Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Kimbar"

Zagrożenia pożarowe w silosach rolniczych DOI:10.15199/33.2018.10.35


  Silosy to budowle (lub części budowli) przeznaczone do tymczasowego składowania materiałów sypkich, np. produktów mącznych, strączkowych, cukru, węgla, wapna, cementu, nawozów sztucznych itp. Wyróżnia się silosy wolnostojące (komory koliste, kwadratowe, sześcienne) lub zgrupowane (baterie silosowe). W przypadku silosów przeznaczonych na potrzeby rolnicze komory mają najczęściej kształt kolisty i wykonuje się je z blachy płaskiej lub falistej (rysunek). Zgodnie z § 39 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej [9]: Budowle rolnicze powinny być zabezpieczone przed pożarem lub wybuchem, w szczególności przez zapewnienie nośności ogniowej konstrukcji przez założony czas, przy czym dla konstrukcji nośnej zamkniętych zbiorników na płynne odchody zwierzęce, zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej, silosów na kiszonki oraz silosów na zboże i pasze wyniesionych ponad ziemię należy zapewnić klasę odporności ogniowej co najmniej R 30. Klasa R30 w tym przypadku oznacza zapewnienie nośności w warunkach pożarowych przez co najmniej 30 min przy oddziaływaniu temperatury od środka lub od zewnątrz konstrukcji. Rodzaje zagrożeń pożarowych W silosach można zidentyfikować następujące rodzaje zagrożeń pożarowych ze względu na źródło zapłonu: ● z zewnętrznego źródła - zagrożenie oddziałuje na silos od strony zewnętrznej (bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie silosu awarią); pożar łatwy do wykrycia; ● od składowanego materiału - zagrożenie oddziałuje na silos od strony wewnętrznej (bezpośrednie zagrożenie awarii silosu); pożar pomimo wprowadzenia środków zaradczych może być trudny do wykrycia. Zewnętrzne źródła pożaru to najczęściej: BUDOWNICTWO OGÓLNE - BUDOWNICTWO OGÓLNE www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 10 ’2018 (nr 554) 113 INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH 1) Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Badań Ogniowych *) Adres do koresp[...]

Wybrane aspekty bezpieczeństwa pożarowego budynków wysokich DOI:10.15199/33.2015.11.18


  W artykule przedstawiono wybrane aspekty dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynkówwysokich.Opisano zarówno zagadnienia związane z bezpieczeństwem ludzi (ewakuacja, prowadzenie akcji ratunkowej), jak i bezpieczeństwem konstrukcji budynku, które powinno zostać zachowane przez czas wymagany przepisami. Ponadto przedstawiono statystykę pożarów w budynkach wysokich w Polsce. Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pożarowe, budynki wysokie, ewakuacja, odporność ogniowa, rozprzestrzenianie ognia.Bezpieczeństwo pożarowe budynków powszechnie uważanych za wysokie, ze względu na liczbę kondygnacji i rozlokowanych na nich ludzi oraz usytuowanie zazwyczaj w gęstej zabudowie miast, wymaga szczególnego podejścia zarówno przez projektantów, jak i jednostki straży pożarnej, która musi być wyposażona w specjalistyczny sprzęt ratunkowy dostosowany do ponadstandardowych wysokości budynków. Zgodnie z warunkami technicznymi [1] do takich budynków należą obiekty o wysokości 25 - 55 m (oznaczenie W), a w przypadku budynków mieszkalnych (ZL IV) o liczbie kondygnacji 10 - 18 włącznie. Budynki wyższe określane są w przepisach jako wysokościowe (WW). Łącznie problem dotyczy ok. 11 000 budynków w Polsce, przy czym jeżeli z tej statystyki odrzucimy typowe budynki mieszkalne z wielkiej płyty, a więc niewiele przekraczające 30 m, pozostanie ok. 1500 budynków. Rozważając obiekty wyższe niż 70 m, mamy do czynienia w Polsce z niecałą setką takich budynków. Sukcesywnie się to zmienia i przybywa budynków wysokości ponad 40 m, jednakże w porównaniu z miastami, które przyjęły model budownictwa wysokiego jako strategię ich rozwoju: Hongkong > 7500, Nowy Jork > 5500, Singapur > 3600, São Paulo > 3500, Seul > 2800 czy Tokio > 2500, nawet najbardziej rozwinięta pod tymwzględemWarszawa jest daleko w tyle. Zagrożenia pożarowe budynków wysokich związane są przede wszystkim z ich ukształtowaniem, które sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia zgodnie z kierunki[...]

Ocena głębokości zwęglenia elementów drewnianych w ustrojach powierzchniowych DOI:10.15199/33.2017.08.07


  Zwęglanie drewna jest naturalnym procesem, do którego dochodzi w przypadku sytuacji pożarowej, a ocena głębokości zwęglenia jest zasadniczymparametrempotrzebnym doweryfikacji elementu, części lub całej konstrukcji drewnianej podczas sprawdzania stanu granicznego nośności w warunkach pożaru.Właściwości drewna w warunkach pożarowych można ocenić, stosując proste i zaawansowane modele obliczeniowe oraz metody badawcze. Jedyną normą funkcjonującą w systemie polskich norm, wg której możliwe jest określenie nośności konstrukcji drewnianych w warunkach pożarowych w sposób obliczeniowy, jest PN-EN 1995-1-2 [5]. W normie tej, oprócz prostych metod obliczeniowych, przedstawiono również warunki i wymagania, jakie projektant powinien uwzględnić podczas stosowania zaawansowanychmetod obliczeniowych. Innym, praktycznymdokumentemsą wytyczne dla Europy, tj. Fire safety in timber buildings - Technical guideline for Europe [2], które są rezultatem współpracy projektu badawczego European Wood Wisdom-Net Fire In Timber z partnerami z Austrii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Francji, Norwegii, Szwecji, Szwajcarii iWielkiej Brytanii.Wwytycznych [2] opisano m.in. ulepszone metody projektowania potrzebne przy określeniu głębokości zwęglenia. Wartykule skoncentrowano się na prostych metodach obliczeniowych podanych w normie PN-EN 1995-1-2 [5] wg metody zredukowanego przekroju, porównując je z modelami przedstawionymi w Technical guideline for Europe [2] oraz na metodach badawczych będących uzupełnieniem metod obliczeniowych. Dodatkowo, zewzględu na obszerność prezentowanego zagadnienia, zakres pracy ograniczono do: ● scenariusza pożarowego wg standardowej krzywej temperatura- czas, wzór określający krzywą podano m.in. w normie PN-EN 13501-2 [6]; ● ścian o układzie szkieletowym ze słupami drewnianymi oraz okładzinami gipsowo-kartonowymi (g-k) pokazanych na rysunku 1; ● stropów o układzie szkieletowym z nośnymi belkami drewnianymi o[...]

 Strona 1