Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bogusław Ziędalski"

Instrukcja bhp jako praktyczne narzędzie DOI:


  Instrukcja bhp powinna być napisana językiem zrozumiałym dla pracownika i zawierać niezbędne informacje do bezpiecznego wykonania pracy. Powinna ona być również zaopiniowana przez pracownika służby bhp. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że pracownik służby bhp nie jest osobą odpowiedzialną za opracowanie, wydanie czy udostępnianie instrukcji bhp. Obowiązek ten jest w sposób jednoznaczny przypisany pracodawcy i obarczanie nim służby bhp jest błędne oraz niezgodne z prawem.Instrukcja bhp to dokument, który określa najważniejsze aspekty wykonywanej pracy mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Zgodnie z Kodeksem pracy (art. 2374 § 2) pracodawca jest zobowiązany wydawać szczegółowe instrukcje oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Również § 30 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (DzU nr 191, poz. 1596, ze zm.) wskazuje pracodawcę jako tego, kto powinien zapewnić pracownikom dostęp do informacji, w tym pisemnych instrukcji dotyczących użytkowania maszyn. Szczegółowe wymagania dla instrukcji bhp określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU z 2003 r., nr 169, poz. 1650, ze zm.). Czego dotyczy instrukcja i co zawiera? Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bhp pracodawca jest zobowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: -- stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, -- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,-- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, -- udzielania pierwszej pomocy. Instrukcje te powinny w sposób z[...]

 Strona 1