Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"OLGIERD NIEMYJSKI"

Straty ciepła sieci ciepłowniczych i możliwości ich ograniczenia

Czytaj za darmo! »

Omówiono zagadnienie zjawiska strat ciepła w sieciach ciepłowniczych, które występują podczas pracy systemów rurociągów ciepłowniczych. Przedstawiono wyniki badań termowizyjnych powierzchni gruntu w miejscach gdzie przebiega sieć ciepłownicza oraz znajdują się komory ciepłownicze. Badania zostały wykonane w okresie zimowym pracy systemu przy zwiększonym przesyłaniu ciepła siecią ciepłociągó[...]

Pośrednia metoda określania ubytków wody w sieci ciepłowniczej


  W artykule przedstawiono metodę określania wielkości ubytków wody w systemach ciepłowniczych w wyniku występowania nieszczelności rurociągów, armatury i innych elementów sieci ciepłowniczej. Lokalizacja miejsc wycieków wody z systemu jest bardzo trudna lub niemożliwa do wykonania. Opisana metoda oparta jest na wynikach pomiaru strumienia wody uzupełniającej system ciepłowniczy, z uwzględnieniem zjawiska zmian gęstości wody sieciowej w wyniku zmian jej temperatury w okresie eksploatacji. Zamieszczono przykład wykorzystania tej metody do obliczania objętości ubytków wody sieciowej w jednym z systemów ciepłowniczych w Polsce.1. Wstęp Najczęściej stosowanym sposobem pomiaru ubytków wody sieciowej w systemach ciepłowniczych jest pomiar i rejestracja uzupełnienia wody w źródłach ciepła. Pojęcia ubytków i uzupełnienia wody sieciowej przeważnie są ze sobą utożsamiane, tj. przyjmuje się, że ilość wody uzupełniającej system jest równa jej ubytkom. Jest to słuszne w przypadku występowania niewielkich zmian temperatury wody płynącej siecią rurociągów. W systemach ciepłowniczych występują zmiany temperatury wody wynikające ze sposobu regulacji temperatury wody, w celu zapewnienia bieżących i prognozowanych potrzeb cieplnych odbiorców ciepła. Zmiany temperatury powodują przyrost lub spadek objętości wody wynikające ze zmian jej gęstości. Zjawisko to jest trudne do zaobserwowania z uwagi na występujące nieszczelności sieci w systemach ciepłowniczych. Często wielkość nieszczelności znacznie przewyższa zmiany objętości wody powstałe w wyniku rozszerzalności wody. Występujące zmiany objętości wody mają wpływ na ilość wody uzupełnianej w systemie powodując jej wzrost lub spadek [1]. Zjawisko to szczególnie jest zauważalne w systemach o dużej pojemności zładu. Analizując wartości [...]

Systemy Informacji Geograficznej - GIS wykorzystywane w przedsiębiorstwach ciepłowniczych DOI:10.15199/9.2019.8.2


  1. Wstęp - trochę historii Systemy geoinformacyjne służące do gromadzenia i przechowywania danych geograficznych najczęściej definiuje się jako systemy informacji geograficznej (ang. Geographic Information System, GIS). W Polsce przyjęła się także nazwa: System Informacji Przestrzennej (SIP) [1]. Już w latach 90-tych ubiegłego stulecia określono systemy geoinformacyjne jako systemy pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych, w których zawarte są informacje przestrzenne i towarzyszące im informacje opisujące obiekty. Jeśli dane dotyczą środowiska geograficznego są to systemy informacji geograficznej. Koncepcja gromadzenia danych przestrzennych w kilku obszarach tematycznych jest znacznie starsza niż narzędzia GIS. Dążenie do prezentowania na mapach coraz większej liczby informacji, a także upraszczania procesu analiz przestrzennych, spowodowało rozwój "nakładkowych" sposobów opracowywania klasycznych map analogowych już w połowie XIX wieku. Jedną z najstarszych map, która może być potraktowana, jako pierwowzór późniejszych map warstwowych, jest opracowanie sporządzone pod koniec XVIII wieku przez francuskiego kartografa Berthiera. Mapa obrazowała etapy przemieszczania się wojsk podczas bitwy pod Yorktown. Jednak dopiero w XX w. nastąpił autentyczny rozwój ręcznie rysowanych map nakładkowych. Przykładem jest także opracowanie "nakładki" o tematyce demograficznej i ekonomicznej Nowego Jorku, która powstała w 1923 roku. Ponadto wykonano mapę przedstawiającą wartość gruntów w celu określenia związku między ich wartością a gęstością zaludnienia. Mapy nakładkowe powstawały również w Polsce. W roku 1966 Franciszek Uhorczak zastosował metodę nakładkową do tworzenia mapy użytkowania terenu na ziemiach polskich. Sposób ręcznego wykonywania map nakładkowych mógł być wykorzystany tylko do relatywnie niewielkich projektów. Wraz z rozwojem technologii komputerowych, zaczęto rozważać wprowadzenie automatyzacji procesów opracowy[...]

 Strona 1