę wybrany[...]

Wpływ nawozów na bazie struwitu na plon i cechy struktury pszenicy jarej DOI:10.15199/62.2018.3.24


  Struwit to minerał będący uwodnionym fosforanem amonowo- -magnezowym o wzorze chemicznym MgNH4PO4·6H2O i strukturze krystalicznej. Został odkryty w połowie XIX w. Jego największym naturalnym źródłem jest rozkładający się materiał organiczny. Obecność struwitu stwierdzono także w nerkach oraz w pęcherzu moczowym ludzi i zwierząt, gdzie może powodować infekcję. Struwit występuje często w osadach powstałych w procesach beztlenowej fermentacji ciekłych odpadów z hodowli zwierząt oraz w osadach po biologicznym oczyszczaniu ścieków. Po raz pierwszy jego obecność stwierdzono podczas prac modernizacyjnych w oczyszczalni w Los Angeles w 1963 r.1). Struwit charakteryzuje się spowolnionym uwalnianiem składników pokarmowych, a także dużą zawartością fosforu2, 3). Stosowanie konwencjonalnych mineralnych Mieczysław Borowika,*, Marzena Mikos-Szymańskaa, Marta Wyzińskab, Anna Zduneka, Sebastian Schaba, Alicja Sułekb 464 97/3(2018) Mgr inż. Anna ZDUNEK - notkę biograficzną i fotografię Autorki wydrukowaliśmy w nr. 2/2018, str. 279. Dr inż. Sebastian SCHAB - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr. 2/2018, str. 280. Dr inż. Marta WYZIŃSKA w roku 2007 ukończyła studia na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie). W 2017 r. uzyskała stopień doktora nauk rolniczych w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Obecnie jest asystentem w tym Instytucie. Specjalność - uprawa roślin zbożowych. nawozów fosforowych zwiększa plonowanie roślin uprawnych, ale jednocześnie przyczynia się do eutrofizacji wód i immobilizacji fosforu w glebie. Poza tym, nawozy fosforowe są produkowane z fosforytów, których pokłady kończą się, a światowe zasoby dobrej jakości fosforytów (coraz droższe) znajdują się tylko w kilku krajach. Duża zależność rolnictwa od dostępności fosforytów oraz problemy zwiększającej się eutrofizacji w[...]

 Strona 1