Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Pyzalska"

Physicochemical properties of brominated multi-walled carbon nanotubes functionalized with L-N-methylephedrinium O-methyl-O-2-naphthylphosphonothioate Właściwości fizykochemiczne bromowanych wielościennych nanorurek węglowych funkcjonalizowanych tiofosforanem O-metylo-O-2-naftylo-L-N-metyloefedryniowym DOI:10.15199/62.2015.12.20


  Brominated carbon nanotubes were modified by the treatment with L-N-methylephedrinium O-methyl-O-2-naphtylphosphonothioate and studied for electrochem. properties and toxicity against barley and radish. The modified nanotubes used in cell electrodes showed good ability for energy storage and low toxicity against the plants up to concn. 1000 mg/kg in soil. Przedstawiono wyniki badania syntezy wielościennych nanorurek węglowych funkcjonalizowanych podstawnikami zawierającymi siarkę i fosfor. Omówiono również wykonane badania elektrochemiczne oraz analizę strukturalną izolowanych produktów przy wykorzystaniu spektroskopii Ramana i dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD). Przedstawiono wyniki badań toksyczności ogniw przygotowanych na bazie otrzymanego produktu na rośliny jednoliścienne (jęczmień jary) oraz rośliny dwuliścienne (rzodkiewka zwyczajna). Uzyskane wyniki wskazują, że otrzymane funkcjonalizowane nanorurki mogą być wykorzystane jako ogniwa w nowej generacji baterii przyjaznych dla środowiska naturalnego. Odkryte w 1991 r. przez Iijima1) nanorurki węglowe CNT (carbon nanotubes) wciąż wzbudzają wielkie zainteresowanie licznych zespołów akademickich i pracujących w przemysłowych ośrodkach badawczo-rozwojowych. Wynika to z wielu unikatowych właściwości mechanicznych, elektrycznych i kinetycznych, które stawiają je w czołówce nanomateriałów atrakcyjnych dla przemysłu2). Ze względu na morfologię, CNT można podzielić na jednościenne SWCNT (single-walled carbon nanotubes), dwuścienne DWCNT (double-walled carbon nanotubes) i wielościenne MWCNT (multi-walled carbon nanotubes). O ile pierwsze dwa typy są podobne pod względem budowy i większości właściwości, to trzeci typ, MWCNT, jest już bardziej odmienny. W strukturze MWCNT można wyróżnić wiele zwiniętych, tworzących struktury Magdalena Pyzalskaa, Sandra Zdanowskaa, Damian Kulawika, Volodymyr Pavlyuka, Józef Drabowicza,b, Wojciech Ciesielskia,* 2190 94/12(2015) Pro[...]

 Strona 1