Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Chrapoński"

The 2D characterization of pores shape in sintered material before and after deformation DOI:10.15199/28.2019.4.3


  The sintered porous materials are used in various applications due to their specific properties. These properties strongly depend on the microstructure and the volume fraction of pores, their morphology: size, shape, distribution in the material, anisotropy etc. [1÷4]. To obtain products with desired properties, the sintered porous materials often undergo processing under plastic deformation conditions. During deformation the morphology of the pores changes, and that affects final material properties. To improve and control material properties, like tensile strength, a detailed knowledge on the influence of porous microstructure on material behaviour under deformation conditions is off importance [5, 6 ]. Nowadays, the relationship between microstructure of the porous materials and their mechanical properties is often examined using computer simulations [7÷12]. To perform detailed computer simulations e.g. by finite element method, the digital models of material microstructure are often necessary. There are several methods to obtain a three dimensional, digital microstructure model of porous materials: X-ray computed microtomography, 3D reconstruction based on serial sectioning or generation of the model structure with various numerical algorithms such as cellular automata, Voronoi tesselations, Johnson-Mehl procedure, etc. The main problem in porous microstructure modelling is reproducing the pores geometry, which is usually very complex (2D and 3D) and has high heterogeneity as well as inhomogeneous spatial distribution. Therefore, appropriate description of the pores shape is necessary to construct the digital model structure in computer simulation of porous materials subjected to plastic deformation. Thus, the characterization of 2D shape of the pores in the sintered material before and after plastic deformation as well as selection of the minimum number of shape factors that best describe geometry of the pores are the mai[...]

Wykorzystanie koncepcji cyfrowej reprezentacji materiału w modelowaniu zachowania mikrostruktury materiału porowatego pod obciążeniem DOI:10.15199/24.2017.8.1


  Wstęp. Spiekane materiały porowate są coraz częściej wykorzystywane w przemyśle (np. materiały łożyskowe, materiały narzędziowe, wyroby z metali trudno topliwych) ponieważ zapewniają otrzymanie pożądanych właściwo􀀐 ści fizycznych i chemicznych wyrobów niejednokrotnie niemożliwych do osiągnięcia przez wyroby z materiałów litych. W wyrobach z materiałów litych, własności koń􀀐 cowe, są konsekwencjąa własności wsadu oraz charakteru oddziaływania odkształcenia plastycznego na poszczegól􀀐 nych etapach realizowanej technologii, przy zachowaniu stałej gęstości w objętości wyrobu. Własności spieków, poza wymienionymi (jak dla materiałów litych), istotnie zależą dodatkowo od charakteru nieciągłości, stanowiących porowatość [4]. W związku z powyższym procesy kształtowania poro􀀐 watych materiałów metalicznych charakteryzują się wystę􀀐 powaniem złożonego przestrzennego stanu naprężenia i/lub odkształcenia. Ze względu na ten trójwymiarowy charakter analiza zachowania się materiału w trakcie odkształcenia bazująca tylko na dwu- wymiarowych zgładach metalogra􀀐 ficznych jest często niewystarczająca. W tym przypadku do prowadzenia badań o charakterze podstawowym pomocne jest wykorzystanie symulacji numerycznej umożliwiającej analizę zachowania się materiału w przestrzeni trójwymia􀀐 rowej. W modelowaniu numerycznym procesów przeróbki plastycznej powszechnie wykorzystuje się Metodę Ele􀀐 mentów Skończonych (MES). Ograniczeniem standardo􀀐 wo wykorzystywanych modeli umocnienia w MES jest jednak założenie jednorodnego zachowania się materiału na poziomie mikrostruktury. Zatem nieustannie poszukuje się bardziej zaawansowanych technik obliczeniowych oraz dokładniejszych modeli materiałów porowatych. Jednym z rozwiązań zastosowanych w niniejszej pracy jest koncep􀀐 cja cyfrowej reprezentacji materiału [3]. Cyfrowa reprezentac[...]

 Strona 1